r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer verhuizing plenaire-zaal
Tweede Kamer
datum 9 februari 2023
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Tijd onbekend - Plenair debat : Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Tijd onbekend - Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top en over moties ingediend bij het Tweeminutendebat Voortgang van de implementatie van de Omgevingswet)

10:15 uur - Plenair debat : Hamerstuk: Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen (36174)

Te behandelen zaken:

 • 2022D31014 36174 Advisering Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn (EU) 2021/338 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten, en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/78 wat betreft de toepassing daarvan op beleggingsondernemingen, om bij te dragen aan het herstel van de covid-19 crisis (PbEU 2021, L 68) (Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen)
 • 2022D56504 Bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 21 december 2022)
 • 2022D31015 Koninklijke boodschap
 • 2022D31009 Voorstel van wet
 • 2022D31010 Memorie van toelichting
 • Beslisnota bij implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen
 • 2022D31012 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 • 2022D38918 Verslag
 • 2022D55582 Nota naar aanleiding van het verslag
 • Beslisnota inzake wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn (EU) 2021/338 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten, en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/78 wat betreft de toepassing daarvan op beleggingsondernemingen, om bij te dragen aan het herstel van de covid-19 crisis (PbEU 2021, L 68) (Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen)
 • Aanbiedingsbrief
 • 2022D55586 Nota van wijziging

10:15 uur - Plenair debat : Hamerstuk: Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector (36166)

Te behandelen zaken:

 • 2022D30457 36166 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2020/1057 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PbEU 2020, L 249) en de implementatie van enige daarmee samenhangende onderdelen van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (PbEU 2021, L 149) (Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector)
 • 2022D30464 Koninklijke boodschap
 • 2022D30434 Voorstel van wet tot
 • 2022D30435 Memorie van toelichting
 • Reactie Inspectie op verzoek handhavingstoets Mobiliteitsrichtlijn
 • Beslisnota aanbieding nader rapport en wetsvoorstel
 • Pre-HUF-toets implementatie detachering wegvervoer
 • Beslisnota 19 april 2022
 • Beslisnota 4 januari 2022
 • Beslisnota 10 februari 2022
 • HUF-toets wetsvoorstel mobiliteitsrichtlijn
 • 2022D30436 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 • 2022D38322 Verslag
 • 2022D55483 Nota naar aanleiding van het verslag
 • Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag inzake Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector

10:16 uur - Plenair debat : Tweeminutendebat Voortgang van de implementatie van de Omgevingswet (33118, nr. 246)

Te behandelen zaken:

 • 2023D04139 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet (Kamerstuk 33118-246)
 • 2023D02823 Voortgang van de implementatie van de Omgevingswet
 • Beslisnota bij Kamerbrief inzake voortgang van de implementatie van de Omgevingswet
 • Conceptbesluit van tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet
 • Stand van zaken inwerkingtreding Omgevingswet - januari 2023
 • MKB-toets Omgevingswet
 • Evaluatie en monitoring van de Omgevingswet
 • Bevindingen VKA onderzoek
 • Rapportage Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3
 • Toelichting advies testpiramide
 • 2023D04500 Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet (Kamerstuk 33118-246)
 • Beslisnota bij Kamerbrief inzake verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet (Kamerstuk 33118-246)
 • Aanbiedingsbrief

10:40 uur - Plenair debat : Tweeminutendebat Informele JBZ-Raad te Stockholm 25-27 januari 2023 (vreemdelingen- en asielonderwerpen) (CD 24/1)

11:20 uur - Plenair debat : Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD) (35332)

Te behandelen zaken:

 • 2020D04253 Aan minister Buza - inbreng verslag wetsvoorstel oprichting en werking Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD)
 • 2020D35951 Aan minister Buza - nader verslag verdrag oprichting int cenrum voor ontwikkeling van migratiebeleid
 • 2019D53472 Koninklijke boodschap
 • 2019D53461 Voorstel van wet
 • 2019D53462 Memorie van toelichting
 • 2019D53464 Nader rapport
 • 2020D05081 Verslag
 • 2020D32592 Nota naar aanleiding van het verslag
 • Aanbiedingsbrief
 • 2020D36222 Nader verslag
 • 2021D50306 Nota naar aanleiding van het nader verslag
 • Beslisnota inzake de nota naar aanleiding van het nader verslag inzake goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92)
 • Aanbiedingsbrief

13:30 uur - Plenair debat : Voorstel van het Presidium tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de verplichte publicatie van arbeidsomstandighedenbeleid door fracties en groepen (36051)

Te behandelen zaken:

 • 2022D09127 Geleidende brief
 • 2022D09128 Voorstel van het Presidium tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de verplichte publicatie van arbeidsomstandighedenbeleid door fracties en groepen
 • 2022D13281 Verslag
 • 2022D26566 Nota naar aanleiding van het verslag

14:15 uur - Plenair debat : Dertigledendebat over het bericht dat een vrouwelijke Syriëganger het Nederlanderschap terugkrijgt

16:30 uur - Plenair debat : Tweeminutendebat Luchtvaart (CD 25/1)

18:30 uur - Plenair debat : Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon (35592) (1e TK)

Te behandelen zaken:

 • 2022D25018 35592, bijgewerkt t/m nr. 10 (2e NvW d.d. 23 december 2022)
 • 2020D39127 Geleidende brief
 • 2020D39128 Voorstel van wet
 • 2020D39131 Memorie van toelichting
 • 2022D02654 Brief van het lid Maatoug inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel
 • 2022D02664 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer
 • 2022D02667 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State
 • 2022D07325 Verslag
 • 2022D24574 Nota naar aanleiding van het verslag
 • 2022D24576 Nota van wijziging
 • 2022D56619 Tweede nota van wijziging

20:00 uur - Plenair debat : Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536) (1eTK)

Te behandelen zaken:

 • 2022D10267 35536, bijgewerkt t/m nr. 9 (overnamebrief d.d. 16 maart 2022)
 • 2020D30295 Geleidende brief
 • 2020D30296 Voorstel van wet
 • 2020D30297 Memorie van toelichting
 • 2021D18735 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer
 • 2021D18753 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State
 • 2021D18759 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State
 • 2021D23811 Verslag
 • 2022D10246 Brief van het lid Kathmann inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel
 • 2022D26896 Nota naar aanleiding van het verslag i

1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

tijdelijke locatie Tweede Kamer, apenrots
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...

Terug naar boven