r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer verhuizing plenaire-zaal
Tweede Kamer
datum 22 november 2022
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

14:00 uur - Plenair debat : Vragenuur

Te behandelen zaken:

 • 2022D49241 De werkwijze van Nederlandse hostingpartijen (Nrc.nl, 16 november 2022)
 • 2022D49242 Het bericht ‘Schreinemacher: ‘Chinese exportbeperking voor ASML alleen op eigen voorwaarden’’ (Nrc.nl, 18 november 2022)
 • 2022D49240 Het bericht dat de anti-zwarte piet demonstratie in Staphorst werd verboden (Ad.nl, 19 november 2022)

15:00 uur - Plenair debat : Beëdiging van de heer T.J. Bushoff

15:10 uur - Plenair debat : Stemmingen

Te behandelen zaken:

 • 2022D46563 Motie van het lid Omtzigt c.s. over een verhaalmogelijkheid als adequate publiekrechtelijke rechtsbescherming
 • 2022D48824 Gewijzigde motie van de leden Nijboer en Inge van Dijk over een sociaal tarief voor energie onderzoeken (t.v.v. 36202-105)
 • 2022D49089 Gewijzigde motie van het lid Van Ginneken c.s. over duurzame financieringsmodellen voor ethischehackercollectieven (t.v.v. 36200-VII-66)
 • 2022D48759 Gewijzigde motie van het lid Rajkowski c.s. over een wetsvoorstel in procedure brengen om bepaalde vormen van deepfaketechnologie tegen te gaan (t.v.v. 36200-VII-59)
 • 2022D48800 Gewijzigde motie van de leden Bouchallikh en Kathmann over de middelen van de Autoriteit Persoonsgegevens aanzienlijk verhogen bij invoering van een digitaks (t.v.v. 36200-VII-74)
 • 2022D47336 Motie van het lid Rajkowski c.s. over een eenduidig mkb-keurmerk om mkb'ers beter te ondersteunen bij hun cybersecuritybeleid
 • 2022D47337 Motie van het lid Rajkowski c.s. over het ontwikkelen van een structurele cyberoefenagenda
 • 2022D47341 Motie van het lid Rajkowski c.s. over een ministeriële regeling veiligheid en integriteit voor de volledige Nederlandse vitale infrastructuur
 • 2022D47342 Motie van het lid Leijten over het uitgangspunt dat overheidsprocessen digitaal moeten waar dat kan, wijzigen in "niet alles wat digitaal kan, moet digitaal"
 • 2022D47343 Motie van het lid Leijten over de gehele GDI vanuit algemene rijksmiddelen financieren
 • 2022D47344 Motie van de leden Leijten en Dekker-Abdulaziz over onderzoeken in hoeverre de universele dienstverlening van telefoniediensten verbreed kan worden tot internetdiensten
 • 2022D47346 Motie van de leden Dekker-Abdulaziz en Ceder over socialmediaplatformen dwingen om de algoritmes op hun platformen voor kinderen uit te zetten
 • 2022D47347 Motie van het lid Kathmann c.s. over de cyberweerbaarheid van lagere overheden in kaart brengen
 • 2022D47348 Motie van het lid Kathmann over digitale vaardigheden standaard meenemen in de screening van het UWV
 • 2022D47349 Motie van de leden Kathmann en Koekkoek over een verbod op microtargeting voor politieke doeleinden vanaf 90 dagen voor verkiezingen
 • 2022D47350 Motie van het lid Kathmann c.s. over een integraal plan voor duurzame digitalisering
 • 2022D47351 Motie van het lid Bontenbal c.s. over een adviesaanvraag uitwerken voor de WRR over de sociaal-maatschappelijke impact van nieuwe digitale technologieën
 • 2022D47352 Motie van het lid Bouchallikh c.s. over een verbod op het gebruik van etniciteit als indicator in risicomodellen voor wetshandhaving
 • 2022D47355 Motie van de leden Bouchallikh en Kathmann over online beïnvloeding rond de komende Provinciale Statenverkiezingen monitoren en evalueren
 • 2022D47356 Motie van de leden Ceder en Bontenbal over mediawijsheid voor opvoeders onderdeel maken van de werkagenda en het Programma Digitale Samenleving
 • 2022D47357 Motie van het lid Ceder over in kaart brengen welke applicaties en socialemediaplatformen van landen met een offensief cyberprogramma de nationale veiligheid bedreigen
 • 2022D47358 Motie van de leden Ceder en Dekker-Abdulaziz over een wettelijke borging en volledige uitwerking van de Code voor Kinderrechten
 • 2022D47359 Motie van de leden Koekkoek en Kathmann over deelname van alle departementen aan PublicSpaces
 • 2022D47360 Motie van de leden Koekkoek en Kathmann over het in Europees verband stimuleren van samenwerking op het gebied van strategische zaken rond de verwerking van persoonsgegevens
 • 2022D46951 Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Herziening van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit COM (2022) 542
 • Conceptbrief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel Herziening van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit COM (2022) 542
 • Bijlagen bij het EU-voorstel: Herziening van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit COM (2022) 542 (Engelstalige versie)
 • EU-voorstel: Herziening van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit COM (2022) 542 (Engelstalige versie)
 • 2022D47371 Motie van het lid Martin Bosma over zich uitspreken tegen protestacties waarbij kunstwerken kunnen worden beschadigd
 • 2022D47373 Motie van het lid Martin Bosma over een systematische actie om de netwerken en de financiering van de klimaatactivisten in kaart te brengen
 • 2022D47374 Motie van het lid Martin Bosma over in contact treden met de Universiteit Leiden om een door deze universiteit verwijderd schilderij over te brengen naar de vrijdenkersruimte van de PVV in de Tweede Kamer
 • 2022D47375 Motie van het lid Martin Bosma over in overleg treden met het Rijksmuseum om ervoor te zorgen dat de linkse drambordjes verdwijnen
 • 2022D47381 Motie van het lid Kwint c.s. over het komende jaar de gereserveerde middelen al zo veel mogelijk besteden aan hogere inkomens voor makers in de cultuur
 • 2022D47384 Motie van het lid Kwint c.s. over ervoor zorgen dat techreuzen en audiostreamingsdiensten een eerlijke bijdrage leveren aan de inkomenspositie van makers
 • 2022D47386 Motie van het lid Kwint over op korte termijn werk maken van het wettelijk inperken van woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten
 • 2022D47391 Motie van de leden Mohandis en Westerveld over de Kamer zo snel mogelijk informeren over de wijze waarop culturele instellingen die in de problemen komen door de stijgende energielasten kunnen worden gesteund
 • 2022D47394 Motie van het lid Mohandis c.s. over ervoor zorgen dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur toereikend blijft om cultuurdeelname voor kinderen te faciliteren
 • 2022D47401 Motie van het lid Werner over onderzoek doen naar de financiële positie van rijksmusea, gesubsidieerde musea en particuliere musea
 • 2022D47404 Motie van het lid Westerveld c.s. over op termijn alle instellingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs verplichten om een cultuurkaart of MBO Card beschikbaar te stellen
 • 2022D47406 Motie van het lid Akerboom over de mogelijkheden onderzoeken om samen met de sector tot een Code Cultuur, Klimaat & Milieu te komen
 • 2022D47407 Motie van de leden Bisschop en Van der Graaf over in kaart brengen wat er nodig is aan extra ondersteuning en subsidie voor het ontwikkelen van kerkenvisies
 • 2022D48829 Gewijzigde motie van de leden Van Strien en Wuite over ruimte laten in de BIS-periode 2025-2028 voor het meenemen van de uitkomsten van het onderzoek van DEN en TNO (t.v.v. 36200-VIII-18)
 • 2022D48836 Nader gewijzigde motie van het lid Van Strien c.s. over uiterlijk juni 2023 met een brede visie op volkscultuur komen (t.v.v. 36200-VIII-40)
 • 2022D48117 Gewijzigde motie van het lid Werner c.s. over een start maken met een handreiking over wat er nodig is om fysieke toegang tot cultuur te garanderen (t.v.v. 36200-VIII-26)
 • 2022D48495 Nader gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over onderzoeken op welke wijze "de bibliotheek op school" duurzaam verankerd kan worden (t.v.v. 36200-VIII-43)
 • 2022D48887 Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over de mogelijkheid van een verplichte Fair Practice Code betrekken bij de voorbereiding van de nieuwe BIS (t.v.v. 36200-VIII-28)
 • 2022D48137 Gewijzigde motie van het lid Akerboom c.s. over onderzoeken hoe concrete stappen kunnen worden gezet om culturele instellingen en activiteiten te verduurzamen (t.v.v. 36200-VIII-30)
 • 2022D47721 Motie van de leden Van Nispen en Mutluer over dit jaar afzien van de voorgestelde verhoging van de verkeersboetes
 • 2022D47722 Motie van de leden Van Nispen en Mutluer over de indexering van verkeersboetes baseren op de daadwerkelijke koopkrachtcijfers van het voorafgaande jaar
 • 2022D47474 Motie van het lid Kops over de vergunningverlening voor nieuwbouw versnellen
 • 2022D47475 Motie van het lid Kops over afzien van de (hybride)warmtepompverplichting
 • 2022D47476 Motie van het lid Kops over onmiddellijk afschaffen van de voorrang voor statushouders bij de toewijzing van een woning
 • 2022D47477 Motie van het lid Kops over de huurverlaging laten gelden voor alle sociale huurders
 • 2022D47478 Motie van de leden Peter de Groot en Boulakjar over een middenhuurakkoord sluiten met (institutionele) investeerders
 • 2022D47479 Motie van het lid Peter de Groot over in de woondeals gemeenten verplichten om te komen tot 40% betaalbare woningen en voldoende woningen voor ouderen
 • 2022D47480 Motie van de leden Beckerman en Boulakjar over voldoende middelen beschikbaar stellen om het oprichten van wooncoöperaties mogelijk te maken
 • 2022D47481 Motie van het lid Beckerman over uitspreken dat woningcorporaties bedrijven noch multinationals zijn
 • 2022D47482 Motie van het lid Beckerman over uitspreken dat de voorgestelde hervorming van de huurtoeslag negatieve gevolgen heeft
 • 2022D47483 Motie van het lid Beckerman over een vergunningstelsel voor gemeenten om de opkoop van vakantieparken te kunnen reguleren
 • 2022D47484 Motie van het lid Beckerman over bescherming van recreanten bij de opkoop van vakantieparken wettelijk vastleggen
 • 2022D47485 Motie van het lid Boulakjar c.s. over huurders van particuliere huurwoningen meer mogelijkheden geven om zelf een subsidievoorstel te doen
 • 2022D47486 Motie van het lid Boulakjar over afspraken maken met Bouwend Nederland, de Aannemersfederatie en andere stakeholders over isolatiewerkzaamheden
 • 2022D47487 Motie van de leden Geurts en Grinwis over belemmeringen wegnemen binnen de Woningwet of andere wetten ter stimulering van wooncoöperaties (Herdruk)
 • 2022D47488 Motie van het lid Geurts over een vergunningstelsel creëren waarmee gemeenten uitponding van vakantieparken kunnen reguleren
 • 2022D47489 Motie van de leden Klaver en Nijboer over in overleg met het CBS een nieuw model ontwikkelen om huurprijsontwikkelingen van huur onder de liberalisatiegrens inzichtelijk te maken
 • 2022D47490 Motie van de leden Klaver en Nijboer over afdwingbare huurverlaging voor huurders van woningen in de vrije sector met slechte energielabels
 • 2022D47491 Motie van het lid Grinwis c.s. over gemeenten ruimte bieden om hun mantelzorgregelingen te verruimen
 • 2022D47492 Motie van de leden Grinwis en Bontenbal over in aanloop naar de volgende begroting komen met een aanpak voor het versneld uitfaseren van enkel glas
 • 2022D47493 Motie van de leden Grinwis en Peter de Groot over alles op alles zetten om de isolatieaanpak te versnellen
 • 2022D47494 Motie van het lid Van Esch over in kaart brengen hoeveel stikstofdepositie de bouwvrijstelling heeft veroorzaakt
 • 2022D47495 Motie van het lid Van Esch over strenger toezien op hoe decentrale overheden omgaan met bouwen in en nabij natuurgebieden
 • 2022D47496 Motie van het lid Van Esch over de kwaliteit en de hoeveelheid beschikbare data in het milieuprestatiestelsel verbeteren
 • 2022D47497 Motie van het lid Van Baarle over de weging die aan rente op studieleningen wordt toegekend in het kader van hypotheekverstrekking
 • 2022D47498 Motie van het lid Van Baarle over onderzoek doen naar de behoefte aan rentevrije alternatieven om woningbezit te realiseren
 • 2022D47499 Motie van het lid Van der Plas over spoedwoningbouw tijdelijk aanmerken als dwingende reden van openbaar belang om af te wijken van stikstofwetgeving
 • 2022D47500 Motie van het lid Van der Plas over een plan van aanpak om de exploitatierisico's voor gemeenten die tijdelijke huisvesting beschikbaar stellen te beperken
 • 2022D47501 Motie van het lid Van der Plas over de normhuur niet implementeren en de huurtoeslag laten zoals die is
 • 2022D47502 Motie van het lid Van der Plas over de verplichtstelling van warmtepompen tot nader order uitstellen
 • 2022D47503 Motie van het lid Van der Plas over in het eerste kwartaal van 2023 onderzoeken of het mogelijk is om bij de Oostvaardersplassen een duurzame stad te bouwen
 • 2022D47504 Motie van het lid Van Haga over onderzoeken wat het effect is van de stapeling van maatregelen op de investeringsbereidheid en bouwbereidheid
 • 2022D47505 Motie van het lid Van Haga over woningdelen landelijk stimuleren
 • 2022D47506 Motie van het lid Van Haga over de WOZ-cap zo spoedig mogelijk aanpassen
 • 2022D47507 Motie van de leden Markuszower en Wilders over migranten uit veilige buurlanden bij de grens stoppen en terugduwen
 • 2022D47508 Motie van het lid Brekelmans over meer inzicht in de Europese verschillen in inwilligingspercentages van asielaanvragen
 • 2022D47509 Motie van het lid Brekelmans over een gezamenlijke aanpak met gelijkgezinde EU-lidstaten voor intensievere bewaking van de binnengrenzen
 • 2022D47510 Motie van het lid Brekelmans over samen met andere EU-lidstaten aandringen op het monitoren van de implementatie van het EU-asielacquis
 • 2022D47511 Motie van de leden Jasper van Dijk en Piri over een vertrekmoratorium voor Iraanse asielzoekers voor zes maanden
 • 2022D47512 Motie van de leden Jasper van Dijk en Peters over een plan van aanpak om statushouders van werk te voorzien
 • 2022D47513 Motie van de leden Podt en Ceder over zorg dragen voor een "warme overdracht" van asielzoekers zodat zij niet buiten hoeven te wachten
 • 2022D47515 Motie van de leden Piri en Kröger over voor elke opvanglocatie een speciaal aangewezen contactpersoon kind aanstellen
 • 2022D47516 Motie van het lid Piri over het budget voor vrije besteding van gemeenten bij extra opvang niet afhalen van het budget voor ontwikkelingssamenwerking
 • 2022D47519 Motie van het lid Ceder over het doorbreken van de impasse rond het Europees Migratiepact
 • 2022D47521 Motie van de leden Ceder en Bisschop over het evalueren van werkinstructie 2022/3 van de IND inzake bekering en afvalligheid
 • 2022D47523 Motie van het lid Bisschop over de mogelijkheid van tijdelijke grenscontroles en van het afhandelen van asielaanvragen aan de grens betrekken bij de heroriëntatie op het asielsysteem
 • 2022D47524 Motie van het lid Kuzu over geen instroombeperkende maatregelen nemen die in strijd zijn met het internationaal recht
 • 2022D47525 Motie van het lid Kuzu over een positieve prikkel voor gemeenten om kleinschalige opvang voor asielzoekers mogelijk te maken
 • 2022D47526 Motie van het lid Van der Plas over het organiseren van een migratietafel waarin een langetermijnvisie op bevolkingsgroei en migratie wordt geformuleerd
 • 2022D47527 Motie van het lid Van der Plas over bij het zoeken naar opvanglocaties rekening houden met het draagvlak in buurten op basis van stemgedrag
 • 2022D47529 Motie van het lid Van der Plas over het gebruiken van de aanwijzingsbevoegdheid om stedelijke gemeenten die geen evenredige bijdrage hebben geleverd te bewegen tot meer asielopvang
 • 2022D48116 Gewijzigde motie van de leden Podt en Ceder over de geldigheid van de stickers verblijfsaantekening verlengen tot de einddatum van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïners (t.v.v. 36200-VI-28)
 • 2022D48081 Gewijzigde motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over uitwerken wat een beleidsmatig richtgetal kan bijdragen aan het creëren van grip op migratie (t.v.v. 36200-VI-31)
 • 2022D48084 Gewijzigde motie van de leden Peters en Bisschop over onderzoeken of de veiligelandenlijst kan worden aangescherpt (t.v.v. 36200-VI-32)
 • 2022D48048 Gewijzigde motie van het lid Ceder over duidelijk maken hoe en met welke middelen stabiele opvang komend jaar wordt gerealiseerd (t.v.v. 36200-VI-34)
 • 2022D49112 Gewijzigde motie van de leden Bisschop en Peters over snel komen met maatregelen om criminele activiteiten en overlast van veiligelanders en dak- en thuislozen uit Midden- en Oost-Europa tegen te gaan (t.v.v. 36200-VI-36)
 • 2022D48822 Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over het uitwerken van scenario's omtrent het reduceren van het aantal arbeidsmigranten en internationale studenten zonder dat ondernemers zonder personeel komen te zitten (t.v.v. 36200-VI-42)
 • 2022D48046 Gewijzigde motie van het lid Stoffer c.s. over voor de begrotingsbehandeling LNV een aangepast voorstel voor een steunregeling voor de kottervisserij aan de Kamer voorleggen (t.v.v. 36200-145)
 • 2022D47881 Motie van het lid El Yassini over ernaar streven dat minimaal 35% van het totale aantal mbo-studenten een bbl-traject volgt
 • 2022D47882 Motie van het lid El Yassini over een aanvalsplan om het aantal voortijdige schoolverlaters te verlagen tot onder de 18.000 in 2026
 • 2022D47883 Motie van de leden El Yassini en Pouw-Verweij over het plan voor stagematching herzien zodat altijd een kennismakingsgesprek plaatsvindt zonder acceptatieplicht
 • 2022D47884 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over het signaleren van en het gesprek voeren over vroegtijdig schoolverlaten, dreigende depressieve gevoelens en suïcidale gedachten
 • 2022D47885 Motie van de leden Van der Graaf en El Yassini over in de toekomstverkenning meenemen hoe een werkbegeleidende leerweg met meer flexibiliteit kan worden vormgegeven
 • 2022D47886 Motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over het vergroten van de bekendheid met het studentenfonds onder zowel studenten als docenten en studieadviseurs
 • 2022D47887 Motie van het lid Kwint over geen verschillen tussen mbo en hoger onderwijs in de hoogte van de rente die studenten over hun studieschuld betalen
 • 2022D47888 Motie van de leden Bouchallikh en De Hoop over in de Wet educatie en beroepsonderwijs opnemen dat de minister van OCW geregeld in overleg dient te treden met belangenorganisaties van studenten
 • 2022D47890 Motie van de leden Van der Molen en El Yassini over stagematching waarbij studenten kennismaken met twee stageorganisaties en stageorganisaties kennismaken met twee studenten
 • 2022D47891 Motie van de leden Van der Molen en Palland over werken aan verdere gelijkheid tussen mbo-studenten en h.o.-studenten
 • 2022D47892 Motie van de leden Van der Plas en El Yassini over een onderzoek naar stagediscriminatie op handicap
 • 2022D47895 Motie van het lid Van der Plas over een landelijk geldige studentenpas voor ook mbo-studenten
 • 2022D47896 Motie van het lid Van der Plas over een financiële bijdrage van mbo-instellingen aan studentenverenigingen en -activiteiten
 • 2022D47900 Motie van het lid Van Baarle over een plan voor een geïntensiveerde handhaving van antidiscriminatie-eisen bij stagebedrijven
 • 2022D47901 Motie van het lid Van Baarle over periodiek mysteryguestonderzoek om stagediscriminatie te signaleren
 • 2022D47902 Motie van de leden De Hoop en Bouchallikh over de extra 90 miljoen euro voor het salarisperspectief uit de kwaliteitsgelden halen en toevoegen aan de functiemixregeling
 • 2022D47913 Motie van het lid De Hoop over de mogelijkheden om selectie en aankoop van lesmaterialen te laten uitvoeren door de instellingen zelf
 • 2022D47916 Motie van het lid De Hoop over mogelijkheden onderzoeken om een scholingsrecht toe te kennen
 • 2022D47918 Motie van het lid De Hoop over onderzoeken hoe een baangarantie voor afgestudeerde mbo'ers gestalte kan krijgen
 • 2022D47919 Motie van de leden Hagen en Bisschop over bezien op welke wijze ouders meer kunnen worden betrokken bij het mbo-onderwijs van hun kinderen
 • 2022D49038 Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over onderzoeken hoe binnen het mbo ontwikkeling in beroep en sociale vaardigheden een prominentere rol kunnen krijgen (t.v.v. 31524-528)
 • 2022D47983 Motie van het lid Paulusma over een beleidsvisie over seksualiteit en intimiteit voor mensen met een beperking
 • 2022D47986 Motie van het lid Westerveld over het opnemen van sekszorg in een van de stelselwetten voor mensen met een beperking
 • 2022D47990 Motie van de leden Van den Hil en Van den Berg over aanjaagteams voor de regionale uitvoering van het Integraal Zorgakkoord
 • 2022D47991 Motie van het lid Van den Hil over loskomen van de DSM-indeling bij de bekostiging van zorg
 • 2022D47992 Motie van de leden Mohandis en Agema over zorgverzekeraars hun contractering voor 2023 aanzienlijk laten verbeteren wat betreft de toegang van patiënten tot esketamine-neusspray
 • 2022D47993 Motie van het lid Mohandis over een overzicht van de plannen, programma's en afspraken rondom mentale gezondheid
 • 2022D47994 Motie van het lid Mohandis over een coördinerend bewindspersoon voor een kabinetsbrede aanpak mentale gezondheid
 • 2022D47996 Motie van het lid Raemakers over interdepartementale samenwerking om een beter beeld te krijgen van de structurele problemen in de ggz
 • 2022D47999 Motie van de leden Westerveld en Mohandis over de NZa de opdracht geven om zorgverzekeraars een aanwijzing of dwangsom op te leggen als de treeknorm in de ggz niet wordt gehaald
 • 2022D48003 Motie van de leden Agema en Mohandis over het blijven borgen van de vrije artsenkeuze
 • 2022D48004 Motie van het lid Agema over het probleem oplossen dat zwaardere gevallen in de ggz langer op een wachtlijst blijven staan dan lichtere
 • 2022D48005 Motie van het lid Ceder c.s. over het stimuleren van lokaal suïcidepreventiebeleid voor jongeren en studenten
 • 2022D48006 Motie van de leden Hijink en Westerveld over ervoor zorgen dat de NZa geen gepseudonimiseerde persoonlijke data meer verzamelt
 • 2022D48848 Gewijzigde motie van het lid Van den Berg over met voorstellen komen hoe best practices breed binnen Nederland opgeschaald kunnen worden (t.v.v. 25424-634)
 • 2022D48174 Motie van de leden Helder en Van der Werf over begrotingsartikel 31. Politie uitsplitsen in meerdere begrotingsartikelen conform het advies van de Raad van State
 • 2022D48175 Motie van de leden Helder en Wilders over extra geld ter beschikking stellen voor het Team Bedreigde Politici
 • 2022D48176 Motie van het lid Helder over voor politieagenten een vergelijkbare wet als de Veteranenwet opstellen
 • 2022D48177 Motie van het lid Helder over het aanpassen van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot geweldsdelicten tegen politieagenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel
 • 2022D48178 Motie van het lid Helder over middels aangepaste of aanvullende regelgeving het dragen van een hoofddoek door politieambtenaren tegengaan
 • 2022D48179 Motie van het lid Markuszower over altijd levenslange straf voor islamitische terroristen
 • 2022D48180 Motie van het lid Markuszower over afschaffing van de verjaringstermijnen van alle gewelds- en zedenmisdrijven
 • 2022D48192 Motie van het lid Michon-Derkzen over onderzoeken of de Wet openbare manifestaties voldoende aansluit bij de verantwoordelijkheid van burgemeesters
 • 2022D48195 Motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over een stroomstootwapen voor alle opgeleide en bevoegde politiemedewerkers in de noodhulp
 • 2022D48197 Motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over de politie mogelijkheden geven voor meer lik-op-stukbeleid
 • 2022D48199 Motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over inzichtelijker maken hoe verschillende beroepsgroepen invulling geven aan hun poortwachtersfunctie op grond van de Wwft
 • 2022D48200 Motie van het lid Ellian over een uniform beveiligings- en detentieregime voor de Afdelingen Intensief Toezicht creëren
 • 2022D48201 Motie van het lid Ellian over onderzoeken of een aparte locatie voor de ebi-pluscategorie gevonden kan worden
 • 2022D48203 Motie van het lid Van Nispen c.s. over zo snel mogelijk komen met een plan voor de sociale advocatuur
 • 2022D48204 Motie van het lid Van Nispen c.s. over op korte termijn met concrete voorstellen komen om de zorg voor personen met verward gedrag te verbeteren
 • 2022D48206 Motie van de leden Van Nispen en Van der Werf over zo veel mogelijk brandweerlieden behouden door actief uit te dragen dat zij langer dan twintig jaar in hun functie kunnen blijven werken
 • 2022D48207 Motie van de leden Van Nispen en Knops over een landelijk fonds waarin veroordeelden een door de rechter te bepalen bedrag moeten storten ter vergoeding van schade aan gedupeerden en gemeenten
 • 2022D48210 Motie van het lid Van Nispen over banken en trustkantoren extra belasten en deze opbrengsten investeren in de financiële opsporing en vervolging van criminelen
 • 2022D48213 Motie van het lid Van der Werf c.s. over per 2024 voldoende structurele middelen beschikbaar stellen voor de versterking van de forensische geneeskunde
 • 2022D48216 Motie van het lid Sneller over de Wet op de politieke partijen zo spoedig mogelijk behandelen en tot die tijd de uitzonderingsclausule voor politieke partijen schrappen
 • 2022D48225 Motie van het lid Mutluer c.s. over het laten onderzoeken hoe invulling moet worden gegeven aan specialistisch jongerenwerk
 • 2022D48226 Motie van de leden Mutluer en Ellemeet over het beter benutten van Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd en bezien of de capaciteit kan worden uitgebreid
 • 2022D48227 Motie van het lid Mutluer c.s. over het in kaart brengen van kwetsbare branches en het onderzoeken of meer regelgeving nodig is om malafide ondernemers te weren uit kwetsbare wijken
 • 2022D48228 Motie van de leden Mutluer en Knops over onderzoeken hoe een app kan bijdragen aan adequaat optreden van de politie en de veiligheid van burgers
 • 2022D48229 Motie van het lid Knops c.s. over komen met oplossingen om de algehele bedrijfsvoering van de strafrechtketen te verbeteren
 • 2022D48231 Motie van het lid Kuik c.s. over onderzoeken of een educatieve maatregel mogelijk is bij drugsbezit
 • 2022D48234 Motie van de leden Bikker en Knops over uitwerken hoe de maatschappelijke diensttijd bij de politie en het veiligheidsdomein kan worden ingevuld
 • 2022D48236 Motie van het lid Bikker c.s. over de balans tussen maatschappelijke lasten en commerciële baten minder onevenredig laten zijn bij voetbalwedstrijden en commerciële evenementen
 • 2022D48243 Motie van het lid Van Meijeren over het vertrouwen in de minister van Justitie en Veiligheid opzeggen
 • 2022D48246 Motie van de leden Van der Staaij en Bikker over een duurzame oplossing voor het uitvoeren van forensisch medisch onderzoek bij minderjarige slachtoffers van seksueel geweld
 • 2022D48251 Motie van het lid Van der Staaij c.s. over verdere ontwikkeling van de lokale verankering van de wijkagent
 • 2022D48256 Motie van het lid Azarkan over het opvolgen van het advies van de commissie-Schneiders inzake nieuwe leiderschapsprofielen
 • 2022D48258 Motie van de leden Azarkan en Van Baarle over een verkennend onderzoek naar de inzet van de Wet Bibob door gemeenten bij de vestiging van religieuze instellingen
 • 2022D48259 Motie van het lid Azarkan over onderzoek naar het aantal uithuisplaatsingen waarbij ten onrechte de indruk is gewekt dat er een machtiging tot uithuisplaatsing was
 • 2022D48260 Motie van het lid Azarkan over het onderzoeken en opnieuw beoordelen van afgegeven machtigingen tot uithuisplaatsing zonder volledig feitenonderzoek
 • 2022D48261 Motie van het lid Van der Plas c.s. over een eerlijke verdeling voor het platteland in het politiebudgetverdeelsysteem
 • 2022D48262 Motie van het lid Van der Plas over uitspreken dat reactietijden voor de politie van meer dan twintig minuten ongewenst zijn
 • 2022D48263 Motie van het lid Van der Plas over het tegengaan van onnodige overhead bij de brandweer
 • 2022D48266 Motie van het lid Sylvana Simons over de geraamde investeringen in geweldsmiddelen bij de politie inzetten voor de sociale advocatuur
 • 2022D48267 Motie van het lid Sylvana Simons over de naleving van het demonstratierecht jaarlijks laten toetsen door onafhankelijke mensenrechtenorganisaties
 • 2022D48271 Motie van het lid Sylvana Simons over sekswerk beschouwen en beschermen als volwaardige branche en de arbeidsgerelateerde aspecten onderbrengen bij SZW
 • 2022D48272 Motie van het lid Sylvana Simons over het tegengaan van geweld tegen vrouwen integraal onderdeel maken van beleid
 • 2022D48275 Motie van het lid Sylvana Simons over het aanmoedigen, ondersteunen en faciliteren van de oprichting van buurtrechtbanken
 • 2022D48278 Motie van het lid Ephraim over onderzoeken welke maatregelen uit het tienpuntenplan van BVNL opgenomen kunnen worden in landelijk beleid tegen messenbezit onder jongeren
 • 2022D48279 Motie van het lid Ephraim over onderzoeken of een maatschappelijke dienstplicht eraan kan bijdragen jongeren op het rechte pad te houden
 • 2022D48334 Motie van het lid Fritsma c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Defensie
 • 2022D48335 Motie van het lid Valstar c.s. over voorkomen dat voormalige Defensiemedewerkers trainingen geven aan landen die een offensief cyberprogramma tegen Nederland voeren
 • 2022D48336 Motie van het lid Valstar c.s. over binnen de Joint Expeditionary Force de samenwerking versterken voor de beveiliging van de Noordzee en de Baltische Zee
 • 2022D48337 Motie van het lid Valstar c.s. over in gesprek gaan met banken en pensioenfondsen om barrières voor de defensiesector weg te nemen
 • 2022D48338 Motie van het lid Valstar c.s. over gratis reizen met de trein voor militairen in uniform en vaker oefeningen houden door Defensie in steden
 • 2022D48340 Motie van het lid Jasper van Dijk over de Kamer informeren over de stand van zaken rond nucleaire ontwapening en de modernisering van kernwapens in Nederland
 • 2022D48341 Motie van het lid Jasper van Dijk over alle directe en indirecte wapenleveranties aan Oekraïne openbaar maken
 • 2022D48342 Motie van het lid Jasper van Dijk over de mogelijkheden voor een burgerslachtofferfonds verkennen en daarbij het fonds uit de VS betrekken
 • 2022D48343 Motie van het lid Hammelburg over onderzoek doen naar de personeelspotentie, haalbaarheid en wenselijkheid van het openstellen van civiele en militaire functies voor burgers uit de EU
 • 2022D48344 Motie van het lid Hammelburg over de aanschaf van Europese strategische enablers versnellen en daarover afspraken maken met lidstaten en de wapenindustrie
 • 2022D48345 Motie van het lid Hammelburg c.s. over met gelijkgezinde landen onderzoeken hoe wervingsprocessen in Europees verband kunnen worden vereenvoudigd en versneld
 • 2022D48346 Motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken of de huidige kwalificaties van oefeningen en uitzendingen nog aansluiten bij de huidige situatie
 • 2022D48347 Motie van het lid Boswijk c.s. over binnen de NAVO pleiten voor het in de DPCR meewegen van de geïntegreerde strijdkrachten in Europa
 • 2022D48348 Motie van het lid Segers c.s. over de NATO Capability Targets als referentiepunt gebruiken bij het opstellen van de Defensienota en -begroting
 • 2022D48349 Motie van de leden Segers en Boswijk over mogelijkheden onderzoeken om het dienjaar sneller op te schalen en belangstellenden snel uitsluitsel te geven
 • 2022D48350 Motie van het lid Eppink c.s. over uitspreken dat de marine in de modernisering van de strijdkrachten niet vergeten mag worden
 • 2022D48351 Motie van het lid Stoffer c.s. over de ICA conditioneel maken voor de gunning en meewegen in de besluitvorming
 • 2022D48352 Motie van de leden Stoffer en Eppink over een toetsingskader met criteria voor besluitvorming over deelname aan defensiesamenwerking in EU-verband
 • 2022D48353 Motie van het lid Kuzu c.s. over exitgesprekken analyseren en omzetten in concrete verbeteringen om meer militairen duurzaam aan Defensie te verbinden
 • 2022D48354 Motie van de leden Kuzu en Valstar over bezien of de maximale termijn voor functies bij Defensie kan worden losgelaten of verruimd
 • 2022D48355 Motie van de leden Kuzu en Boswijk over meer welwillendheid bij het uitreiken van medailles aan reservisten bij de operationele commando's
 • 2022D48356 Motie van de leden Koekkoek en Boswijk over bij onderhandelingen over het European Sky Shield Initiative de Europese strategische autonomie laten meewegen bij de keuze van systemen
 • 2022D48357 Motie van de leden Van Haga en Fritsma over geen strategisch materieel meer weggeven totdat de eigen krijgsmacht op orde is
 • 2022D48358 Motie van de leden Van Haga en Eppink over nederlandse militairen meer betalen door de steun aan buitenlandse operaties te verminderen, niet zijnde NAVO-verplichtingen
 • 2022D49091 Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over doelstellingen en streefwaarden in de begroting opnemen over het aantal vaste dienstverbanden uitgesplitst per functie (t.v.v. 36200-VIII-33)

16:00 uur - Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

16:30 uur - Plenair debat : Begroting Economische Zaken en Klimaat (36200-XIII) en Nationaal Groeifonds (36 200-L) 1e TK

Te behandelen zaken:

 • 2022D41718 36200-XIII Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023
 • 2022D49037 Bijgewerkt t/m nr. 7 (nota van wijziging d.d. 17 november 2022)
 • 2022D34467 Voorstel van wet
 • 2022D34468 Memorie van toelichting
 • 2022D36117 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 • 2022D47183 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
 • Beslisnota inzake 36200-XIII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023
 • 2022D48198 Nota van wijziging
 • 2022D36911 Advies Afdeling advisering Raad van State
 • 2022D41590 36200-L Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023
 • 2022D48235 36200-L, bijgewerkt t/m nr. 6
 • 2022D34498 Voorstel van wet
 • 2022D34499 Memorie van toelichting
 • 2022D36107 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 • 2022D47185 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
 • Beslisnota inzake 36200-L Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023
 • 2022D48185 Nota van wijziging
 • Aanbiedingsbrief

22:30 uur - Plenair debat : Aansluitend: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers) (36220) 1e TK

Te behandelen zaken:

 • 2022D41771 36220 Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers)
 • 2022D47582 36220, bijgewerkt t/m nr. 3 (NvW, d.d. 3 november 2022)
 • 2022D40532 Voorstel van wet
 • Aanbiedingsbrief
 • 2022D40537 Memorie van toelichting
 • 2022D44890 Nota van wijziging
 • Aanbiedingsbrief
 • 2022D45764 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
 • Beslisnota inzake 36220 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers)

Delen

Inhoud

1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

tijdelijke locatie Tweede Kamer, apenrots
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...

Delen

Terug naar boven