r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

EU-uitvoer in kader van vrijhandelsovereenkomsten bedraagt meer dan 1 biljoen EUR

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 11 oktober 2022.

Uit een nieuw verslag dat vandaag wordt gepubliceerd, blijkt dat de handelsovereenkomsten van de EU leiden tot een toename van de uitvoer, stabielere economische betrekkingen en gewaarborgde toegang tot hulpbronnen. Volgens het tweede jaarverslag van de Commissie over de uitvoering en handhaving van de handelsovereenkomsten van de EU bedroeg de uitvoer vanuit de EU naar preferentiële partners in 2021 meer dan 1 biljoen EUR. Uit het verslag blijkt ook dat de inspanningen van de EU om handelsbelemmeringen weg te nemen en kleine bedrijven te ondersteunen, de uitvoer van de EU stimuleren en daardoor de Europese werkgelegenheid ondersteunen.

Uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor Handel Valdis Dombrovskis zei het volgende: “Dit verslag is goed nieuws in het licht van de vele economische en geostrategische uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd. Het laat zien dat onze EU-handelsstrategie vruchten afwerpt: we hebben meer belemmeringen voor markttoegang weggenomen en onze kmo's beter kunnen ondersteunen. Wij richten ons nu op het vergroten van het uitgebreide netwerk van handelsovereenkomsten van de EU, dat een cruciale rol speelt bij het stimuleren van de groei van onze economieën in deze tijd van economische onzekerheid, doordat het de bevoorrechte toegang tot belangrijke markten voor onze uitvoer waarborgt en de toegang tot belangrijke inputs en grondstoffen via gediversifieerde en veerkrachtige toeleveringsketens veiligstelt. In dit veranderende geopolitieke landschap is samenwerking met betrouwbare mondiale partners belangrijker dan ooit.”

Het streven naar een optimale benutting van handelsovereenkomsten en de doeltreffende uitvoering ervan wordt alsmaar belangrijker: zo vond in 2021 44 % van de handel van de EU plaats in het kader van preferentiële handelsovereenkomsten, en dat aandeel zal naar verwachting stijgen tot 47,4 % door de inwerkingtreding van overeenkomsten die momenteel worden goedgekeurd of geratificeerd.

De uitvoer vanuit de EU naar preferentiële partners (minus het VK) steeg tussen 2020 en 2021 sterker (namelijk met 16 %) dan de EU-uitvoer naar alle handelspartners samen (13 %).

Handelsovereenkomsten van de EU vergemakkelijken de invoer van grondstoffen. Momenteel voert de EU bijvoorbeeld 24 % van haar kritieke grondstoffen uit preferentiële handelspartnerlanden in; dit zal oplopen tot 46 % zodra er een vrijhandelsovereenkomst met Australië is gesloten, waarover momenteel wordt onderhandeld. De modernisering van de overeenkomst met Chili, de grootste bron van geraffineerd lithium voor de EU (78 %), zal naar verwachting de betrouwbare bevoorrading met deze belangrijke grondstof, en daarmee ook onze groene en digitale transities, verder verbeteren.

Meer handelsbelemmeringen weggenomen en vooruitgang geboekt in handelsgeschillen

De uitvoer van de EU in 2021 was 7,2 miljard EUR hoger dankzij de opheffing van diverse handelsbelemmeringen tussen 2015 en 2020.

In 2021 zijn 39 handelsbelemmeringen (zes meer dan in 2020) geheel of gedeeltelijk weggenomen, voornamelijk dankzij samenwerking met de betrokken handelspartners. De afschaffing ervan had een onmiddellijk positief effect op EU-exporteurs, met name in de levensmiddelensector, aangezien de meeste handelsbelemmeringen betrekking hadden op sanitaire en fytosanitaire maatregelen. Canada heeft bijvoorbeeld het geharmoniseerde EU-certificaat voor pluimveevlees aanvaard dankzij samenwerking met de Commissie, de EU-lidstaten en het bedrijfsleven. Langdurig overleg met Zuid-Korea heeft geleid tot een hervatting van de uitvoer van varkensvlees en pluimvee door de EU-lidstaten in september 2022, nadat Korea de strenge regionaliseringsmaatregelen van de EU ter bestrijding van uitbraken van Afrikaanse varkenspest had erkend. Deze samenwerking kan de komende jaren meer dan een miljard euro aan handel opleveren.

Er is ook aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het wegnemen van de tariefbarrières met Egypte om de geplande herinvoering van douanerechten op uit de EU ingevoerde auto's te voorkomen. Ook is vooruitgang geboekt bij het aanpakken van niet-tarifaire belemmeringen die de uitvoer van cosmetica uit de EU naar Turkije in de weg staan.

De geschillenbeslechtingsactiviteiten bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zijn voortgezet ondanks de verlamming van de Beroepsinstantie van de WTO. De Commissie heeft een geschil over windenergie met het VK opgelost, en met een aantal andere partners vooruitgang geboekt - met name met de VS over aluminium en met Turkije over geneesmiddelen. Er is ook vooruitgang geboekt bij de uitvoering van het panelverslag in het bilaterale geschil over handel en arbeid tussen de EU en Zuid-Korea, waar in april 2022 drie fundamentele IAO-verdragen in werking zijn getreden. De Commissie is ook gestart met verschillende nieuwe procedures om inbreuken op de handelsregels die de economische belangen van de EU schaden aan te vechten, onder meer ten aanzien van China en Egypte.

De EU-verordening inzake handelsbelemmeringen heeft bijgedragen tot het oplossen van een geschil met Mexico over de uitvoer van tequila.

Achtergrond

Dit is het tweede geconsolideerde jaarverslag van de Commissie over de uitvoerings- en handhavingsmaatregelen in verband met de handel, dat het jaar 2021 en het eerste kwartaal van 2022 bestrijkt. Het verslag is toegespitst op de resultaten die binnen de WTO en in het kader van het netwerk van preferentiële handelsovereenkomsten van de EU zijn bereikt; daarbij werden de overeenkomsten onder de aandacht gebracht en belemmeringen weggenomen of voorkomen, waardoor kmo's werden geholpen. Het verslag bevat ook een update over een aantal handelsgerelateerde wetgevingsinstrumenten van de EU, met name het instrument voor internationale overheidsopdrachten, dat op 29 augustus in werking is getreden, en het voorstel van de Commissie voor een antidwanginstrument.

Onder het gezag van uitvoerend vicevoorzitter Valdis Dombrovskis geeft de hoge ambtenaar voor handhaving van de handelsregels (Chief Trade Enforcement Officer - CTEO) van de Commissie leiding aan de werkzaamheden op het gebied van de uitvoering en handhaving en brengt hij verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad. Het jaarlijkse uitvoerings- en handhavingsverslag is voor deze verslaglegging het belangrijkste instrument.

Meer informatie

Andere bronnen


Terug naar boven