r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer verhuizing plenaire-zaal
Tweede Kamer
datum 28 september 2022
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Tijd onbekend - Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

10:15 uur - Plenair debat : Tweeminutendebat Financiële Markten (CD 30/6)

10:35 uur - Plenair debat : Tweeminutendebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) (CD 8/9)

11:30 uur - Plenair debat : Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (35825) (voortzetting)

Te behandelen zaken:

 • 2021D16343 35825 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte
 • 2021D44651 35825, bijgewerkt t/m nr. 8 (NvW d.d. 19 november 2021)
 • 2021D16346 Koninklijke boodschap
 • 2021D16335 Voorstel van wet
 • 2021D16336 Memorie van toelichting
 • Advies Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
 • Reactie van TNN, NNID en COC
 • Advies Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Reactie van Transvisie
 • Reactie Raad voor de Rechtspraak
 • 2021D16345 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 • 2021D29105 Verslag
 • 2021D43705 Nota naar aanleiding van het verslag
 • Aanbiedingsbrief
 • 2021D43707 Nota van wijziging
 • 2022D30712 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bij het gewijzigd amendement van het lid Van Ginneken over de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter de geslachtsregistratie te wijzigen in “x”
 • Beslisnota inzake advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bij het amendement bij het voorstel van wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (Kamerstuk 35825-13)
 • Brief aan de Koning over het amendement bij het voorstel van wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (Kamerstuk 35825-13)
 • Advies Staatscommissie
 • Bijlage bij reactie NVVB
 • Reactie NVVB
 • Nota bij het nader rapport amendement non binaire geslachtsregistratie
 • Reactie Commissie van Advies Burgerlijke Staat en Nationaliteit
 • Reactie VNG

18:30 uur - Plenair debat : Tweeminutendebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving (CD d.d. 13/9)

18:50 uur - Plenair debat : Tweeminutendebat Openbaar vervoer en taxi (CD d.d. 14/9)

19:10 uur - Plenair debat : Tweeminutendebat Internationaal spoor (CD 15/9)

19:30 uur - Plenair debat : Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig (35519)

Te behandelen zaken:

 • 2020D28967 35519 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig
 • 2022D03842 Verzoek om spoedige toezending van nota n.a.v. het verslag van Wijziging van Gemeentewet differentiatie parkeertarieven
 • 2020D28971 Koninklijke boodschap
 • 2020D28965 Voorstel van wet
 • 2020D28966 Memorie van toelichting
 • 2020D28968 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 • 2020D36941 Verslag
 • 2022D25484 Nota naar aanleiding van het verslag
 • Aanbiedingsbrief
 • Beslisnotas

Delen

Inhoud

1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

tijdelijke locatie Tweede Kamer, apenrots
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...

Delen

Terug naar boven