r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Energiebeleid en steun aan democratieën centraal in State of the Union 2022

woensdag 14 september 2022, 16:27
Ursula von der Leyen
Bron: Flickr/Arno Mikkor

DEN HAAG (PDC1) - De oorlog in Oekraïne en de daaraan gelinkte energiecrisis stonden centraal in de State of the Union, die Commissievoorzitter Ursula von der Leyen2 vandaag uitsprak in het Europees Parlement3. Ze benadrukte ook dat de EU moet investeren in en samenwerken met andere democratieën in de wereld. Ze deed dat niet alleen in het bijzijn van de aanwezige Europarlementariërs, maar ook van de Oekraïense first lady, Olena Zelenska, die als eregast aanwezig was.

Von der Leyen noemde een flexibeler economisch beleid en een onafhankelijk grondstoffenbeleid als andere voorname speerpunten voor het komende jaar. Ze speelde met haar State of the Union vooral in op de actualiteit en lichtte, weliswaar in iets mindere mate, het werkprogramma van de Europese Commissie4 toe. Dit zijn de belangrijkst genoemde initiatieven en voorstellen uit de State of the Union:

Oorlog in Oekraïne

Von der Leyen zette de blijvende Europese steun aan Oekraïne en solidariteit met het Oekraïense volk nog eens in de verf, met het voorstel om 100 miljoen euro uit te trekken voor de heropbouw van beschadigde Oekraïense scholen. Daarnaast moet Oekraïne vrije toegang krijgen tot de eengemaakte Europese markt en opgenomen worden in de zone voor kosteloze roamingtarieven.

Energiecrisis

Als antwoord op Poetins agressie in Oekraïne benadrukte Von der Leyen het belang van een energieonafhankelijke EU en de diversificatie van energiebronnen. Ze lichtte enkele maatregelen van de Commissie toe, die gisteren en vandaag in detail voorgesteld werden. De Commissie zal lidstaten onder meer aansporen om het electriciteitsverbruik te minderen en zal de winst van bedrijven die tegen een lage prijs elektriciteit opwekken overhevelen naar burgers die het hard nodig hebben. Het plan zou meer dan 140 miljard euro opleveren en moet de klap van de energiecrisis helpen opvangen.

Klimaat, natuur en energie

Hoewel klimaat niet centraal stond in haar State of the Union, legde Von der Leyen een link tussen de energiecrisis en de Europese Green Deal5. De EU wil daarbij vol inzetten op de ontwikkeling en aankoop van waterstof, als vervanging voor fossiele brandstoffen. De oprichting van een nieuwe Europese Waterstofbank moet de toekomstige Europese waterstofmarkt mee helpen vormgeven. Omdat Europa ook op de korte termijn antwoorden moet vinden op de klimaatverandering, kondigde von der Leyen aan de capaciteit om bosbranden tegen te gaan te verdubbelen.

Economisch beleid

Met nieuwe fiscale regels wil de Commissie tegelijk inzetten op strategische investeringen en flexibiliteit voor schuldvermindering, maar ook op meer verantwoording zodat een duurzaam en stabiel fiscaal beleid gegarandeerd kan worden. Voor het klein- en middenbedrijf beloofde Von der Leyen een steunpakket, BEFIT genaamd, met eenvoudige en gelijke belastingregels om zaken te doen in Europa, en een herziening van de richtlijn over betalingsachterstand.

Een sterker Europa in de wereld

Zowel voor het uitvoeren van de Green Deal als voor het industrieel beleid vindt Von der Leyen het van groot belang om onafhankelijk te zijn. In dat licht kondigde Von der Leyen een Europese wet voor cruciale grondstoffen, de 'Critical Raw Materials Act', aan, die de Europese productie van bijvoorbeeld batterijen en chips moet ondersteunen.

Von der Leyen riep op om te investeren in en samen te werken met andere democratieën. Ze sprak haar steun uit voor een Europese Politieke Gemeenschap en richtte zich daarbij nadrukkelijk tot de bevolkingen van de Westelijke Balkan, Oekraïne, Moldavië en Georgië. De Commissie zal haar plannen hiervoor aan de Europese Raad6 voorleggen.

Bescherming van de Europese levenswijze

Von der Leyen wees op het gevaar van autocraten en desinformatie voor de Europese democratie. Ze haalde daarbij een voorbeeld van de Vrije Universiteit in Amsterdam aan, die een ogenschijnlijk onafhankelijk onderzoekscentrum moest sluiten omdat het gefinancierd bleek te zijn door Chinese organisaties. Om de EU hiertegen te beschermen, zal de Commissie een pakket voor de Verdediging van de Democratie voorstellen.

Europese conventie

Von der Leyen besloot haar State of the Union met een oproep tot het oprichten van een Europese Conventie die de werking en de toekomst van de EU moet evalueren, omdat ze van mening is dat de EU niet enkel moet uitbreiden maar ook hervormen. Een conventie zou de conclusies van de Conferentie over de Toekomst van Europa7 navolging geven. Het burgerpanel, dat een centrale plek had in die Conferentie, moet een regulier onderdeel gaan uitmaken van onze democratie, aldus Von der Leyen.

Bron: Europese Commissie

Delen


 • 1. 
  De centrale redactie van PDC IA verzamelt en bewerkt informatie voor nieuws- en agendavoorzieningen via diverse media en voor uiteenlopende doelgroepen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van zowel digitale als gedrukte bronnen. De centrale redactie biedt behalve een actuele eerstelijnsvoorziening ook veel achtergrondinformatie.
   
 • 2. 
  Dr. Ursula von der Leyen (1958) is vanaf 1 december 2019 voorzitter van de Europese Commissie. Zij is opgeleid tot arts en was werkzaam in een Vrouwenkliniek en als docent. Namens de CDU begon zij haar politieke loopbaan in de Landsdag en regering van Neder-Saksen. In 2009 werd zij Bondsdaglid en minister in het kabinet-Merkel. Achtereenvolgens was zij minister van Gezin en Jeugd, Arbeid en Sociale Zaken, en sinds 2013, van Defensie.
   
 • 3. 
  Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen en bestaat momenteel uit 705 afgevaardigden (inclusief voorzitter). Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 27 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.
   
 • 4. 
  Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.
   
 • 5. 
  Deze functie wordt sinds december 2019 vervuld door Frans Timmermans. Deze functie is nieuw in de Commissie-Von der Leyen en neemt een deel van de taken van de Eurocommissaris voor Betere regulering, interinstitutionele verhoudingen, duurzame ontwikkeling en fundamentele rechten uit de Commissie-Juncker over. Timmermans vervulde in de Commissie-Juncker deze functie.
   
 • 6. 
  De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.
   
 • 7. 
  Van 9 mei 2021 tot en met 9 mei 2022 vond de Conferentie over de Toekomst van Europa plaats. Deze had als doel het vaststellen van de prioriteiten van de Europese Unie. Hierin stond de burger centraal. Er zijn bijna 50 voorstellen aangenomen, die zijn uitgewerkt in 325 voorgestelde maatregelen. Enkele opvallende daarvan zijn dat er een einde moet komen aan veto's van lidstaten bij stemprocedures bij de Raad van de EU en de Europese Raad. Verder moet het Europees Parlement het recht krijgen om wetsvoorstellen te initiëren, en moeten er transnationale kandidatenlijsten komen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.
   

Terug naar boven