r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vragen en antwoorden: Europese Commissie keurt het Nederlandse herstel- en veerkrachtplan van €4,7 miljard goed

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 8 september 2022.

Hoe heeft de Commissie het herstel- en veerkrachtplan van Nederland beoordeeld?

De Commissie beoordeelt de herstel- en veerkrachtplannen aan de hand van elf criteria, die zijn beschreven in de verordening herstel en veerkracht (RRF-verordening). Volgens de 11 criteria moet worden beoordeeld of:

  • de maatregelen een blijvend effect sorteren;
  • de maatregelen de uitdagingen - of een significant deel ervan - aanpakken die zijn vastgesteld in de landspecifieke aanbevelingen;
  • de mijlpalen en streefdoelen waarmee de voortgang van de hervormingen en investeringen kan worden gemonitord, duidelijk en realistisch zijn;
  • minstens 37 % van de totale uitgaven van de plannen aan klimaatdoelstellingen en minstens 20 % aan digitale doelstellingen wordt besteed;
  • de plannen het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” in acht nemen;
  • de plannen in een passend controle- en auditmechanisme voorzien en de motivering van de kosten aannemelijk is.

De Commissie heeft haar beoordeling samengevat in het voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad. Het begeleidende werkdocument bevat gedetailleerde documentatie over de beoordeling.

Ondersteunt het Nederlandse herstel- en veerkrachtplan op doeltreffende wijze de groene transitie?

Het plan van Nederland is sterk gericht op klimaat- en milieudoelstellingen, waaronder biodiversiteit. Nederland besteedt 48 % van zijn totale toewijzing van €4,7 miljard aan de groene transitie. Dit is aanzienlijk meer dan het minimum van 37 % dat de RRF-verordening voorschrijft.

Het Nederlandse plan omvat investeringen die naar verwachting een aanzienlijke bijdrage zullen leveren aan de decarbonisatie- en energietransitiedoelstellingen die zijn opgenomen in het nationale energie- en klimaatplan van Nederland, waarmee wordt bijgedragen aan de klimaatdoelstelling van de Unie voor 2030.

Het plan bevat verschillende investeringen om de broeikasgasemissies te verminderen, zoals investeringen in duurzame mobiliteit en energie-efficiënte renovaties van woningen. Het plan verleent ook steun aan onderzoek naar groene waterstof en duurzame luchtvaartbrandstoffen, met het doel de CO2-uitstoot te verminderen. Investeringen in windenergie op zee, hervormingen in vergunningsprocedures op het gebied van hernieuwbare energie en aanpassingen in de belastingregelingen voor industriële CO2 en de luchtvaart zullen naar verwachting ook aan dit doel bijdragen. Verschillende van deze maatregelen dragen ook bij aan de REPowerEU-doelstellingen om de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel af te bouwen en de groene transitie te bespoedigen, alsook aan de landspecifieke aanbeveling 2022 voor Nederland inzake energie.

Het Nederlandse herstel- en veerkrachtplan ondersteunt ook de inspanningen om de stikstofvervuiling terug te dringen en de biodiversiteit te herstellen teneinde te zorgen voor betere instandhoudingsvoorwaarden voor alle soorten en habitats.

Draagt het Nederlandse herstel- en veerkrachtplan op doeltreffende wijze bij aan de digitale transitie?

De bijdrage van het Nederlandse plan aan de digitale transitie is goed voor 26 % van de totale toewijzing van €4,7 miljard. Dit is meer dan het minimum van 20 % dat de RRF-verordening voorschrijft.

Het plan omvat maatregelen voor diverse aspecten van de digitale transformatie. Het Nederlandse plan draagt bij aan de verdere digitalisering van het openbaar bestuur via een hervorming om de transparantie van de centrale overheid en andere overheidsdiensten te vergroten en via investeringen in de digitalisering van het rechtsstelsel en de modernisering van de IT-systemen van de centrale overheid. Voorts wordt verwacht dat maatregelen op het gebied van digitaal onderwijs en e-gezondheidszorg in aanzienlijke mate aan de digitale transitie zullen bijdragen.

Verdere maatregelen ter ondersteuning van innovatieve technologieën omvatten investeringen in een breder gebruik van artificiële-intelligentiesystemen.

Vormt het herstel- en veerkrachtplan een evenwichtige respons op de economische en sociale situatie van Nederland?

Het Nederlandse plan vormt een alomvattende en voldoende evenwichtige respons op de economische en sociale situatie van Nederland en draagt zodoende bij aan alle zes in de RRF-verordening bedoelde pijlers.

Het plan omvat maatregelen ter ondersteuning van slimme, duurzame en inclusieve groei. De sociale en territoriale samenhang wordt ondersteund door maatregelen ter hervorming van het pensioenstelsel, dat hierdoor billijker en transparanter wordt, risicodeling tussen de generaties mogelijk maakt en het effect van negatieve economische schokken dempt. Investeringen in om- en bijscholingsactiviteiten en digitalisering van het onderwijs zullen bijdragen aan het verminderen van sociale onevenwichtigheden. Arbeidsmarkthervormingen, zoals hervormingen om de sociale bescherming voor zelfstandigen te vergroten, zullen naar verwachting helpen de institutionele verschillen tussen categorieën werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt te verkleinen.

Het plan ondersteunt de pijler gezondheid, economische, sociale en institutionele veerkracht met maatregelen zoals de oprichting van een nationale reserve van zorgprofessionals die kunnen worden ingezet in tijden van crisis, en meer e-gezondheidsdiensten voor patiënten. Maatregelen op het gebied van onderwijs zullen naar verwachting de digitale vaardigheden van leerlingen verbeteren en de verloren leermogelijkheden als gevolg van de lockdowns helpen in te halen.

Wordt met de door Nederland gepresenteerde hervormingen op doeltreffende wijze een aanzienlijk deel van de in de context van het Europees Semester gedane landspecifieke aanbevelingen aangepakt?

Het Nederlandse plan omvat een uitgebreide reeks elkaar versterkende hervormingen en investeringen die bijdragen aan een doeltreffende aanpak van een significant deel van de economische en sociale uitdagingen die zijn beschreven in de in 2019, 2020 en 2022 tot Nederland gerichte landspecifieke aanbevelingen. Deze betreffen met name de groene, de digitale en de energietransitie, het pensioenstelsel, de arbeidsmarkt, de woningmarkt, agressieve fiscale planning en gezondheidszorg.

Het Nederlandse plan gaat ook in op de landspecifieke aanbeveling van 2022 aan Nederland inzake energie in verband met REPowerEU. Met maatregelen zoals energie-efficiënte woningrenovaties, investeringen in windenergie op zee en hervormingen in vergunningsprocedures op het gebied van hernieuwbare energie wordt de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen verminderd.

Op het gebied van de hervorming van de woningmarkt bevat het plan ambitieuze maatregelen aan de aanbodzijde van de woningmarkt. Hiermee wordt naar verwachting het woningtekort verminderd, terwijl de betaalbaarheid van huisvesting mogelijk zal toenemen. Voorts zal de uitfasering van de mogelijkheid voor huishoudens om belastingvrije schenkingen voor de aankoop van een woning te ontvangen, de ongelijkheid op de woningmarkt naar verwachting verminderen.

In het plan zijn belangrijke arbeidsmarkthervormingen opgenomen, zoals de invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en verduidelijking van de definitie van wat als arbeidsverhouding geldt. Het gecombineerde effect van deze arbeidsmarkthervormingen moet bijdragen aan een gelijk speelveld tussen werknemers en zelfstandigen en aan het aanpakken van schijnzelfstandigheid. Op het gebied van de ontwikkeling van vaardigheden omvat het plan maatregelen die digitale vaardigheden bevorderen en het tekort aan ICT-professionals helpen verminderen door te investeren in de digitale capaciteiten van leraren en leerlingen. Het plan omvat ook enkele investeringen die bijdragen aan om- en bijscholingsmogelijkheden.

Voor meer informatie

Europese Commissie onderschrijft het Nederlandse herstel- en veerkrachtplan ter waarde van 4,7 miljard euro

Herstel- en veerkrachtfaciliteit: vragen en antwoorden

Factsheet over het herstel- en veerkrachtplan van Nederland

Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad over de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Nederland

Bijlage bij het voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad over de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Nederland

Werkdocument bij het voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad

Herstel- en veerkrachtfaciliteit

Verordening herstel en veerkracht


Delen

Terug naar boven