r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie presenteert eerste analyse van de voorstellen naar aanleiding van de Conferentie over de toekomst van Europa

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 17 juni 2022.

De Europese Commissie heeft vandaag een mededeling aangenomen over de wijze waarop zij gevolg kan geven aan de resultaten van de Conferentie over de toekomst van Europa.

Na een jaar van beraadslagingen werd de Conferentie op 9 mei 2022 afgesloten. Tijdens de slotceremonie in Straatsburg hebben de voorzitters van het Europees Parlement, de Commissie en de Raad een eindverslag ontvangen van de deelnemers aan de Conferentie. Dit bevatte 49 uitgebreide, ambitieuze en toekomstgerichte voorstellen en 326 individuele maatregelen.

Deze voorstellen, die negen brede thema's bestrijken, waren gebaseerd op aanbevelingen die burgers hebben gedaan in het kader van de Europese en de nationale burgerpanels en via het meertalig digitaal platform.

Hoewel de Conferentie, zowel wat het aantal als de kwaliteit van de voorstellen betreft, haar doel heeft bereikt, zal haar succes uiteindelijk afhangen van de verandering die zij tot stand kan brengen. In deze geest heeft de Europese Commissie, samen met het Europees Parlement en de Raad, zich in de gezamenlijke verklaring van maart 2021 ertoe verbonden gevolg te geven aan de voorstellen - elke instelling binnen het kader van haar bevoegdheden en in overeenstemming met de Verdragen. Voorzitter Von der Leyen stond tijdens de slotceremonie van de Conferentie stil bij de verplichting die is aangegaan.

De mededeling van vandaag is de eerste vervolgstap van de Commissie. Zij bevat een beoordeling van wat nodig is om gevolg te geven aan de voorstellen van de Conferentie en een overzicht van de verdere vervolgstappen. Bovendien wordt erin aangegeven wat de beste manier is om lering te trekken uit de Conferentie en om de participatieve democratie in de beleidsvorming en de wetgeving van de EU te verankeren. Zo zal de Commissie bijvoorbeeld, voortbouwend op het succes van de Europese burgerpanels tijdens de Conferentie, deze panels in staat stellen om in het voortraject van bepaalde belangrijke voorstellen te discussiëren en aanbevelingen te doen, als onderdeel van haar bredere beleidsvorming en in overeenstemming met de beginselen inzake betere regelgeving.

Voorzitter Ursula von der Leyen: “De Europese burgers hebben ons een grote verscheidenheid aan zeer interessante ideeën om onze Unie te verbeteren, aangereikt: 49 gedetailleerde voorstellen en meer dan 300 maatregelen om het dagelijks leven te verbeteren. Om te bouwen aan een betere toekomst. Wij beloofden hieraan een vervolg te zullen geven. De mededeling van vandaag is de eerste stap in die richting.Ik zal altijd aan de kant staan van degenen die onze Unie via hervormingen willen verbeteren.”

Analyse van voorstellen en vervolgstappen

De Commissie is van mening dat, wil de beoordeling van de voorstellen geloofwaardig zijn, het van essentieel belang is om de geest en de letter van de voorstellen in acht te nemen - zonder enige herinterpretatie of selectie. Dat is wat in de bijlage bij deze mededeling wordt uiteengezet. De 49 voorstellen zijn onderverdeeld in dezelfde thematische gebieden als door de Conferentie zijn gekozen, waarbij de beoordeling van de Commissie voor elk gebied wordt uiteengezet.

De bijlage bevat vier categorieën antwoorden: bestaande initiatieven die betrekking hebben op de voorstellen (bv. de Europese klimaatwet); initiatieven die de Commissie al heeft voorgesteld en die het Europees Parlement en de Raad zouden moeten aannemen (bv. het nieuwe migratiepact); geplande acties waarmee uitvoering aan de ideeën zal worden gegeven en waarin nieuwe overwegingen zijn verwerkt die de Conferentie heeft aangereikt (bv. de wet inzake mediavrijheid); en nieuwe initiatieven of werkterreinen die geïnspireerd zijn op de voorstellen en onder de bevoegdheid van de Commissie vallen (bv. kwesties in verband met geestelijke gezondheid).

De eerste reeks nieuwe voorstellen zal worden aangekondigd in de toespraak van voorzitter Von der Leyen over de Staat van de Unie in september 2022 alsook in de begeleidende intentieverklaring. Deze voorstellen zullen, naast andere voorstellen, worden opgenomen in het werkprogramma van de Commissie voor 2023 en daarna. Bij de follow-up zal de Commissie ervoor zorgen dat nieuwe hervormingen en beleidsmaatregelen enerzijds en discussies over de noodzaak van verdragswijzigingen anderzijds elkaar niet uitsluiten, waarbij de nadruk ligt op het optimaal benutten van wat momenteel mogelijk is, maar de Commissie wel openstaat voor eventueel noodzakelijke verdragswijzigingen.

Om de burgers die aan de Conferentie hebben deelgenomen op de hoogte te houden en het momentum vast te houden, zal in het najaar van 2022 een evenement worden georganiseerd waar feedback over de Conferentie kan worden gegeven. Dit evenement zou het moment bij uitstek zijn om mee te delen hoe de drie EU-instellingen voor follow-up zorgen en om de balans op te maken van de tot dan gemaakte vorderingen.

Enkele reacties van leden van de Commissie:

Vicevoorzitter Dubravka Šuica “Het succes van de Conferentie over de toekomst van Europa is het resultaat van de toewijding, betrokkenheid en doortastendheid van alle betrokken burgers. Zij hebben duidelijk hun visie op de toekomst verwoord en de verwezenlijking van die visie aan ons toevertrouwd.”

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič: “Mensen uit heel Europa hebben er enorm veel energie en inspanningen voor over gehad om overeenstemming te bereiken over deze 49 voorstellen. Ik was daar direct getuige van, met name op het gebied van gezondheid. Het is nu aan ons in de EU-instellingen om met net zoveel energie en inspanningen hun oproep te beantwoorden. Door ons in het werkprogramma van de Commissie voor 2023 te baseren op de resultaten van de Conferentie, kunnen we de burgers duidelijk laten zien dat we niet alleen naar hen hebben geluisterd, maar hen ook werkelijk hebben gehoord.”

Vicevoorzitter Věra Jourová: “De Conferentie over de toekomst van Europa heeft een impuls gegeven om meer aandacht te besteden aan de Europese burgers. Nu moeten we met tastbare resultaten komen. De mededeling van vandaag is de eerste stap op weg naar de verwezenlijking van die resultaten en vormt een concrete follow-up van de aanbevelingen die burgers hebben gedaan.”

Achtergrond

Voorzitter Von der Leyen riep in haar politieke beleidslijnen van juli 2019 op tot een Conferentie over de toekomst van Europa, als onderdeel van een visie voor een nieuwe impuls voor Europese democratie, en verbond zich ertoe de resultaten ervan op te volgen.

De Conferentie over de toekomst van Europa, die op de Dag van Europa 2021 van start ging, duurde een jaar. Het was een ongekende pan-Europese oefening in overlegdemocratie - de grootste en meest uitgebreide in haar soort. De Conferentie verbond mensen van alle leeftijden, landen en achtergronden, van wie velen nog nooit met de Europese Unie te maken hadden gehad of niet vertrouwd waren met haar institutionele structuur. Elkeen bracht met zijn eigen verhaal, gezichtspunt, taal en identiteit zijn verwachtingen over Europa over het voetlicht, met een gemeenschappelijke visie op de toekomst van Europa als resultaat.

De voorstellen die de Conferentie heeft aangereikt, omvatten 326, in negen thema's verdeelde maatregelen, waaraan de EU-instellingen en de lidstaten uitvoering moeten geven: klimaatverandering en milieu; gezondheid; een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid; de EU in de wereld; waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid; digitale transformatie; Europese democratie; migratie; onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport.

Meer informatie

Mededeling over de Conferentie over de toekomst van Europa

Bijlage

Eindverslag

Toespraak van voorzitter Von der Leyen tijdens de slotceremonie van de Conferentie [9 mei 2022]


Delen

Terug naar boven