r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Conclusies Raad aan begin van 12e ministeriële conferentie Wereld­handels­organisatie

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op zondag 12 juni 2022.

De Europese Unie is voorstander van een open, op regels gebaseerd multilateraal handelsstelsel met een gemoderniseerde WTO als kern. De EU steunt een ambitieus en realistisch pakket voor de 12e ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (MC12), en zij verwacht dat alle WTO-leden een constructieve bijdrage zullen leveren, op basis van hun behoeften en capaciteiten.

De Raad herinnert aan zijn eerdere gezamenlijke verklaringen over de aanvalsoorlog die de Russische Federatie met de steun van Belarus tegen Oekraïne voert. Hij betuigt nogmaals zijn solidariteit met het Oekraïense volk. Rusland richt zijn aanvallen op burgers en op burgerobjecten, waaronder ziekenhuizen, medische voorzieningen, scholen en schuilplaatsen. Deze oorlogsmisdaden moeten onmiddellijk stoppen. De verantwoordelijken en hun medeplichtigen zullen ter verantwoording worden geroepen overeenkomstig het internationaal recht. Rusland moet zijn militaire agressie op het grondgebied van Oekraïne onmiddellijk staken, alle strijdkrachten en militaire uitrusting onmiddellijk en onvoorwaardelijk terugtrekken uit het gehele grondgebied van Oekraïne, en de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen volledig eerbiedigen.

De Raad herinnert eraan dat de hervorming van de WTO prioriteit heeft en dat de EU voornemens is hierbij een leidende rol te spelen. Hij onderstreept het belang om de kerntaken van de WTO te hervormen opdat zij haar doelstellingen doeltreffend kan blijven verwezenlijken en de uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd kan bieden, onder meer door een gelijk speelveld te waarborgen. De Raad wijst er in dit verband op dat klimaat en duurzaamheid moeten worden verankerd in de WTO-agenda, en dat de mededingingsneutraliteit moet worden versterkt binnen de WTO. De Raad wijst er bij wijze van prioriteit op dat een betekenisvolle hervorming nodig is om wederom over een goed functionerend WTO-stelsel voor geschillenbeslechting te kunnen beschikken waarin de belangrijkste kenmerken van het stelsel behouden blijven, dat de toezichts- en overlegfunctie van de WTO moet worden hervormd en dat de rol van de WTO als onderhandelingsforum voor het ontwikkelen van nieuwe en geactualiseerde regels moet worden herzien. De Raad is er voorstander van dat via een gestructureerd proces onder auspiciën van de Algemene Raad een algehele evaluatie van de werking van de WTO wordt opgestart teneinde de nodige hervormingen door te voeren en zo de functies van de WTO tegen de volgende ministeriële conferentie te verbeteren. Inzake het stelsel voor geschillenbeslechting en de Beroepsinstantie onderstreept de EU het belang van besprekingen om tegen MC13 te beschikken over een volledig en goed functionerend stelsel voor geschillenbeslechting dat voor alle leden toegankelijk is.

De toenemende uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid als gevolg van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne zijn kritiek. De Raad zal steun verlenen aan de inspanningen tijdens MC12 om de voedselzekerheidscrisis aan te pakken. De Raad steunt evenwichtige resultaten op het gebied van landbouw, met name verbeterde transparantie, ook in verband met uitvoerbeperkingen, en multilaterale beslissingen om humanitaire aankopen door het Wereldvoedselprogramma vrij te stellen van uitvoerbeperkingen en, meer in het algemeen, om uitvoerbeperkingen voor landbouwproducten te vermijden. Tot slot steunt de Raad de lancering van werkprogramma's, met belangrijke elementen die als leidraad kunnen dienen voor de toekomstige onderhandelingen op gebieden als handelsverstorende interne steun en een permanente oplossing voor overheidsvoorraden voor de voedselvoorziening.

De respons van de WTO op de pandemie is een van de belangrijkste onderwerpen van de komende ministeriële conferentie. Deze respons moet mee helpen zorgen voor een bevredigende oplossing om de beschikbaarheid van COVID-19-vaccins in ontwikkelingslanden te vergroten. De Raad steunt een resultaat op het gebied van handel en gezondheid dat ervoor zorgt dat het handelsstelsel beter in staat is te reageren op de uitdagingen van de pandemie, onder meer op het gebied van de vermindering van uitvoerbeperkingen, handelsbevorderende maatregelen, meer transparantie, samenwerking met internationale organisaties en andere relevante elementen. Het verbeteren en het vereenvoudigen van het gebruik van de in de Trips-Overeenkomst beschikbare flexibiliteit, moeten ook deel uitmaken van deze respons.

Met het oog op MC12 benadrukt de Raad dat de onderhandelingen over visserijsubsidies moeten worden afgesloten met een substantieel resultaat, in overeenstemming met duurzame­ontwikkelingsdoel 14.6 van de Verenigde Naties, waarin de WTO-leden worden opgeroepen bepaalde vormen van visserijsubsidies die overcapaciteit en overbevissing in de hand werken te verbieden, subsidies die bijdragen tot illegale, ongemelde en ongereglementeerde (IOO) visserij af te schaffen en geen nieuwe subsidies van dit soort meer in te voeren. De Raad onderstreept het belang om een ambitieus en samenhangend akkoord te bereiken dat bijdraagt tot de mondiale houdbaarheid van de visbestanden, in overeenstemming met het relevante EU-beleid dat een ecologisch duurzame visserij waarborgt en conform de doelstelling om economische en sociale voordelen tot stand te brengen.

De Raad herinnert aan de voorstellen die mede door de EU zijn ingediend met betrekking tot kennisgevingen en handelskwesties, en roept op tot vooruitgang op dit gebied tijdens MC12.

De Raad ziet ook uit naar de verlenging van de multilaterale moratoria voor elektronische handel en de Trips.

De Raad is ermee ingenomen dat de onderhandelingen over binnenlandse regelgeving voor diensten op 2 december 2021 zijn afgerond en de lijst van verbintenissen van leden vervolgens zijn voltooid.

De Raad steunt de aanhoudende inspanningen van WTO-leden om plurilaterale samenwerking tot stand te brengen via initiatieven voor gezamenlijke verklaringen, in het bijzonder inzake elektronische handel, vergemakkelijking van investeringen in ontwikkeling en op het gebied van handel en milieu, opdat leden nauwer kunnen samenwerken omtrent dringende kwesties.

De Raad hecht zijn goedkeuring aan de ontwerpverklaringen over:

  • Ministeriële verklaring over handel en voedselzekerheid
  • Sanitaire en fytosanitaire maatregelen ("Verklaring over sanitaire en fytosanitaire kwesties voor de 12e ministeriële conferentie van de WTO: inspelen op hedendaagse uitdagingen op sanitair en fytosanitair gebied")
  • Ministeriële verklaring van de Ottawagroep over hervorming van de WTO

De Raad steunt de Commissie in haar inspanningen om van MC12 een succes te maken, en ziet uit naar een goede coördinatie tussen de lidstaten en de Commissie in dat opzicht. De Raad zal de vorderingen die worden gemaakt om tot een evenwichtig resultaat te komen, toetsen aan bovengenoemde voorwaarden. Daartoe kijkt de Raad uit naar Commissievoorstellen in verband met de teksten van de ontwerpverklaringen die binnen de WTO zijn besproken.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven