r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

EU-begroting 2023: Europa in staat stellen vorm te blijven geven aan een wereld in verandering

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 7 juni 2022.

De Commissie heeft vandaag voor 2023 een EU-jaarbegroting van 185,6 miljard euro voorgesteld, aangevuld met naar schatting 113,9 miljard euro aan subsidies in het kader van NextGenerationEU.

Ook komend jaar zal via de EU-begroting aanzienlijk worden geïnvesteerd in het stimuleren van de strategische autonomie van Europa en het lopende economisch herstel, in het waarborgen van duurzaamheid en in het bevorderen van werkgelegenheid.

De Commissie zal prioriteit blijven geven aan investeringen in vergroening en digitalisering en tegelijkertijd voorzien in dringende behoeften die voortvloeien uit de recente en huidige crises.

Commissaris Johannes Hahn, bevoegd voor de EU-begroting: “We stellen ook dit jaar buitengewone middelen voor om het herstel van Europa te ondersteunen en huidige en toekomstige uitdagingen aan te pakken. De begroting blijft een belangrijk instrument voor de Unie, die daarmee een duidelijke meerwaarde kan bieden voor het leven van de mensen. De begroting stelt Europa in staat vorm te geven aan een veranderende wereld, waarin wij gezamenlijk streven naar vrede en welvaart en onze Europese waarden hooghouden.”

De ontwerpbegroting voor 2023, versterkt met NextGenerationEU, moet een antwoord geven op de meest essentiële herstelbehoeften van de lidstaten en onze partners overal ter wereld. Deze financiële middelen zijn bedoeld om de Europese Unie verder op te bouwen en te moderniseren en de status van Europa als sterke mondiale speler en betrouwbare partner te versterken.

Later dit jaar zullen aanvullende voorstellen worden ingediend om de gevolgen van de oorlog in Oekraïne zowel extern als intern te financieren, op basis van een nauwkeurigere beoordeling van de behoeften, zoals aangegeven in de conclusies van de Europese Raad van 31 mei 2022.

De begroting weerspiegelt de politieke prioriteiten van de EU, die een cruciale rol spelen voor duurzaam herstel en een grotere veerkracht van Europa. De Commissie stelt daarom voor de volgende bedragen uit te trekken (in vastleggingen):

 • 103,5 miljard euro aan subsidies via NextGenerationEU in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) om het economisch herstel en de groei na de coronapandemie te ondersteunen en de uitdagingen van de oorlog in Oekraïne aan te pakken;
 • 53,6 miljard euro voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid en 1,1 miljard euro voor het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en voor de Europese boeren en vissers, maar ook om de veerkracht van de agro-voedingssector en de visserijsector te versterken en de nodige ruimte te creëren voor crisisbeheersing in verband met de verwachte wereldwijde tekorten in de voedselvoorziening;
 • 46,1 miljard euro voor regionale ontwikkeling en cohesie ter ondersteuning van de economische, sociale en territoriale cohesie, en voor infrastructuur ter ondersteuning van de groene transitie en prioritaire projecten van de EU;
 • 14,3 miljard euro om onze partners en belangen in de wereld te ondersteunen. Daarvan loopt 12 miljard via het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking - Europa in de wereld, 2,5 miljard euro via het instrument voor pretoetredingssteun en 1,6 miljard euro via het instrument voor humanitaire hulp;
 • 13,6 miljard euro voor onderzoek en innovatie, waarvan 12,3 miljard euro voor Horizon Europa, het vlaggenschipprogramma voor onderzoek van de EU, aangevuld met 1,8 miljard euro via NextGenerationEU.
 • 4,8 miljard euro voor Europese strategische investeringen, waarvan 341 miljoen euro voor InvestEU, bedoeld voor kernprioriteiten (onderzoek en innovatie, groene en digitale transitie, de zorgsector en strategische technologieën), 2,9 miljard euro voor de Connecting Europe Facility ter verbetering van grensoverschrijdende infrastructuur, en 1,3 miljard euro voor het programma Digitaal Europa om de digitale toekomst van de Unie vorm te geven. InvestEU ontvangt 2,5 miljard euro extra via NextGenerationEU;
 • 4,8 miljard euro voor mensen, sociale cohesie en waarden, waarvan 3,5 miljard euro in het kader van Erasmus+ voor het creëren van onderwijs- en mobiliteitsmogelijkheden voor mensen, 325 miljoen euro ter ondersteuning van kunstenaars en makers in heel Europa en 212 miljoen euro ter bevordering van gerechtigheid, rechten en waarden;
 • 2,3 miljard euro voor milieu- en klimaatactie, waarvan 728 miljoen euro voor het LIFE-programma ter ondersteuning van de matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering, en 1,5 miljard euro voor het Fonds voor een rechtvaardige transitie om te garanderen dat de groene transitie voor iedereen werkt, aangevuld met een extra 5,4 miljard euro via NextGenerationEU;
 • 2,2 miljard euro voor ruimtevaart, voornamelijk bestemd voor het Europees ruimtevaartprogramma, dat het optreden van de Unie op dit strategische gebied zal bundelen;
 • 2,1 miljard euro voor de bescherming van onze grenzen, waarvan 1,1 miljard euro voor het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF) en 839 miljoen euro (totale EU-bijdrage) voor het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex);
 • 1,6 miljard euro voor migratiegerelateerde uitgaven, waarvan 1,4 miljard euro ter ondersteuning van migranten en asielzoekers in overeenstemming met onze waarden en prioriteiten;
 • 1,2 miljard euro voor uitdagingen op defensiegebied, waarvan 626 miljoen euro ter ondersteuning van vermogensontwikkeling en onderzoek in het kader van het Europees Defensiefonds (EDF) en 237 miljoen euro ter ondersteuning van militaire mobiliteit;
 • 927 miljoen euro om de soepele werking van de eengemaakte markt te waarborgen, waarvan 593 miljoen euro voor het programma voor de eengemaakte markt en bijna 200 miljoen euro voor werkzaamheden op het gebied van fraudebestrijding, belastingen en douane;
 • 732 miljoen euro voor EU4Health, om te zorgen voor een brede zorgrespons die aansluit op de behoeften van mensen, en 147 miljoen euro voor het EU-mechanisme voor civiele bescherming (rescEU) om bij crises snel operationele bijstand te kunnen verlenen;
 • 689 miljoen euro voor veiligheid, waarvan 310 miljoen euro voor het Fonds voor interne veiligheid (ISF), waarmee terrorisme, radicalisering, georganiseerde misdaad en cybercriminaliteit zullen worden bestreden;
 • 138 miljoen euro voor beveiligde satellietverbindingen in het kader van het voorstel voor het nieuwe EU-programma voor beveiligde connectiviteit;
 • voor de Europese chipverordening zullen via Horizon Europa en herschikking van andere programma's begrotingsmiddelen beschikbaar worden gesteld.

De ontwerpbegroting voor 2023 maakt deel uit van de langetermijnbegroting van de EU die eind 2020 door de staatshoofden en regeringsleiders is vastgesteld, met enkele latere technische aanpassingen, en heeft tot doel de prioriteiten van de Unie om te zetten in concrete jaarlijkse resultaten. Daarom zal een aanzienlijk deel van de middelen worden besteed aan de bestrijding van klimaatverandering, in overeenstemming met de doelstelling om 30 % van de langetermijnbegroting en het herstelinstrument NextGenerationEU voor deze beleidsprioriteit in te zetten.

Achtergrond

De ontwerpbegroting 2023 van de EU omvat uitgaven in het kader van NextGenerationEU, die zullen worden gefinancierd uit leningen op de kapitaalmarkten, en uitgaven die zijn gedekt met uit eigen middelen gefinancierde kredieten binnen de grenzen van de langetermijnbegroting. Voor dat laatste worden in de ontwerpbegroting voor elk programma twee bedragen voorgesteld: vastleggingen en betalingen. “Vastleggingen” zijn de bedragen waarvoor in een bepaald jaar contracten kunnen worden gesloten en “betalingen” zijn de bedragen die daadwerkelijk worden uitbetaald. De voorgestelde EU‑begroting voor 2023 bedraagt 185,6 miljard euro aan vastleggingen en 166,3 miljard euro aan betalingen. Alle bedragen zijn vermeld in lopende prijzen.

De werkelijke betalingen van NextGenerationEU - en de financieringsbehoeften waarvoor de Europese Commissie marktfinanciering zal zoeken - kunnen lager uitvallen en zullen gebaseerd worden op precieze ramingen die mettertijd kunnen veranderen. De Commissie blijft zesmaandelijkse financieringsplannen publiceren met informatie over de geplande uitgiften in de komende maanden.

Met een budget van 807 miljard euro in lopende prijzen draagt NextGenerationEU bij tot het herstel van de onmiddellijke economische en sociale schade als gevolg van de coronapandemie en worden wij in staat gesteld een antwoord te geven op huidige en toekomstige crises, zoals de oorlog in Oekraïne. Dit tijdelijke instrument helpt bij de opbouw van een EU die na COVID-19 groener, digitaler, veerkrachtiger en beter toegerust is om de huidige en komende uitdagingen aan te gaan. De contracten en verbintenissen in het kader van NextGenerationEU kunnen tot eind 2023 worden gesloten; de betalingen in verband met de opgenomen leningen volgen tot eind 2026.

Meer informatie

Vragen en antwoorden: Ontwerpbegroting 2023

Documenten voor de jaarbegroting

EU-langetermijnbegroting 2021-2027 & NextGenerationEU

De EU als kredietnemer


Terug naar boven