r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad voor Handel en Technologie EU-VS: ons vernieuwd partnerschap versterken in turbulente tijden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 16 mei 2022.

Vandaag hebben de EU en de VS opnieuw bevestigd nauw te zullen samenwerken om de mondiale uitdagingen op het gebied van handel en technologie aan te pakken in overeenstemming met hun gedeelde inzet voor democratie, vrijheid en mensenrechten.

Tijdens de tweede ministeriële vergadering van de Raad voor handel en technologie (RHT) in Parijs hebben beide partijen herhaald dat de RHT een centrale rol speelt in het hernieuwde trans-Atlantische partnerschap, dat reeds de basis vormde voor de coördinatie van de gezamenlijke maatregelen van de EU en de VS naar aanleiding van de Russische agressie tegen Oekraïne.

Enkele reacties van leden van de Commissie:

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk, en medevoorzitter van de RHT: “De Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne heeft het belang van onze samenwerking met de VS op het gebied van economische en technologische thema's verder benadrukt. Deze samenwerking gaat verder dan onze reactie op de oorlog. Samen met onze trans-Atlantische partners kunnen wij een positieve visie creëren voor onze economieën en voor een democratische governance van het internet, op basis van de waardigheid en integriteit van het individu. Als we samenwerken, kunnen we de normen vaststellen voor de economie van morgen. Wij bundelen onze krachten, en als twee zo vastberaden partners het voortouw nemen, kunnen we het tij keren.”

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor Handel en medevoorzitter van de RHT: “Het verheugt mij dat wij op deze tweede RHT-vergadering zijn overeengekomen onze samenwerking met de VS uit te breiden om als betrouwbare partners nieuwe en opkomende uitdagingen voor de wereldhandel aan te pakken. Wij zullen nauw samenwerken om onze toeleveringsketens veilig te stellen en de mondiale voedselzekerheid te bevorderen. We zullen voortbouwen op onze ongeëvenaarde trans-Atlantische coördinatie van exportcontroles tegen Rusland om onze aanpak op dit cruciale gebied verder op elkaar af te stemmen, en zullen tegelijkertijd de handel met Oekraïne bevorderen. We zullen ook samenwerken bij de bevordering van groene handel, bijvoorbeeld via groene overheidsopdrachten.”

Thierry Breton, commissaris voor Interne markt: “Trans-Atlantische samenwerking met betrekking tot toeleveringsketens en digitale technologieën is van cruciaal belang om onze gemeenschappelijke belangen en waarden te verdedigen. Na onze succesvolle samenwerking met de Verenigde Staten om knelpunten voor vacciningrediënten uit de weg te ruimen, ben ik verheugd over onze gezamenlijke ambitie om de veerkracht van de toeleveringsketen op andere domeinen te versterken, van grondstoffen tot halfgeleiders. De top van Parijs is een belangrijk moment voor de Raad voor handel en technologie om de trans-Atlantische dialoog om te zetten in concrete resultaten.”

Belangrijkste resultaten van de tweede ministeriële vergadering van de RHT

Steun voor Oekraïne

De medevoorzitters van de RHT verklaarden eensgezind dat zij Oekraïne zullen steunen tegen de Russische militaire agressie en bereikten overeenstemming over concrete maatregelen die al zijn genomen en verder zullen worden uitgevoerd in de RHT. Zij zijn ook overeengekomen met Oekraïne samen te werken om de Oekraïense economie te heropbouwen en de handel en investeringen te faciliteren.

Integriteit van informatie

Zij zijn overeengekomen hun samenwerking te versterken om de integriteit van informatie in crisissituaties te ondersteunen. De aandacht zal in eerste instantie gaan naar een gemeenschappelijk analytisch kader voor de opsporing van informatiemanipulatie en inmenging door Rusland, wat zal leiden tot de vaststelling van een kader voor samenwerking in alle crisissituaties.

Handels- en arbeidsdialoog

De medevoorzitters zijn overeengekomen een handels- en arbeidsdialoog tussen de drie partijen tot stand te brengen, om samen internationaal erkende arbeidsrechten te promoten en praktijken als dwangarbeid en kinderarbeid uit te roeien.

Exportcontroles

De samenwerking in het kader van de RHT heeft een belangrijke rol gespeeld bij de snelle en gecoördineerde invoering van exportcontroles op geavanceerde technologieën, zoals op het gebied van lucht- en ruimtevaart en cybertoezicht. Doel hiervan is Rusland te hinderen in de verdere uitbouw van zijn industriële en militaire capaciteit. Beide partijen hebben zich ertoe verbonden deze sterke samenwerking voort te zetten en verder te versterken.

Veilige toeleveringsketens

Nu de mondiale toeleveringsketens steeds meer onder druk komen te staan door de Russische agressie tegen Oekraïne, zijn beide partijen het erover eens dat er meer dan ooit behoefte is aan nauwe samenwerking om deze ketens veerkrachtiger te maken. Zo zijn de EU en de VS overeengekomen een gemeenschappelijk mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing en monitoring op te zetten in de waardeketens voor halfgeleiders, om het bewustzijn van en de paraatheid voor verstoringen van leveringen te vergroten. Zij zullen ook informatie uitwisselen om een subsidiewedloop te voorkomen.

Een specifieke taskforce inzake overheidsfinanciering voor een veilige en veerkrachtige digitale infrastructuur in derde landen maakt eveneens de weg vrij voor gezamenlijke overheidsfinanciering van digitale projecten in derde landen door de VS en de EU, op basis van een reeks gemeenschappelijke overkoepelende beginselen.

Technologische normen

Op het gebied van opkomende technologieën zijn de EU en de VS overeengekomen een mechanisme voor strategische normalisatie-informatie (SSI) op te zetten, om gemeenschappelijke belangen bij internationale normalisatieactiviteiten te bevorderen en te verdedigen. Beide partijen zullen zich inzetten voor de ontwikkeling van onderling afgestemde en interoperabele technische normen op gebieden van gemeenschappelijk strategisch belang, zoals AI, additieve productie, recycling van materialen of het internet der dingen.

Artificiële intelligentie

Beide partijen hebben opnieuw gesprekken gevoerd over de toepassing van gemeenschappelijke AI-beginselen en zijn overeengekomen een gezamenlijk stappenplan op te stellen voor evaluatie- en meetinstrumenten voor betrouwbare AI en risicobeheer.

Platformbeheer

De EU en de VS hebben ook hun steun voor een open, mondiaal, interoperabel, betrouwbaar en veilig internet herhaald, overeenkomstig de Verklaring over de toekomst van het internet en de verklaring over Europese digitale rechten en beginselen. Bovendien zijn de EU en de VS overeengekomen de samenwerking met betrekking tot cruciale aspecten van platformbeheer te versterken.

Toegang van kmo's tot technologie

De EU en de VS hebben vandaag een gezamenlijke gids voor beste praktijken gepubliceerd, met instrumenten die kmo's kunnen gebruiken om cyberveiliger te worden.

Milieu- en klimaataspecten van handel en technologie

De bevordering van duurzaamheid is een overkoepelende ambitie voor de RHT. In die geest kwamen de ministers overeen te werken aan handels- en milieu-/klimaatkwesties. Daarbij gaat het onder meer om het bevorderen van een beter begrip van de rol die handel kan spelen bij het faciliteren van de verspreiding van milieugoederen en -diensten, om nauwere samenwerking op het gebied van groene overheidsopdrachten en om gemeenschappelijke methoden voor het bepalen van de koolstofvoetafdruk.

Handelsbelemmeringen

De ministers kwamen overeen samen te werken aan oplossingen die de trans-Atlantische handel en investeringen zullen doen toenemen, onder meer door nauwere samenwerking op het gebied van overheidsopdrachten en conformiteitsbeoordeling, en uitwisselingen over mogelijke nieuwe handelsbelemmeringen, zowel bilateraal als met betrekking tot derde landen. Zij kwamen ook overeen hun aanpak van niet-marktgerelateerd beleid te coördineren, waarbij zij zullen trachten om neveneffecten voor elkaar te vermijden.

Achtergrond

De Europese Unie en de Verenigde Staten kondigden tijdens hun top in Brussel op 15 juni 2021 de Raad voor Handel en Technologie EU-VS aan. De RHT biedt de EU en de VS een forum om de aanpak van belangrijke handels- en technologische kwesties te coördineren en de trans-Atlantische samenwerking op dit gebied te verdiepen op basis van gedeelde democratische waarden. De oprichtingsvergadering van de RHT vond plaats op 29 september 2021. Na die vergadering zijn tien werkgroepen opgericht die zich bezighouden met kwesties als normen, artificiële intelligentie, halfgeleiders, exportcontroles en uitdagingen voor de wereldhandel. De volgende vergadering van de RHT is gepland vóór eind 2022, in de Verenigde Staten.

Meer informatie

Gezamenlijke verklaring RHT Parijs-Saclay

RHT Fact Hub

RHT Parijs-Saclay Factsheet - overzicht

RHT Parijs-Saclay Factsheet - nadere informatie

Eerdere RHT-vergaderingen en nuttige links

Lancering RHT door de EU en de VS - persmededeling

Factsheet over de inaugurele vergadering van de RHT

Gezamenlijke inaugurele verklaring van de RHT

Futuriumplatform RHT

Handelsbetrekkingen EU-VS - achtergrondinformatie


Terug naar boven