r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vennootschapsbelasting: Commissie stelt fiscale prikkel voor eigen vermogen voor die goed is voor de groei en (veer)kracht van bedrijven.

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 11 mei 2022.

De Europese Commissie heeft vandaag een aftrek voorgesteld die iets doet aan de situatie dat vreemd vermogen (schuld) fiscaal wordt bevoordeeld. Dit moet bedrijven helpen om aan de financiering te komen die zij nodig hebben, en moet hun weerbaarheid versterken. Deze maatregel is goed voor bedrijven: er wordt een aftrek ingevoerd die ervoor zorgt dat eigen vermogen fiscaal op dezelfde wijze wordt behandeld als vreemd vermogen. Belastingplichtige bedrijven mogen volgens het voorstel een toename van het eigen vermogen aftrekken van hun heffingsgrondslag, zoals dat ook bij vreemd vermogen gebeurt.

Dit initiatief maakt deel uit van de EU-strategie voor de belastingheffing van ondernemingen, die tot een eerlijk en efficiënt belastingstelsel in de hele EU moet leiden. Ook past het in het project van de kapitaalmarktenunie, dat ervoor moet zorgen dat EU-bedrijven gemakkelijker aan financiering kunnen komen en de nationale kapitaalmarkten naar elkaar toegroeien en een echte interne markt worden.

De huidige fiscale bevoordeling van vreemd vermogen kan bedrijven ertoe aanzetten om hun groei niet te financieren met een uitbreiding van het eigen vermogen, maar met vreemd vermogen omdat zij de rente die zij op hun schuld betalen - maar niet de kosten die verbonden zijn aan de financiering met eigen vermogen - als aftrekpost mogen opvoeren. Bedrijven met een overmatige schuldenlast zijn kwetsbaar bij economische tegenwind. De totale schuldenlast van niet-financiële ondernemingen in de EU bedroeg in 2020 bijna 14,9 biljoen euro ofwel 111% van het bbp. In dit verband moet erop worden gewezen dat ondernemingen met een solide kapitaalstructuur minder kwetsbaar zijn bij tegenwind en eerder zullen investeren en innoveren. Daarom kunnen een minder sterke afhankelijkheid van financiering met vreemd vermogen en een evenwichtigere kapitaalstructuur van ondernemingen gunstig uitpakken voor het concurrentievermogen en de groei. De gecombineerde benadering van een aftrek eigen vermogen en een beperkte renteaftrek zal volgens de ramingen leiden tot een stijging van de investeringen met 0,26% van het bbp. Het bbp zelf zal met 0,018% toenemen.

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor de mensen: “De Europese ondernemingen moeten de financieringsbron kunnen kiezen die het best past bij hun groei- en bedrijfsmodel. Door nieuw eigen vermogen fiscaal aftrekbaar te maken, zoals dat momenteel al het geval is met vreemd vermogen, wordt het minder aantrekkelijk om meer te gaan lenen en zullen zij hun financieringsbeslissingen kunnen baseren op zuiver commerciële overwegingen. Als onderdeel van de EU-agenda om voor een eerlijk en efficiënt belastingstelsel te zorgen, zorgt het voorstel ervoor dat EU-bedrijven, en met name start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen, gemakkelijker aan financiering kunnen komen. Ook draagt het ertoe bij dat er een echte interne markt voor kapitaal ontstaat. Dit is van belang voor de groene en de digitale transitie, waarvoor nieuwe investeringen in innovatieve technologieën nodig zijn die met een uitbreiding van eigen vermogen kunnen worden gefinancierd.”

Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie: In deze donkere, onzekere tijden moeten we onze bedrijven niet alleen bij hun huidige problemen, maar ook bij hun toekomstige ontwikkeling helpen. Vandaag nemen we maatregelen om de fiscale voordelen van vreemd vermogen en van eigen vermogen op één lijn te brengen voor bedrijven die kapitaal willen aantrekken. We willen innovatieve start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen in de EU een extra impuls geven. De gelijkere behandeling van vreemd en eigen vermogen zal het Europese ondernemingsklimaat voorspelbaarder en concurrerender maken en de ontwikkeling van onze kapitaalmarktenunie aanjagen. Ons voorstel helpt bedrijven om een solider kapitaal op te bouwen, waardoor ze minder kwetsbaar worden en sneller zullen investeren en risico's nemen. En dat is goed nieuws voor de groei en werkgelegenheid in Europa.”

De groene en digitale transitie vraagt om nieuwe investeringen in innovatieve technologieën. Belastingen spelen een belangrijke rol bij de duurzame ontwikkeling en groei van bedrijven. Een aftrek voor financiering met eigen vermogen kan bedrijven, en met name start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen, ertoe aanzetten gedurfde investeringen te doen in baanbrekende technologieën. Eigen vermogen speelt een uiterst belangrijke rol voor snel groeiende innovatieve ondernemingen in hun eerste fase en voor scale-ups die de internationale concurrentie willen aangaan.

Achtergrond

Debra vloeit voort uit de mededeling over de belastingheffing van ondernemingen in de 21e eeuw. Die mededeling bevat een langetermijnvisie op een eerlijk en duurzaam ondernemingsklimaat en EU-belastingstelsel en daarnaast gerichte maatregelen die productieve investeringen en ondernemerschap bevorderen en ervoor zorgen dat effectief belasting wordt geheven. Het voorstel past ook in het EU-actieplan voor de EU-kapitaalmarktenunie, dat het voor bedrijven gemakkelijker moet maken het kapitaal op te halen dat zij nodig hebben, met name in deze woelige periode na de pandemie. Het actieplan biedt een prikkel voor langlopende investeringen in de duurzame en digitale transitie van de EU-economie.

Meer informatie

V&A

Link naar wetteksten


Delen

Terug naar boven