r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Intellectuele eigendom: Commissie bevordert bescherming van Europese ambachtelijke en industriële producten in de EU en daarbuiten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 13 april 2022.

De Commissie heeft voor het eerst een kader voorgesteld om de intellectuele eigendom te beschermen van ambachtelijke en industriële producten die stoelen op van de originaliteit en authenticiteit van traditionele methoden in de regio's waar zij vandaan komen. Dit kader heeft bijvoorbeeld betrekking op producten als glas uit Murano, tweed uit Donegal, porselein uit Limoges, bestek uit Solingen en aardewerk uit Bolesławiec. Hoewel deze producten op Europees en soms op wereldniveau een zekere reputatie en aanzien genieten, beschikken producenten tot nog toe niet over een beschermde EU-aanduiding waarmee de oorsprong en reputatie van hun producten wordt gekoppeld aan de kwaliteit ervan.

Met het voorstel voor een verordening van vandaag bouwt de Commissie voort op het succes van het systeem voor geografische aanduidingen voor wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten door producenten in staat te stellen ambachtelijke en industriële producten die met hun regio worden geassocieerd, en de traditionele kennis daarvan, te beschermen, hetgeen gevolgen heeft in Europa en daarbuiten. Met de verordening wordt voorzien in een beschermde EU-aanduiding, waardoor consumenten de kwaliteit van dergelijke producten gemakkelijker kunnen herkennen en beter geïnformeerde keuzes kunnen maken. Daarmee worden vaardigheden en banen in Europese regio's bevorderd, aangetrokken en behouden, hetgeen bijdraagt aan de economische ontwikkeling van die regio's. Met het voorstel wordt er ook voor gezorgd dat traditionele ambachtelijke en industriële producten gelijk worden gesteld aan landbouwproducten met een bestaande beschermde geografische aanduiding.

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: “In veel Europese regio's wordt het potentieel voor banen en groei niet volledig benut. Vooral in de ambachtelijke en industriële sector hebben veel kmo's generaties lang productievaardigheden ontwikkeld en verfijnd, maar ontbreken de prikkel en de middelen die nodig zijn om die productiemethoden te beschermen, met name over de grenzen heen. Door de bescherming van geografische aanduidingen voor ambachtelijke en industriële producten wordt het concurrentievermogen van zowel de regio's als de producenten op continentaal en wereldniveau versterkt.”

Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt: “Europa heeft een unieke erfenis van wereldberoemde ambachtelijke en industriële producten. Het is tijd dat de producenten van deze producten profiteren van een nieuw intellectuele-eigendomsrecht, zoals voedsel- en wijnproducenten dat al doen, waarmee het vertrouwen in en de zichtbaarheid van hun producten wordt vergroot en de authenticiteit en reputatie van die producten wordt gewaarborgd. Met het initiatief van vandaag wordt bijgedragen tot het creëren van gekwalificeerde banen, vooral voor kmo's, en aan de ontwikkeling van het toerisme, ook in plattelands- en economisch zwakkere gebieden.

Met het voorstel voor een verordening van vandaag:

  • worden geografische aanduidingen van ambachtelijke en industriële producten in de hele EU beschermd, teneinde producenten te helpen de intellectuele-eigendomsrechten van hun producten in de hele EU te beschermen en te handhaven. Daarnaast wordt het met de nieuwe verordening gemakkelijker gemaakt maatregelen te treffen tegen namaakproducten, ook als die online worden verkocht. Ook wordt de versnipperde en gedeeltelijke bescherming aangepakt die momenteel op nationaal niveau bestaat;
  • wordt het mogelijk gemaakt geografische aanduidingen voor ambachtelijke en industriële producten eenvoudig en kostenefficiënt te registreren door een aanvraagprocedure in twee stappen vast te stellen. Hierbij moeten producenten hun aanvragen voor geografische aanduidingen indienen bij de aangewezen autoriteiten van de lidstaten. Indien die de aanvraag goedkeuren, sturen zij die ter beoordeling en goedkeuring door naar het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Ook wordt voorzien in een procedure voor rechtstreekse aanvragen bij het EUIPO voor het geval dat lidstaten niet over een nationale beoordelingsprocedure beschikken. Het voorstel biedt producenten ook de mogelijkheid zelf te verklaren dat hun producten aan de productspecificaties voldoen, hetgeen het systeem eenvoudiger en goedkoper maakt;
  • wordt volledige verenigbaarheid met de internationale bescherming van geografische aanduidingen mogelijk gemaakt door producenten van geregistreerde ambachtelijke en industriële producten met een geografische aanduiding in staat te stellen hun producten te beschermen in alle landen die partij zijn bij de Akte van Genève betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO), waartoe de EU in november 2019 is toegetreden en die van toepassing is op ambachtelijke en industriële geografische aanduidingen. Hiermee wordt het ook mogelijk om overeenkomstige geografische aanduidingen uit derde landen nu binnen de EU te beschermen;
  • wordt de ontwikkeling van Europese plattelandsregio's en andere regio's ondersteund door producenten, met name kmo's, te stimuleren om te investeren in nieuwe authentieke producten en nichemarkten te creëren. Met de voorgestelde verordening zal ook worden bijgedragen tot het behoud van unieke vaardigheden die anders zouden kunnen verdwijnen, met name in de plattelandsregio's en minder ontwikkelde regio's van Europa. De regio's zouden baat hebben bij het aanzien van de nieuwe geografische aanduidingen. Dit kan bijdragen tot het aantrekken van toeristen, tot het creëren van nieuwe hooggekwalificeerde banen in de regio's en tot de bevordering van hun economisch herstel.

Achtergrond

Het voorstel van vandaag volgt op het in november 2020 goedgekeurde actieplan inzake intellectuele eigendom, waarin de Commissie aankondigde te bestuderen of het haalbaar is op EU-niveau een stelsel voor de bescherming van geografische aanduidingen van ambachtelijke en industriële producten op te zetten. Daarmee werd voortgebouwd op oproepen van producenten, regionale overheden, het Europees Parlement en het Comité van de Regio's waarin de Commissie wordt verzocht een regelgevingskader ter bescherming van ambachtelijke en industriële producten op te zetten. Ook de toetreding van de EU in november 2019 tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, een verdrag dat wordt beheerd door de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO), vormde een impuls.

Geografische aanduidingen voor landbouwproducten, levensmiddelen en wijnen zijn krachtens het huidige Unierecht beschermd. Met het voorstel van vandaag zou een aanvullend beschermingssysteem worden gecreëerd, waarin ook wordt gestreefd naar hoogwaardige bescherming van intellectuele eigendom, verbeterde consumentenvoorlichting en bevordering van het regionale herstel. Het nieuwe systeem zal hetzelfde beschermingsniveau als de bestaande geografische aanduidingen bieden en tegelijkertijd rekening houden met de specifieke aard van ambachtelijke en industriële producten.

Meer informatie

Voorstel voor een verordening

Vragen en antwoorden

Meer informatie over geografische aanduidingen voor ambachtelijke en industriële producten

Volg @EU_Commission en @EU_Growth op Twitter


Delen

Terug naar boven