r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Toekomst van Europa: Europeanen zien klimaatverandering als grootste uitdaging

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 26 januari 2022.

Het Europees Parlement en de Commissie publiceren vandaag een gezamenlijke speciale Eurobarometer over de toekomst van Europa.

De toekomst van Europa

Aan het begin van het Europees Jaar van de jeugd 2022 vestigt deze enquête de aandacht op wat jonge Europeanen vinden over de uitdagingen waarmee de Europese Unie wordt geconfronteerd, maar ook op de belangrijke rol die jongeren spelen in de Conferentie over de toekomst van Europa.

Uit de Eurobarometer blijkt dat 91 % van de 15- tot 24-jarigen van mening is dat het aanpakken van de klimaatverandering hun eigen gezondheid en welzijn ten goede kan komen, terwijl 84 % van de 55-plussers het daarmee eens is. Bijna de helft van de Europeanen (49 %) beschouwt klimaatverandering als de grootste algemene uitdaging voor de toekomst van de EU, en de milieudoelstellingen van de Europese Green Deal krijgen overweldigend veel steun: 88 % van de Europeanen vindt het belangrijk om het aandeel hernieuwbare energie in onze economie te vergroten en de energie-efficiëntie te verbeteren, terwijl 80 % het belangrijk vindt om van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken en de groei van de markt voor emissievrije en emissiearme voertuigen te bevorderen.

Andere toekomstige algemene uitdagingen die door de respondenten naar voren zijn gebracht, zijn gezondheid (34 %) en gedwongen migratie en ontheemding (ongeveer 30 %).

31 % vindt een vergelijkbare levensstandaard en 22 % een gemeenschappelijk gezondheidsbeleid het nuttigst voor de toekomst van Europa. Voorts vinden Europeanen dat meer prioriteit moet worden gegeven aan solidariteit tussen de lidstaten (21 %) en energieonafhankelijkheid (20 %).

Troeven, uitdagingen en waarden van de EU

De vier meest genoemde uitdagingen voor de EU zijn sociale ongelijkheid (36 %), werkloosheid (32 %) en migratiekwesties (31 %). Net zoals bij de algemene uitdagingen staan ook milieukwesties en klimaatverandering bij 32 % van de respondenten hoog op de lijst van uitdagingen waarmee de EU wordt geconfronteerd.

Als voornaamste troeven van de EU worden respect voor de democratie, mensenrechten en de rechtsstaat genoemd (27 %), gevolgd door haar economische, industriële en handelspotentieel (25 %).

Volgens de respondenten krijgen waarden als vrede (49 %), vrijheid van mening (47 %), sociale gelijkheid en solidariteit (45 %) en verdraagzaamheid en openheid (44 %) concreter vorm in de EU dan in andere landen.

Leven in de Europese Unie

Het merendeel van de Europeanen is blij te leven in de EU (81 %) en in zijn land (89 %) en is tevreden met zijn gezinsleven (89 %).

Conferentie over de toekomst van Europa

Zowat 43 % ziet als belangrijkste voordeel van het betrekken van jongeren bij de conferentie over de toekomst van Europa de aandacht voor thema’s die voor deze generatie van belang zijn. Als verdere voordelen van hun sleutelrol bij de conferentie worden hun energie en motivatie voor hervormingen en veranderingen genoemd (35 %) en het feit dat zij de toekomst van Europa willen afstemmen op de uitdagingen van de huidige samenleving (33 %).

Europese burgers blijven geïnteresseerd om bij te dragen en deel te nemen aan de Conferentie over de toekomst van Europa. Hoewel meer dan de helft van de Europeanen de voorkeur geeft aan een enquête (59 %), ziet bijna een op twee zich deelnemen aan bijeenkomsten in de eigen regio (46 %). 40 % van de burgers wordt het liefst betrokken via onlineraadplegingen, 39 % door ideeën en voorstellen voor te leggen aan Europese en nationale politici en 39 % door deel te nemen aan Europese culturele en sportevenementen in het kader van de conferentie.

Over het geheel genomen beschouwen Europeanen klimaatverandering en milieu (44 %), gezondheid (40 %) en een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en banen (40 %) als belangrijke thema’s voor de conferentie.

Er wordt duidelijk verwacht dat de conferentie tastbare resultaten oplevert: respondenten geven aan het meest gemotiveerd te zijn om deel te nemen aan de activiteiten van de conferentie als zij overtuigd zijn dat hun deelname een reële impact heeft (53 %).

De stem van de burgers in de EU

90 % van de Europeanen is het erover eens dat bij besluitvorming over de toekomst van Europa meer rekening moet worden gehouden met de stem van de EU-burger. Meestemmen bij de Europese verkiezingen wordt door 55 % van de Europeanen gezien als een van de doeltreffendste manieren om de eigen stem te laten horen bij de beleidsmakers op EU-niveau.

Achtergrond

Parallel met de lopende werkzaamheden van de Europese burgerpanels die hun aanbevelingen voor de Conferentie over de toekomst van Europa vaststellen, geeft de speciale Eurobarometer-enquête 517 “De toekomst van Europa” inzicht in wat Europeanen denken over de Conferentie over de toekomst van Europa en de belangrijkste uitdagingen voor de Unie.

De enquête vond plaats tussen 16 september en 17 oktober 2021 (EB 96.1) in de 27 lidstaten van de EU in gezamenlijke opdracht van de Europese Commissie en het Europees Parlement. De enquête is gebaseerd op persoonlijke interviews, waar nodig in verband met de coronapandemie aangevuld met online-interviews. In totaal werden zo’n 26 530 interviews afgenomen.

Op het meertalige digitale platform van de Conferentie over de toekomst van Europa kunnen alle Europeanen hun ideeën delen over hoe onze gemeenschappelijke toekomst vorm te geven.

De speciale Eurobarometer van vandaag is beschikbaar op een nieuwe Eurobarometerwebsite die toegang biedt tot Eurobarometer-enquêtes en -gegevens die door beide instellingen sinds 1974 zijn gepubliceerd.


Delen

Terug naar boven