r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Internationale Dag van het Onderwijs: verklaring van de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op zondag 23 januari 2022.

In de aanloop naar de Internationale Dag van het Onderwijs op 24 januari hebben de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger/de vicevoorzitter, Josep Borrell, de volgende verklaring afgelegd:

“Onderwijs is van essentieel belang voor het wereldwijde herstel en de verwezenlijking van alle doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Onderwijs is een grondrecht en de basis van veerkrachtige, vreedzame en duurzame samenlevingen. Onderwijs is de basis en een katalysator van de groene transitie. Onderwijs stelt de burgers in staat de mogelijkheden van de digitale ontwikkeling te benutten. Onderwijs biedt hoop en bescherming aan wie het slachtoffer is van humanitaire crises en gedwongen ontheemding. Kwaliteitsonderwijs is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van elk kind en elke jongere.

2022 is het Europees Jaar van de jeugd en het jaar waarin het programma Erasmus 35 jaar bestaat. De EU benadrukt nogmaals dat hoogwaardig onderwijs van het allergrootste belang voor de persoonlijke, sociale en professionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in de Europese Unie en elders is en onontbeerlijk om een betere en rechtvaardigere toekomst op te bouwen, sociaaleconomische en genderongelijkheden te verminderen en vrede en democratie te bevorderen.

Al voor de coronapandemie genoten wereldwijd 260 miljoen kinderen en adolescenten geen onderwijs, en degenen die wel onderwijs genoten, hadden niet altijd toegang tot kwaliteitsonderwijs. De pandemie heeft de ongelijkheden in het onderwijs nog vergroot met onevenredige gevolgen voor kansarme groepen wereldwijd.

In de EU hebben we een ambitieus plan om uiterlijk 2025 een Europese onderwijsruimte tot stand te brengen met gedeelde doelstellingen en vlaggenschipinitiatieven die de 27 lidstaten nog dichter bij elkaar brengen. Onderwijs speelt een belangrijke rol in de betrekkingen van de EU met andere delen van de wereld.

De Europese Unie zet zich nog sterker in voor het onderwijs: doel is dat alle kinderen en jongeren toegang hebben tot onderwijs, ten minste kunnen lezen en schrijven, over mathematische en digitale basisvaardigheden beschikken en klaar zijn voor de uitdagingen en de kansen van de 21e eeuw als geëngageerde wereldburgers. Dit houdt onder meer in dat de nodige vaardigheden en competenties worden verworven om veilig en verantwoord van internet gebruik te maken. Met het actieplan voor digitaal onderwijs ondersteunen we de duurzame en doeltreffende aanpassing van de onderwijs- en opleidingsstelsels van de EU-lidstaten aan het digitale tijdperk. Met de plannen voor het Europees digitaal decennium streeft de EU een ambitieuze maar haalbare doelstelling na: uiterlijk 2030 moet ten minste 80 % van alle volwassenen over digitale basisvaardigheden beschikken. De Commissie zal ook steun blijven verlenen aan de EU-programmeerweek: elk jaar kunnen leerkrachten een opleiding volgen en miljoenen kinderen praktische ervaring opdoen met programmeren en digitale creativiteit.

De EU blijft investeren in kwaliteitsonderwijs met de mogelijkheid een leven lang te leren dankzij inclusieve en billijke onderwijsstelsels, waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan meisjes, vrouwen en kwetsbare groepen. De instellingen en de lidstaten van de EU verlenen als Team Europa steun aan partnerlanden om hun onderwijsstelsels na de pandemie om te vormen en lacunes en ongelijkheden op het gebied van onderwijs, opleiding en leren op alle niveaus te verhelpen.

De EU blijft een hoofdrol spelen bij onderwijs in noodsituaties door miljoenen kinderen die het slachtoffer van humanitaire crises en conflicten zijn, toegang te bieden tot veilig, inclusief en hoogwaardig onderwijs.

Met het oog op kwaliteitsonderwijs zal Europa met name op het gebied van de lerarenopleiding en governance met partnerlanden samenwerken.

Het programma Erasmus vergemakkelijkt de mobiliteit van studenten, personeel, leerkrachten en stagiairs en bevordert netwerken en intercollegiaal leren tussen instellingen voor hoger onderwijs. Wereldwijd kunnen mensen van deze mogelijkheden gebruikmaken. De EU zal ook met partnerlanden samenwerken om de samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie te versterken, bijvoorbeeld via Horizon Europa.

Deze initiatieven sluiten aan bij de Global Gateway-strategie ter bevordering van de connectiviteit tussen mensen.

Partnerschappen met het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector en belanghebbenden op het gebied van onderwijs wereldwijd zullen van cruciaal belang zijn om wereldburgerschap te bevorderen.”

Achtergrondinformatie

De instellingen en de lidstaten van de EU verlenen samen meer dan de helft van alle wereldwijde steun voor onderwijs en ondersteunen de onderwijssector in meer dan 100 landen over de hele wereld. In de periode 2021-2027 zal de Europese Commissie ten minste 10 % van haar begroting voor internationale partnerschappen met Afrika, Latijns-Amerika, het Caribisch gebied, Azië en de Stille Oceaan en 10 % van haar begroting voor humanitaire hulp aan onderwijs besteden.

De Europese Commissie zal ook prioritair blijven samenwerken met de Westelijke Balkan, Turkije en de nabuurschapsregio's om de onderwijsstelsels te versterken, de mismatch van vaardigheden op de arbeidsmarkt aan te pakken en de gezamenlijke samenwerking met onderwijsinstellingen (onder meer ter bevordering van de mobiliteit van studenten en leerkrachten) te verbeteren.

Meer informatie

Global Gateway

Erasmus+

Europese Onderwijsruimte

Europese pijler van sociale rechten

Onderwijs in noodsituaties

Onderwijs | Internationale partnerschappen

EU-programmeerweek

Europese Jongerensite


Terug naar boven