r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Landbouw en Visserij, 17 januari 2022 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), Frans voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2022, gepubliceerd op maandag 17 januari 2022, 20:00.

Voornaamste resultaten

Landbouw

Prioriteiten Franse voorzitterschap

De Franse minister van Landbouw en Voedsel­voorziening, Julien Denormandie, presenteerde de prioriteiten van het voorzitterschap voor landbouw en visserij. Hieronder vallen de wederkerigheid van handels­normen - dat wil zeggen dat agrovoedings­producten die Europa binnen komen o.a. dankzij spiegelclausules voldoen aan de EU-milieu- en gezondheids­normen, bijvoorbeeld wat betreft het duurzame gebruik van gewasbeschermings­middelen - en koolstof­arme landbouw, met name de koolstof­vastlegging in landbouwgrond.

Het voorzitterschap wil ook verder op de volgende gebieden: de evaluatie van de nationale strategische plannen in het kader van een transparantere GLB-hervorming; het voorstel voor een verordening betreffende statistieken over de in- en output van de landbouw; de herziening van de EU-wetgeving over geografische aanduidingen; de verordening over ontbossingsvrije producten, en het EU-beleid ter bevordering van de afzet van landbouwproducten.

Op visserijgebied gaat het voorzitterschap zich vooral richten op de herziening van de verordening inzake visserij­controle en zal het een politiek debat voorstellen over het gemeenschappelijk visserij­beleid en de uitvoering ervan.

Julien Denormandie, Franse minister van Landbouw en Voedsel­voorziening

Het is in alle opzichten, of het nu economisch, ecologisch of voedselgerelateerd is, inconsequent als producten worden ingevoerd die niet voldoen aan de productie­normen van de EU. Ervoor zorgen dat deze normen wederkerig zijn is een belangrijke taak, die bovenaan de prioriteiten van het Franse voorzitterschap staat.

Julien Denormandie, Franse minister van Landbouw en Voedsel­voorziening

Programma van het Franse voorzitterschap van de Raad van de EU

Handelsgerelateerde vraagstukken

De ministers bespraken handelsgerelateerde landbouw­kwesties. Ze gingen vooral in op de uitvoer van EU-agrovoedings­middelen, de handels­betrekkingen met het VK en de laatste ontwikkelingen in de WTO-landbouw­onderhandelingen vóór de 12e WTO-minister­conferentie. De Poolse delegatie gaf informatie over eventuele negatieve gevolgen van het door Belarus ingestelde embargo op de invoer van een aantal agrovoedings­producten, waaronder appelen.

Mogelijke negatieve gevolgen van het Belarussische embargo op de EU-uitvoer van bepaalde agrovoedings­producten, waaronder appelen - informatie Poolse delegatie

Marktsituatie

Op basis van informatie van de Commissie en de lidstaten spraken de ministers over de markt­situatie voor landbouw­producten. De EU-agrovoedingssector presteert over het geheel genomen goed, maar de lidstaten hadden wel een aantal punten van zorg, met name de gevolgen van stijgende energie-, input- en voeder­kosten. De Tsjechische delegatie informeerde de ministers over de problemen van de Europese varkensvlees­sector. Dit punt was al op eerdere Raadszittingen aan de orde gesteld en kreeg de steun van een aantal delegaties. Verder werd gesproken over dierziekten, zoals de Afrikaanse varkenspest en de vogelgriep, en ontwikkelingen op internationaal niveau.

Situatie op de markten

Situatie in de varkensvleessector - informatie Tsjechische delegatie

Andere agendapunten

Mededeling over duurzame koolstofcycli

De Commissie presenteerde haar mededeling over duurzame koolstofcycli, die de weg vrijmaakt voor actie om proactieve maatregelen van landbouwers om de verwijdering van koolstof uit de atmosfeer te vergemakkelijken en de concentratie van CO2 in de atmosfeer te verminderen. De ministers waren over het algemeen ingenomen met de mededeling. Ze wezen onder meer op de noodzaak om de voedsel­zekerheid (hoofddoel van het landbouwbeleid) te waarborgen, conflicten met ander EU-beleid (zoals het GLB) te voorkomen en rekening te houden met de specifieke kenmerken van elke lidstaat. Het voorzitterschap stelde voor om Raadsconclusies over de landbouw­aspecten van deze mededeling aan te nemen.

Mededeling van de Commissie over duurzame koolstofcycli

Europese Green Deal: voorstellen van de Commissie voor de verwijdering, recycling en duurzame opslag van CO2 (Europese Commissie)

Overige punten

De ministers werden door de Commissie bijgepraat over de recente conferentie op hoog niveau over "dierenwelzijn in de EU vandaag en morgen".

Conferentie op hoog niveau "Dierenwelzijn in de EU vandaag en morgen" van 9 december 2021 - informatie van de Europese Commissie

De Raad nam zonder debat de A‑punten van niet‑wetgevende aard aan.

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3842

Brussel

17 januari 2022

10:00

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Videobeelden

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN


Delen

Terug naar boven