r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie voert maatregelen op ter bevordering van hoogwaardig en inclusief vrijwilligerswerk voor jongeren

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 13 januari 2022.

De Commissie heeft vandaag een voorstel gepubliceerd voor een aanbeveling van de Raad over vrijwilligerswerk voor jongeren om transnationaal vrijwilligerswerk voor jongeren in het kader van het Europees Solidariteitskorps of nationale regelingen te vergemakkelijken. Dit is een van de eerste concrete initiatieven in het kader van het Europees Jaar van de jeugd 2022.

De voorgestelde aanbeveling erkent dat vrijwilligerswerk in belangrijke mate bijdraagt aan de ontwikkeling van de vaardigheden en competenties van jongeren en de rol ervan bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Zij beoogt de inclusiviteit, kwaliteit, erkenning en duurzaamheid van transnationaal vrijwilligerswerk voor jongeren te stimuleren. Om de resterende belemmeringen voor de mobiliteit bij vrijwilligerswerk weg te nemen, worden in het voorstel lessen getrokken uit de COVID-19-pandemie en de uitvoering van het Europees Solidariteitskorps, dat in 2022 zijn vijfjarig bestaan viert.

Margaritis Schinas, vicevoorzitter voor de bevordering van de Europese levenswijze: “Sinds 2017 hebben tienduizenden jonge Europeanen een verschil gemaakt door deel te nemen aan vrijwilligers- en solidariteitsprojecten van het Europees Solidariteitskorps. Met de aanbeveling van vandaag ondersteunen en vergemakkelijken we verder vrijwilligerswerk voor jongeren, zodat nog veel meer jongeren in heel Europa en daarbuiten solidariteit en hoop kunnen verspreiden.”

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “Vrijwilligerswerk wordt steeds populairder bij jongeren die willen werken aan een beter en inclusiever Europa. Dit nieuwe initiatief is erop gericht de kwaliteit van vrijwilligerswerk voor jongeren te verbeteren en de resterende belemmeringen voor grensoverschrijdende mobiliteit weg te nemen. Zo zullen de mogelijkheden voor jongeren om solidariteit te tonen tijdens het Europees Jaar van de jeugd 2022 worden versterkt.”

Het voorstel van de Commissie over vrijwilligerswerk voor jongeren nodigt de lidstaten onder meer uit om:

  • ervoor te zorgen dat alle jongeren, met inbegrip van kansarme jongeren, een reële kans krijgen om deel te nemen aan transnationale vrijwilligersactiviteiten;
  • maatregelen te overwegen die bijdragen tot de ontwikkeling van een adequaat en duidelijk wetgevings- en uitvoeringskader voor de gezondheid en de veiligheid van deelnemers aan transnationale vrijwilligersactiviteiten;
  • een hoog kwaliteitsniveau bij nationale organisatoren van vrijwilligersactiviteiten te promoten;
  • informatie te verstrekken en voorlichting te geven over de rechten van vrijwilligers;
  • het bewustzijn over de voordelen van transnationale vrijwilligersactiviteiten te vergroten door middel van voorlichtings-, begeleidings- en bewustmakingsactiviteiten;
  • de samenwerking op nationaal en EU-niveau tussen organisatoren die mogelijkheden voor transnationaal vrijwilligerswerk bieden, te bevorderen;
  • vrijwilligersactiviteiten die een zinvolle bijdrage leveren aan de aanpak van klimaat- en milieugerelateerde uitdagingen, te ondersteunen;
  • nieuwe trends en alternatieve aspecten en vormen van vrijwilligerswerk, zoals digitaal en intergenerationeel vrijwilligerswerk, te verkennen.

De Commissie staat klaar om de uitvoering van de aanbeveling te ondersteunen via de samenwerkingsmechanismen en -instrumenten van de EU-strategie voor jongeren en de EU-programma's voor jongeren, zoals Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps. De Commissie zal wederzijds leren en uitwisselingen tussen de lidstaten en de betrokken partners faciliteren door beste praktijken te ontwikkelen op het gebied van digitaal en intergenerationeel vrijwilligerswerk en door mogelijkheden voor vrijwilligerswerk te bevorderen en hierover informatie te delen via de Europese Jongerensite. Zij zal ook de bestaande EU-valideringsinstrumenten voor leerresultaten van niet-formeel en informeel leren (Europass, Youthpass) verder ontwikkelen en bevorderen en onderzoek en gegevensverzameling over het langetermijneffect van vrijwilligerswerk ondersteunen.

Volgende stappen

De Commissie roept de lidstaten op om het voorstel van vandaag over internationale vrijwilligers- en solidariteitsacties voor jongeren snel goed te keuren. Zij verbindt zich ertoe verslag uit te brengen over de toepassing van de aanbeveling in het kader van de werkzaamheden voor de uitvoering van de EU-strategie voor jongeren en van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding met het oog op de Europese onderwijsruimte en verder.

Achtergrond

Het voorstel van de Commissie bouwt voort op diverse eerdere werkzaamheden over de aangehaalde onderwerpen, waaronder een studie, een verslag van een deskundigengroep en een evaluatie. Het voorstel werd voorafgegaan door een openbare raadpleging en een routekaart van de Commissie. Het zal de aanbeveling van de Raad van 2008 over mobiliteit van jonge vrijwilligers vervangen om rekening te houden met alle ontwikkelingen sinds 2008.

Vrijwilligerswerk is een belangrijke activiteit voor de jongeren van Europa: in 2019 verklaarde 34 % van de jongeren in de afgelopen 12 maanden deelgenomen te hebben aan georganiseerde vrijwilligersactiviteiten. Dit cijfer is voortdurend gestegen, ten opzichte van 24 % in 2011.

Jonge EU-burgers kunnen deelnemen aan transnationaal vrijwilligerswerk via het programma “Europees Solidariteitskorps” of in het kader van nationale of regionale regelingen ter ondersteuning van grensoverschrijdende vrijwilligersactiviteiten (in Italië, Griekenland, Zweden, Oostenrijk, Slovenië, Frankrijk, Slowakije, België, Bulgarije, Tsjechië, Finland, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Polen, Malta en Spanje). De totale begroting van het programma “Europees Solidariteitskorps” voor 2021-2027 bedraagt 1 miljard EUR, waarvan meer dan 138 miljoen EUR beschikbaar is in 2022.

Meer informatie

Voorstel van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad over vrijwilligerswerk voor jongeren

De Europese Jongerensite


Delen

Terug naar boven