r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europa in de wereld: Europese Unie stelt prioritaire gebieden vast voor samenwerking met partnerlanden en -regio's over de hele wereld

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 21 december 2021.

De Commissie heeft de indicatieve meerjarenprogramma's (MIP's) van “Europa in de wereld” goedgekeurd, waarin prioritaire gebieden voor samenwerking met de partnerlanden en -regio's over de hele wereld voor 2021-27 worden vastgesteld. Deze programma's omvatten ook de financiële toewijzing voor 2021-2024 (landenniveau) en voor 2021-2027 (regionaal niveau) waarmee deze samenwerking zal worden ondersteund; in totaal is hiermee bijna 26,3 miljard euro gemoeid.

De vaststelling van de nationale en regionale MIP's zal aanzienlijk bijdragen tot klimaatactie, maatregelen inzake sociale inclusie en menselijke ontwikkeling, migratie en gedwongen ontheemding, en tot de verwezenlijking van de gender- en biodiversiteitsdoelstellingen.

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter: “Wij moeten de daad bij het woord voegen. De investeringen in het kader van het programma “Europa in de wereld” zullen de EU in staat stellen haar politieke prioriteiten te realiseren en effectief tegemoet te komen aan de behoeften van onze partnerlanden en -regio's. Daarbij gaat het onder meer om duurzame vrede, veiligheid en stabiliteit en om mondiale uitdagingen, zoals de aanpak van COVID-19 en de klimaatverandering. De EU blijft 's werelds grootste donor van ontwikkelingshulp en humanitaire hulp en wij zullen ons blijven inzetten voor een eerlijker en welvarender toekomst voor de hele wereld.

Jutta Urpilainen, commissaris voor Internationale Partnerschappen: “De Europese Unie heeft een lange geschiedenis van samenwerking op basis van gedeelde doelstellingen en waarden. Met de programmering van onze samenwerking voor 2021-2027 verbinden wij ons nog eens zeven jaar tot de bestrijding van ongelijkheid en de ondersteuning van inclusieve, groene en duurzame ontwikkeling. Veel van de overeengekomen prioriteiten zullen de doeltreffende uitvoering van de Global Gateway-strategie ondersteunen door belangrijke middelen te mobiliseren voor duurzame en betrouwbare verbindingen die mensen en de planeet ten goede komen, en tegelijkertijd de meest dringende mondiale uitdagingen aan te pakken. Ik ben er met name trots op dat voor de periode 2021-2027 aan onderwijsprogramma's 6 miljard euro wordt toegewezen. Dat is een stijging van 7 tot 13 % van de totale uitgaven voor ons externe optreden buiten onze buurlanden. Kinderen en jongeren moeten een reële kans krijgen om hun potentieel ten volle te benutten en een betere toekomst te hebben.”

Team Europa boekt resultaten

De prioriteiten zijn vastgesteld in overleg met de autoriteiten van de betrokken partners in het kader van een Team Europa-aanpak, tezamen met de EU-lidstaten, de Europese financiële instellingen, de EIB en de EBWO, alsook het Europees Parlement. Er is ook overleg gepleegd met het maatschappelijk middenveld, waaronder vrouwen- en jongerenorganisaties, lokale autoriteiten, vertegenwoordigers van de particuliere sector, de VN en andere gelijkgestemde partners. De overeengekomen prioriteiten zijn in overeenstemming met de Agenda 2030 van de VN en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de Overeenkomst van Parijs en de Global Gateway-strategie van de EU.

Verschillende projecten in de partnerlanden zullen worden voortgezet in het kader van de initiatieven van Team Europa die aanzienlijke financiële steun zullen ontvangen en waarvan vele zullen bijdragen tot de uitvoering van de Global Gateway. Deze initiatieven moeten gezamenlijk worden overeengekomen, ontworpen, uitgevoerd en gemonitord in het kader van een Team Europa-aanpak.

Programmeringsresultaten — Feiten en cijfers

De goedgekeurde programmeringsdocumenten voor de landen en regio's vertegenwoordigen een bedrag van 26,336 miljard euro:

 

Regio

Toewijzingen per land 2021-24 (miljoen euro)

Regionale toewijzingen 2021-27 (miljoen euro)

Afrika bezuiden de Sahara

9 076

10 242

Azië en de Stille Oceaan

2 320

2 344

Noord- en Zuid-Amerika en het Caribisch Gebied

1 074

1 280

     

TOTAAL

12 470

13 866

Een tussentijdse evaluatie die in 2024 moet worden afgerond, zal het besluit van de Commissie over de toewijzingen per land voor 2025-27 ondersteunen.

Voor Afrika bezuiden de Sahara, Azië, de Stille Oceaan, Noord- en Zuid-Amerika en de Caribische landen en regio's zullen de MIP's de overkoepelende beleidsdoelstellingen van de EU verwezenlijken:

  • Green Deal”-elementen in alle MIP's
  • De digitale agenda maakt deel uit van meer dan 80 % van de MIP's
  • Duurzame groei en fatsoenlijke banen zijn in ongeveer 70 % van de MIP's aanwezig
  • Migratie wordt door meer dan de helft gedekt
  • Goed bestuur, vrede en veiligheid spelen in bijna 90 % ervan een rol
  • Sociale inclusie en menselijke ontwikkeling in meer dan 90 % ervan; in 80 % van de MIP's wordt met name aandacht besteed aan onderwijs
  • Genderbeleid is goed geïntegreerd in alle MIP's

Alle nationale en regionale programmeringsdocumenten zullen worden aangevuld met vier reeds goedgekeurde thematische programma's: Mensenrechten en democratie (1,5 miljard euro) en maatschappelijke organisaties (1,5 miljard euro); Vrede, stabiliteit en conflictpreventie (871 miljoen euro) en mondiale uitdagingen (3,6 miljard euro). Ten slotte zal het ERASMUS+-MIP, dat eerder dit jaar is vastgesteld, kunnen profiteren van financiering uit de geografische niet-nabuurschapenveloppes voor een bedrag van 1,79 miljard euro.

Achtergrond

De programmering “Europa in de wereld”, die officieel in november 2020 van start is gegaan, is gericht op de overkoepelende prioriteiten van de Commissie, bevordert het groene, digitale, inclusieve en duurzame herstel na COVID-19 en eerbiedigt ten volle de toezeggingen in het nieuwe instrument, met name op het gebied van klimaatactie, sociale inclusie en menselijke ontwikkeling, migratie en gedwongen ontheemding, en gendergelijkheid.

De nationale en regionale indicatieve meerjarenprogramma's worden door de Commissie vastgesteld na overleg met de partnerlanden/regionale organisaties, de EU-lidstaten en alle relevante belanghebbenden. In deze documenten worden de belangrijkste prioritaire gebieden voor samenwerking, specifieke doelstellingen, de beoogde resultaten en indicatieve toewijzingen voor de samenwerking van de EU met de partnerlanden en -regio's die onder “Europa in de wereld” vallen, d.w.z. de nabuurschapslanden, Afrika bezuiden de Sahara, Azië en de Stille Oceaan, Noord- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied, vastgesteld. Deze indicatieve meerjarenprogramma's vormen daarom de langetermijnplannen voor de uitvoering van “Europa in de wereld” in deze landen en regio's.

Meer informatie

Europa in de wereld - programmering Internationale Partnerschappen (europa.eu)

Europa in de wereld: Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking - Europa in de wereld Internationale partnerschappen (europa.eu)

Global Gateway | Europese Commissie (europa.eu)


Delen

Terug naar boven