r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Digitaal EU-covidcertificaat: geldigheidsduur van vaccinatiecertificaten voortaan negen maanden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 21 december 2021.

Vandaag heeft de Commissie nieuwe regels vastgesteld voor de digitale EU-covidcertificaten. De bindende aanvaardingsperiode van vaccinatiecertificaten voor reizen binnen de EU bedraagt voortaan 9 maanden (om precies te zijn 270 dagen). Een duidelijke en uniforme aanvaardingsperiode voor vaccinatiecertificaten zorgt ervoor dat de reismaatregelen op elkaar afgestemd blijven, zoals de Europese Raad tijdens zijn laatste bijeenkomst van 16 december 2021 heeft gevraagd.

De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat beperkingen worden gebaseerd op het beste beschikbare wetenschappelijke bewijs en objectieve criteria. Handhaving van de coördinatie is essentieel voor de goede werking van de interne markt en biedt duidelijkheid voor EU-burgers bij de uitoefening van hun recht op vrij verkeer.

Het digitale EU-covidcertificaat is een Europees succesverhaal. Het maakt het voor burgers gemakkelijker om in de hele Europese Unie te reizen in deze tijden van pandemie. Tot dusver zijn in de EU 807 miljoen certificaten afgegeven. Het digitale EU-covidcertificaat is een mondiale standaard geworden: inmiddels hebben 60 landen en gebieden uit vijf continenten zich bij het systeem aangesloten.

Met de nieuwe regels voor reizen binnen de EU worden de verschillende regels in de lidstaten geharmoniseerd. De geldigheidsperiode is vastgesteld op basis van de richtsnoeren van het Europees Centrum voor ziektepreventie en ‑bestrijding, waarin wordt geadviseerd uiterlijk zes maanden na de voltooiing van de eerste vaccinatiereeks een boosterdosis toe te dienen.

Het vaccinatiecertificaat blijft na die zes maanden nog geldig gedurende een respijtperiode van drie maanden om ervoor te zorgen dat de nationale vaccinatiecampagnes zich kunnen aanpassen en burgers de tijd te geven om hun boosterprik te halen.

De nieuwe regels voor de aanvaardingsperiode van vaccinatiecertificaten gelden voor reizen. Lidstaten die andere regels willen invoeren voor het gebruik van de certificaten op nationaal niveau, worden aangemoedigd om deze af te stemmen op de nieuwe regels om reizigers zekerheid te bieden en verstoringen te beperken.

De Commissie heeft vandaag ook de regels voor het coderen van de vaccinatiecertificaten aangepast. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat vaccinatiecertificaten waaruit blijkt dat de primaire vaccinatiereeks is voltooid, in alle gevallen kunnen worden onderscheiden van certificaten die zijn afgegeven na een boosterdosis.

Boosters worden als volgt geregistreerd:

  • 3/3 voor een boosterdosis na een primaire vaccinatiereeks van 2 doses.
  • 2/1 voor een boosterdosis na een vaccin met 1 dosis of na 1 dosis van een vaccin met 2 doses voor iemand die hersteld is van COVID.

Verklaringen van de leden van de Commissie:

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: “Het is noodzakelijk om de geldigheidsduur van het digitale EU-covidcertificaat te harmoniseren met het oog op veilig vrij verkeer en coördinatie op EU-niveau. De kracht en het succes van dit waardevolle instrument voor burgers en bedrijven ligt in het coherente gebruik ervan in de hele EU. Het is van belang dat de boostercampagnes zo snel mogelijk vooruit gaan, dat zoveel mogelijk burgers worden beschermd door een extra dosis en dat onze certificaten een belangrijk instrument blijven voor de bescherming van de volksgezondheid en om te kunnen reizen.”

Didier Reynders, commissaris voor Justitie: “Het digitale EU-covidcertificaat is een succesverhaal. Om dat zo te houden moet het worden aangepast aan de veranderende omstandigheden en aan nieuwe kennis. Eenzijdige maatregelen in de lidstaten zouden ons terugbrengen naar de versnippering en onzekerheid van afgelopen voorjaar. De aanvaardingsperiode van negen maanden voor vaccinatiecertificaten biedt burgers en bedrijven de zekerheid die zij nodig hebben om hun reizen met vertrouwen te kunnen plannen. Het is nu aan de lidstaten om ervoor te zorgen dat de boosters snel worden uitgerold om onze gezondheid te beschermen en veilig reizen te waarborgen.”

Thierry Breton, commissaris voor Interne Markt: “Het digitale EU-covidcertificaat is een mondiale standaard geworden. Door het certificaat aan te passen aan de laatste wetenschappelijke inzichten over boosters blijft het een essentieel instrument om de verschillende golven van de pandemie te bestrijden. In combinatie met de grootschalige productie en levering van vaccins zal het certificaat de lidstaten helpen de uitrol van de boosters te versnellen — een noodzaak om de volksgezondheid te beschermen en tegelijkertijd het vrije verkeer voor burgers te vrijwaren.”

Achtergrondinformatie

Om veilig vrij verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken, hebben het Europees Parlement en de Raad op 14 juni 2021 de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat aangenomen. Toen deze verordening werd vastgesteld, waren er nog geen betrouwbare gegevens beschikbaar over de duur van de bescherming na de primaire vaccinatiereeks met een COVID-19-vaccin. Bijgevolg bevatten de vaccinatiecertificaten geen gegevens over een aanvaardingsperiode, in tegenstelling tot herstelcertificaten. Tot nu toe was het dus aan de lidstaten om regels vast te stellen voor de periode waarin vaccinatiecertificaten voor reizen worden aanvaard.

Nu boosterdoses van de COVID-19-vaccins worden toegediend, hebben meer en meer lidstaten regels vastgesteld met betrekking tot de geldigheidsduur van vaccinatiecertificaten waaruit blijkt dat de primaire vaccinatiereeks is voltooid. Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat de door vaccinatie verkregen bescherming tegen besmetting met COVID-19 in de loop der tijd lijkt af te nemen. Deze regels gelden ofwel alleen voor binnenlands gebruik, ofwel ook om te reizen.

De gedelegeerde handeling volgt de aanpak die de Commissie op 25 november 2021 heeft gepresenteerd in haar voorstel voor een nieuwe aanbeveling van de Raad betreffende een gecoördineerde aanpak om veilig vrij verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken. Vaccinatiecertificaten moeten door de lidstaten worden aanvaard gedurende negen maanden vanaf de toediening van de laatste dosis van de primaire vaccinatiereeks. Voor een vaccin met één dosis betekent dit 270 dagen na die ene dosis. Voor een vaccin met twee doses betekent dit 270 dagen vanaf de tweede dosis, of vanaf de eerste dosis voor iemand die hersteld is van COVID. Volgens deze nieuwe EU-regels voor reizen binnen de EU moeten de lidstaten elk vaccinatiecertificaat aanvaarden dat minder dan negen maanden na de toediening van de laatste dosis van de primaire vaccinatiereeks is afgegeven. De lidstaten mogen deze aanvaardingsperiode bekorten noch verlengen.

De lidstaten moeten onmiddellijk alle nodige stappen ondernemen om bevolkingsgroepen waarvan het vaccinatiecertificaat het einde van de geldigheidsduur nadert, toegang te bieden tot vaccinatie. Er geldt geen standaard aanvaardingsperiode voor certificaten die worden afgegeven na toediening van boosterdoses, aangezien nog onvoldoende gegevens over de duur van de bescherming bekend zijn.

De aanvaardingsperiode wordt niet in het certificaat zelf ingevoerd, maar de mobiele applicaties die worden gebruikt om de digitale EU-covidcertificaten te controleren, zullen worden aangepast. Als de vaccinatiedatum langer is dan 270 dagen geleden is, wordt het certificaat als verlopen gesignaleerd.

Om voldoende tijd te bieden voor de technische uitvoering van de aanvaardingsperiode en voor de boostercampagnes, moeten deze nieuwe regels van toepassing zijn met ingang van 1 februari 2022.

Meer informatie

Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende de geldigheid van vaccinatiecertificaten die zijn afgegeven binnen het kader voor het digitale EU-covidcertificaat

Uitvoeringsbesluit van de Commissie tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1073 tot vaststelling van technische specificaties en regels voor de uitvoering van het vertrouwenskader voor het digitaal EU-covidcertificaat

Factsheet over het nieuwe voorstel voor het coördineren van de regels voor veilig reizen in de EU

Factsheet COVID-19: reis- en gezondheidsmaatregelen in de EU

Re-open EU


Delen

Terug naar boven