r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Distributed ledger technology: member states endorse agreement reached with European Parliament

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 21 december 2021.

De ambassadeurs bij de EU hebben vandaag ingestemd met het voorlopig politiek akkoord dat de onderhandelaars van de Raad en het Europees Parlement op 24 november 2021 bereikten over een proef­regeling voor markt­infrastructuren op basis van "distributed ledger"-technologie (DLT). In deze proef­regeling is vastgelegd onder welke voorwaarden toestemming kan worden gegeven voor het exploiteren van een DLT-markt­infrastructuur en welke financiële DLT-instrumenten verhandeld kunnen worden. Ook wordt beschreven hoe de exploitanten van DLT-markt­infrastructuren, de nationale bevoegde instanties en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) met elkaar zullen samenwerken.

Dit akkoord is zeer belangrijk om de EU klaar te stomen voor de digitale economie. De DLT-proef­regeling zal helpen het innovatie- en concurrentie­vermogen van ons digitale geld­wezen te vergroten. De regeling zorgt ervoor dat bedrijven en burgers hun voordeel kunnen doen met digitale financiën, maar er is ook oog voor consumenten­bescherming en het bewaren van de financiële stabiliteit.

Andrej Šircelj, minister van Financiën van Slovenië

De proef­regeling is bedoeld om de ontwikkelde Europese infrastructuur voor het verhandelen, de clearing en de afwikkeling van financiële instrumenten op basis van DLT te testen. Crypto­activa zijn een van de belangrijkste DLT-toepassingen in de financiële sector. Een "distributed ledger" (of "gedeeld grootboek") is, breed gedefinieerd, een onderling gedeelde databank die kan worden gebruikt om een transactie te valideren.

Tijdens de onderhandelingen bereikten de Raad en het Parlement overeenstemming over de volgende punten:

  • definitie van DLT-markt­infrastructuur
  • drempels voor toelating tot handel of registratie op een distributed ledger
  • toezicht: nationale bevoegde instanties blijven verantwoordelijk voor vergunningen en de ESMA kan advies uitbrengen over aanvragen. Dit advies wordt niet openbaar gemaakt en is niet bindend, maar als de nationale instantie besluit er aanzienlijk van af te wijken, moet zij dit toelichten
  • bescherming van de consument: DLT-exploitanten moeten een klachten- en compensatie­regeling vaststellen

De proef­regeling zal 3 jaar duren. Daarna brengt de Commissie, aan de hand van het advies van de ESMA, verslag uit aan de Raad en het Parlement over de kosten en baten van verlenging, herziening of beëindiging van de regeling.

Achtergrond en volgende stappen

In september 2020 stelde de Commissie de DLT-verordening voor, samen met voorstellen over markten in crypto­activa (MiCA), digitale operationele veerkracht (DORA), en een aanvullende wijzigings­richtlijn. Met dit pakket wetgevings­voorstellen inzake het digitaal geldwezen wil de EU een hiaat in haar wetgeving opvullen zodat het gebruik van nieuwe financiële instrumenten niet belemmerd wordt. Doel van het pakket is innovatie en nieuwe financiële technologieën aan te moedigen, maar met voldoende bescherming van consumenten en investeerders.

In het Comité van permanente vertegenwoordigers spraken de ambassadeurs bij de EU hun steun uit voor het voorlopig politiek akkoord over het DLT-voorstel. De verordening zal nu formeel worden aangenomen door Raad en Parlement. Vervolgens zal de verordening worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en in werking treden.


1.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven