r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Milieu, 20 december 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 20 december 2021, 19:30.

Voornaamste resultaten

Infographic - Hoe de EU de groene transitie waarmaakt

Illustratie: groene transitie Zie volledige infographic

Fit for 55

De ministers hebben nota genomen van het voortgangs­verslag van het voorzitterschap en hielden een oriënterend debat over de dossiers van het "Fit for 55"-pakket die onder de bevoegdheid van de Raad Milieu vallen.

Andrej Vizjak, Sloveens minister van Milieu en Ruimtelijke Ordening

De EU heeft zichzelf tot doel gesteld de netto-uitstoot van broeikas­gassen tegen 2030 met 55% te verlagen. Dit doel moet nu worden vertaald naar wetgeving. Het Sloveense voorzitterschap ziet het Fit for 55-pakket als een topprioriteit. We hebben dan ook alles in het werk gesteld om zoveel mogelijk vooruitgang te boeken met dit pakket en de samenhang ervan te waarborgen.

Andrej Vizjak, Sloveens minister van Milieu en Ruimtelijke Ordening

De volgende dossiers van het pakket werden besproken:

de herziening van de regeling voor de handel in broeikasgas­emissierechten (EU-ETS)

de herziening van de verordening inzake bindende jaarlijkse broeikasgas­emissie­reducties door de lidstaten (verordening inzake de verdeling van de inspanningen)

de herziening van de verordening inzake broeikasgas­emissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF-verordening)

de herziening van de regels voor CO2-emissie­normen voor nieuwe personen­auto's en nieuwe lichte bedrijfs‑voertuigen

de verordening tot oprichting van een sociaal klimaat‑fonds

Er werd van gedachten gewisseld over het ambitie­niveau dat nodig is om deze 5 dossiers de komende maanden verder te helpen, rekening houdend met de onderlinge verbanden tussen de voorstellen. Ook bespraken de ministers welke kwesties volgens hen het meest gevoelig liggen.

Voortgangsverslag over de milieu­dossiers in het Fit for 55-pakket

Voortgangsverslag van het voorzitterschap over het Fit for 55-pakket

Fit for 55 (achtergrond‑informatie)

Batterijen en afgedankte batterijen

Het voorzitterschap legde de ministers een voortgangs­verslag voor over de besprekingen omtrent de wetgeving inzake batterijen en afgedankte batterijen. Het verslag geeft een overzicht van de besprekingen tijdens het Sloveense voorzitterschap en de onderdelen en technische kwesties waar nog verder naar moet worden gekeken. Tijdens de bespreking van dit verslag gaven de ministers sturing voor de toekomstige werkzaamheden.

Batterijen zijn een belangrijk onderdeel van de transitie naar schone energie. Het Commissie­voorstel van vorig jaar wil de ecologische en sociale impact van batterijen beperken in alle fasen: van de aanschaf van grond­stoffen tot de productie, het gebruik, de recycling en verwijdering.

Voortgangsverslag van het voorzitterschap over batterijen en afgedankte batterijen

Batterijen en accu's (Europese Commissie)

EU-bodemstrategie voor 2030

De ministers bogen zich over de EU-bodem­strategie voor 2030 die de Commissie op 17 november 2021 presenteerde.

De strategie biedt een kader met concrete maatregelen voor de bescherming, het herstel en het duurzaam gebruik van de bodem, en stelt een reeks vrijwillige en juridisch bindende maatregelen voor. Doel is de koolstof in de landbouw­grond te verhogen, woestijn­vorming tegen te gaan, aangetaste bodems te herstellen, en ervoor te zorgen dat uiterlijk in 2050 alle bodem­ecosystemen in de EU in een gezonde toestand verkeren. Tegen 2023 zal er ook een voorstel worden ingediend voor een nieuwe wet inzake bodem­gezondheid.

EU-bodemstrategie voor 2030 (Europese Commissie)

Weerbaarheid van kritieke entiteiten

De Raad keurde een algemene oriëntatie over de ontwerp­richtlijn betreffende de weerbaarheid van kritieke entiteiten goed. Met kritieke entiteiten wordt infrastructuur bedoeld die essentieel is voor de samenleving, het functioneren van de economie en het welzijn van burgers. De bescherming van deze entiteiten moet worden versterkt.

Een weerbaarder EU: onderhandelings­mandaat over veerkracht van kritieke entiteiten (pers­mededeling, 20 december 2021)

Overige punten

De Commissie presenteerde haar voorstel om het risico te beperken dat producten op de EU-markt verband houden met ontbossing of bos­degradatie, evenals haar voorstel betreffende de overbrenging van afvalstoffen. Daarnaast lichtte zij de uitvoering van de EU-biodiversiteits­strategie voor 2030 toe.

Het voorzitterschap praatte de ministers bij over de informele bijeenkomst van de ministers voor stedelijke aangelegenheden met als thema "De rol van Europese steden bij de groene transitie en de verwezenlijking van de doelen van de Green Deal" (Ljubljana, 26 november 2021). Ook hoorden de ministers over de workshop over de herziening van de autorisatie- en beperkings­procedures van Reach (Brdo, 9 november 2021).

Daarna brachten het voorzitterschap en de Commissie verslag uit over recente internationale bijeenkomsten, waaronder de klimaattop (COP26), het 1e deel van de biodiversiteits­top (COP15), de 7e zitting in het kader van het Verdrag van Aarhus over toegang tot de rechter in milieu­zaken en de COP22 in het kader van het Verdrag van Barcelona voor de bescherming van de Middellandse Zee.

Oostenrijk, gesteund door Hongarije, Cyprus en Luxemburg, lichtte de ministers in over gecoördineerde maatregelen voor de regulering van planten die met nieuwe genomische technieken zijn verkregen.

Spanje informeerde de ministers over het 3e Europese forum voor schone lucht (Madrid, 18-19 november 2021).

Litouwen, gesteund door Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Malta, Polen en Roemenië, deelde informatie over het mobiliteits­pakket in verband met de doelen van de Europese Green Deal.

Frankrijk presenteerde het programma van zijn aantredende voorzitterschap.

Tot slot nam de Raad zonder debat de A-punten van wetgevende en niet-wetgevende aard aan.

Opname van de openbare zitting (ochtend)

Opname van de openbare zitting (middag)

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3841

Brussel

20 december 2021

09:30

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Stemuitslagen zitting


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven