r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Lidstaten langzaam op weg naar een betere uitvoering van de regels interne markt

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 20 december 2021.

Vandaag heeft de Commissie het scorebord van de eengemaakte markt 2021 bekendgemaakt, waaruit blijkt dat, ondanks verbeteringen op bepaalde gebieden, de regels inzake de eengemaakte markt in de praktijk beter moeten worden toegepast. Een betere toepassing zou bedrijven en burgers in de EU helpen ten volle van hun vrijheden en rechten te profiteren om de groene en de digitale transitie te vergemakkelijken.

Dankzij de eengemaakte markt wordt in heel Europa innovatie gestimuleerd en worden toeleveringsketens gediversifieerd, waardoor de gevolgen van tekorten in de EU worden beperkt. Een goed functionerende eengemaakte markt, waar innovatie kan floreren, is de beste voedingsbodem voor een veerkrachtige Europese economie.

In overleg met de lidstaten is het toepassingsgebied van het scorebord van de eengemaakte markt 2021 uitgebreid met drie nieuwe beleidsterreinen en indicatoren. Deze hebben betrekking op de circulaire economie/vergroening van het bedrijfsleven, markttoezicht en het ondernemingsklimaat voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's).

Het scorebord van de eengemaakte markt biedt een gedetailleerd overzicht van de wijze waarop de regels inzake de eengemaakte markt van de EU in 2020 binnen de Europese Economische Ruimte (EER) werden toegepast. Hierin wordt geëvalueerd hoe de lidstaten hebben gepresteerd op het gebied van de uitvoering en handhaving van EU-wetgeving, integratie en openheid van de markt, bestuursinstrumenten en op specifieke beleidsterreinen.

De belangrijkste bevindingen worden weergegeven in de vorm van een grafiek met “verkeerslichten”, waarbij rode (onder het gemiddelde), gele (gemiddelde) en groene (boven het gemiddelde) vakjes per instrument of gebied worden toegekend en de pijlen in de onderstaande grafiek de verbeteringen van jaar op jaar aangeven.

In vergelijking met 2019 wijst het scorebord dit jaar in de meeste lidstaten op een stabiele situatie en wordt op de geobserveerde gebieden een zeer lichte verbetering van de algemene prestatie waargenomen. In het online-instrument worden meer gedetailleerde gegevens per land en per gebied verstrekt.

Belangrijkste bevindingen van het scorebord van de eengemaakte markt 2021

Bij de vergelijking van dit scorebord voor 2020 met eerdere scoreborden moet rekening worden gehouden met de specifieke gevolgen van de COVID-19-pandemie voor bepaalde economische sectoren.

  • De regels inzake de eengemaakte markt moeten nog steeds beter door de lidstaten worden toegepast en gehandhaafd: het gemiddelde percentage van alle richtlijnen inzake de eengemaakte markt waarvoor de omzettingstermijn is verstreken en die nog niet in nationaal recht zijn omgezet, is gestegen tot 1 %. Bovendien is het percentage niet correct omgezette richtlijnen nooit zo hoog geweest als in 2020, namelijk 1,4 %. Het aantal inbreuken in verband met de eengemaakte markt is verder gestegen tot 837 lopende zaken (+ 5 % ten opzichte van 2019), een van de hoogste niveaus in de afgelopen tien jaar. Voor 2020 is ook bevestigd dat de EU Pilot-dialoog vaker is gebruikt, er werden namelijk meer zaken geopend dan in 2019.
  • De gestage toename van dienstverlening op het gebied van informatie, advies en probleemoplossing heeft bedrijven en burgers geholpen om de voordelen van de eengemaakte markt te benutten: in 2020 zijn in het kader van Solvit, een informeel instrument voor probleemoplossing, meer dan 2 600 zaken behandeld, waarvan 80 % werd opgelost. De algemene prestaties van landen die het Informatiesysteem interne markt (IMI) gebruiken, zijn aanzienlijk verbeterd ten opzichte van het voorgaande jaar. De portaalsite Uw Europa trok bijna 33 miljoen bezoekers. Uw Europa — Advies heeft meer dan 33 000 vragen van Europese burgers en bedrijven behandeld.
  • De nationale autoriteiten moeten maatregelen nemen om de vereiste administratieve capaciteit voor het toepassen van het acquis van de eengemaakte markt te waarborgen: dit geldt met name voor de personeelsbezetting van de Solvit-centra, waar het gebrek aan middelen in een aantal Solvit-centra tot vertragingen in de behandeling van zaken heeft geleid.
  • De prestaties op het gebied van overheidsopdrachten zijn nog steeds ongelijk verdeeld over de eengemaakte markt: op te veel aanbestedingen wordt slechts door één inschrijver gereageerd en de laagste prijs blijft voor de meeste aanbestedingen het enige gunningscriterium. Deze situatie moet worden verbeterd om de collectieve kracht van de overheidssector bij het opbouwen van een duurzame en veerkrachtige EU-economie vrij baan te geven.

Dit jaar bevat het scorebord voor het eerst hoofdstukken over het ondernemingsklimaat voor kmo's, vergroening van het bedrijfsleven en markttoezicht:

  • In 2020 heeft de COVID-19-crisis tot een daling van 1,3 % van het aantal kmo's in de EU geleid, waarbij de door kmo's gegenereerde toegevoegde waarde met 7,6 % daalde en de werkgelegenheid in kmo's met 1,7 % kromp. Hoewel er in 2021 al tekenen zijn van een herstel van de door kmo's toegevoegde waarde en gegenereerde werkgelegenheid, is het van het grootste belang dat de lidstaten alle middelen inzetten om een kmo-vriendelijk ondernemingsklimaat te creëren.
  • Wat de vergroening van het bedrijfsleven betreft, maakt de economie van de EU nog steeds hoofdzakelijk gebruik van primaire grondstoffen, al zijn er enkele verbeteringen opgemerkt. Dankzij de inspanningen om de best beschikbare technieken toe te passen, is de intensiteit van de emissies in de lucht van de be- en verwerkende industrie verbeterd. Eco-innovatie heeft in de EU een gestage verbetering laten zien. Deelname aan het milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS, Eco-Management and Audit Scheme) is in 2020 sterk toegenomen met 3 838 organisaties en 12 751 locaties.
  • Dankzij het informatie- en communicatiesysteem voor markttoezicht zijn er 9 604 niet-conforme producten ontdekt. Dit instrument heeft de lidstaten ook geholpen om hun maatregelen doeltreffender te coördineren.

Achtergrond

Het scorebord van de eengemaakte markt is een online-instrument dat erop gericht is de prestaties van de lidstaten te monitoren aan de hand van duidelijke indicatoren, met als doel de werking van de eengemaakte markt te verbeteren.

Zoals aangekondigd in het jaarverslag over de eengemaakte markt 2021, is met de invoering van een nieuw contentmanagementsysteem een begin gemaakt met de modernisering van het scorebord van de eengemaakte markt.

Het scorebord van de eengemaakte markt evalueert de prestaties op het gebied van:

  • acht beleidsterreinen: vergroening van het bedrijfsleven, markttoezicht, postdiensten, overheidsopdrachten, ondernemingsklimaat voor kmo's, eCertis (certificering van Europese overheidsopdrachten), Eures (Europees banennetwerk), beroepskwalificaties;
  • twee gebieden betreffende integratie en openheid van de markt, voornamelijk buitenlandse directe investeringen (DBI) en de handel in goederen en diensten; en
  • tien governance-instrumenten: omzetting, inbreuken, EU-Pilot, Informatiesysteem interne markt (IMI), samenwerkingsnetwerk voor consumentenbescherming (SCB-netwerk), belemmeringen door regelgeving en het informatiesysteem betreffende technische voorschriften (TRIS, Technical Regulations Information System), Solvit, het netwerk van Europese consumentencentra, Uw Europa, Uw Europa — Advies.

Nadere informatie

Scorebord

Factsheets per land

Overzicht van de prestaties

Een Europese industriestrategie

Langetermijnactieplan voor een betere uitvoering en handhaving van de regels inzake de eengemaakte markt


Terug naar boven