r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Wet inzake digitale markten: Parlement klaar om met Raad te onderhandelen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 15 december 2021.

Het Parlement heeft groen licht gegeven voor onderhandelingen met de lidstaten over regels om de activiteiten van grote onlineplatforms in de EU te reguleren.

De voorgestelde wet inzake digitale markten voorziet in een zwarte lijst met bepaalde praktijken van grote platforms die als “poortwachter” optreden. De wet moet de Europese Commissie in staat stellen toezicht op de markt uit te oefenen en overtredingen te bestraffen.

De tekst, die door het Parlement werd goedgekeurd met 642 stemmen voor, 8 tegen en 46 onthoudingen, bevat nieuwe verplichtingen en verbodsbepalingen die rechtstreeks van toepassing zullen zijn op zulke platforms. Het doel is te zorgen voor eerlijke en open markten.

De regels gelden voor grote aanbieders van zogenoemde kernplatformdiensten die het meest geneigd zijn tot oneerlijke handelspraktijken. Ze hebben onder meer betrekking op onlinediensten voor tussenhandel en advertenties, sociale netwerken, zoekmachines, besturingssystemen, cloudcomputing en videoplatforms die voldoen aan de criteria om als “poortwachter” te worden aangemerkt. De EP-leden hebben ook webbrowsers, virtuele assistenten en connected tv opgenomen in de wet inzake digitale markten.

Verder hebben de EP-leden de definitie van poortwachter op basis van bepaalde drempelwaarden gewijzigd en de lijst van verplichtingen en verbodsbepalingen (wat wel en niet mag) aangevuld met nieuwe bepalingen inzake gerichte reclame en de interoperabiliteit van diensten. Ze hebben ook beperkingen op “killer acquisitions” ingevoerd en wijzigingen aangebracht in de handhaving door de EU, de rol van nationale mededingingsautoriteiten en boetes.

Enkele belangrijke punten

De tekst die het Europees Parlement heeft goedgekeurd, omvat onder andere de volgende punten.

  • Hogere kwantitatieve drempels voor ondernemingen om onder de wet inzake digitale markten te vallen. Voortaan moeten zij een jaarlijkse omzet van acht miljard euro in de Europese Economische Ruimte en een marktkapitalisatie van tachtig miljard euro hebben. Daarnaast moeten zij een kernplatformdienst aanbieden in ten minste drie EU-landen en minstens 45 miljoen eindgebruikers per maand en meer dan 10 000 zakelijke gebruikers hebben.
  • Aanvullende eisen inzake het gebruik van gegevens voor gerichte of microgerichte marketing en de interoperabiliteit van diensten, zoals nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten en socialenetwerkdiensten.
  • De mogelijkheid voor gebruikers om vooraf geïnstalleerde software of apps te verijderen van een kernplatformdienst op ieder gewenst moment
  • Beperkingen op “killer acquisitions”: bij systematische niet-naleving kan de Europese Commissie een poortwachter verbieden overnames te doen op gebieden die verband houden met de wet inzake digitale markten. Dit moet verdere schade aan de interne markt verhelpen of voorkomen. Poortwachters zouden ook verplicht worden de Commissie in kennis te stellen van elke voorgenomen concentratie.
  • Een verduidelijking van de rol van nationale mededingingsautoriteiten, waarbij de Commissie verantwoordelijk blijft voor de handhaving van de wet inzake digitale markten.
  • De notie dat de wet inzake digitale markten ervoor moet zorgen dat klokkenluiders bevoegde autoriteiten attent kunnen maken op reële of potentiële inbreuken op deze verordening en beschermd kunnen worden tegen represailles.
  • Een bepaling op grond waarvan de Commissie een poortwachter die de regels niet naleeft een boete kan opleggen van ten minste 4 % en ten hoogste 20 % van zijn totale wereldwijde omzet in het voorgaande boekjaar.

Meer informatie is te vinden in dit persbericht.

Citaat

Rapporteur Andreas Schwab (EVP, DE) zei: “De goedkeuring vandaag van het onderhandelingsmandaat voor de wet digitale diensten zendt een sterk signaal uit: het Europees Parlement neemt stelling in tegen oneerlijke handelsprakijken die worden gebezigd door de digitale reuzen. We zullen ervoor zorgen dat digitale markten open en concurrerend zijn. Dit is goed voor consumenten, goed voor bedrijven en goed voor digitale innovatie. Onze boodschap is helder: de EU zal de regels van de sociale markteconomie ook afdwingen in het digitale domein, en dit betekent dat wetgevers de regels van de mededinging bepalen, niet digitale reuzen”.

Volgende stappen

De tekst die vandaag is goedgekeurd, dient als mandaat van het Parlement voor de onderhandelingen met de regeringen van de EU-landen. Die zouden in de eerste helft van 2022 onder het Franse voorzitterschap van de Raad van start gaan. Naar verwachting zal de plenaire vergadering in januari stemmen over de wet inzake digitale diensten. Dat is een parallel voorstel om onder meer illegale inhoud en algoritmen van onlineplatforms te reguleren.


1.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven