r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP-leden stellen nieuwe regels voor de veiligheid van speelgoed voor

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 17 februari 2022.

Europarlementariërs willen ervoor zorgen dat speelgoed dat op de EU-markt wordt verkocht geen risico's inhoudt voor kinderen

De Commissie interne markt en consumentenbescherming heeft op 9 december haar stem uitgebracht over een verslag over de veiligheid van kinderspeelgoed. In het verslag wordt voorgesteld de huidige wetgeving aan te scherpen en ervoor te zorgen dat speelgoed dat op de EU-markt wordt verkocht, met inbegrip van speelgoed dat uit andere landen wordt ingevoerd, veilig en duurzaam is. Tijdens de plenaire zitting in januari 2022 zal over het verslag worden gestemd.

Waarom moeten de huidige regels worden herzien?

De richtlijn speelgoedveiligheid is aangenomen in 2009. In deze richtlijn zijn veiligheidseisen vastgelegd voor speelgoed bestemd voor kinderen jonger dan 14 jaar en ze voorziet bovendien in voorschriften voor de chemische, fysische, mechanische, elektrische, hygiënische, radioactieve en ontvlambaarheidsgevaren.

In de richtlijn zijn bepalingen vastgelegd voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van speelgoed dat in de EU wordt verkocht. Ze bevat bovendien bepalingen voor nationaal markttoezicht om het vrije verkeer te waarborgen van speelgoed dat geen risico vormt voor jonge gebruikers.

In het evaluatieverslag 2020 van de Europese Commissie wordt geconcludeerd dat de richtlijn nog steeds tekortkomingen vertoont, vooral wat de verwezenlijking van de gezondheids- en veiligheidsdoelstellingen betreft. In het verslag van Commissie interne markt en consumentenbescherming van het Parlement wordt geconcludeerd dat een herziening van de richtlijn noodzakelijk is voor het verbeteren van deze punten.

[K]inderen, als bijzonder kwetsbare consumenten op een delicate leeftijd, [moeten] tijdens het spelen de grootst mogelijke bescherming [...] genieten. […] De gezondheid en veiligheid van kinderen [kan] niet [worden] onderhandeld en [...] de gezondheid en veiligheid van kinderen [moet] in het belang van de hele samenleving zijn.

Brando Benifei (S&D, Italië),

rapporteur van het verslag over de uitvoering van de richtlijn speelgoedveiligheid

Deel dit citaat:

Beter markttoezicht

Om ervoor te zorgen dat alleen veilig en conform speelgoed op de EU-markt in omloop is, wordt in het verslag opgeroepen tot de verbetering van de markttoezichtactiviteiten door de lidstaten. Dit omvat het testen van speelgoed dat in de handel is gebracht en het verifiëren van de documentatie van fabrikanten, met het oog op het uit de handel nemen van onveilig speelgoed en het optreden tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor het in de handel brengen van dat speelgoed. Onlinemarktplaatsen moeten ook waarborgen dat het speelgoed dat via hun platform wordt verkocht aan de EU-veiligheidseisen voldoet.

Strengere bepalingen voor chemische stoffen

In de huidige wetgeving zijn de specifieke grenswaarden voor chemische stoffen alleen van toepassing op speelgoed dat bestemd is voor gebruik door kinderen jonger dan 36 maanden of op speelgoed dat bedoeld is om in de mond genomen te worden. De grenswaarden voor potentieel gevaarlijke stoffen zoals nitrosaminen en nitroseerbare stoffen worden te hoog geacht. De richtlijn voorziet ook in bepaalde uitzonderingen op het verbod op chemische stoffen die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn.

In het verslag van de commissie wordt opgeroepen deze tekortkomingen weg te nemen door strengere conformiteitseisen in het leven te roepen en alle toepasselijke grenswaarden voor chemische stoffen in één rechtsinstrument bijeen te brengen. De nieuwe wetgeving moet snel en doeltreffend kunnen worden aangepast aan nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen die hand in hand gaan met de opkomst van voorheen onbekende risico’s in verband met speelgoed.

Meer weten?

Productinformatie

REF.: 20211202STO18649


Delen

Terug naar boven