r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Next Generation EU: Europese Commissie lanceert scorebord voor herstel en veerkracht

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 15 december 2021, 13:43.

Vandaag heeft de Europese Commissie het scorebord voor herstel en veerkracht gelanceerd, een openbaar online platform om de vooruitgang bij de uitvoering van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) als geheel en van de afzonderlijke nationale plannen voor herstel en veerkracht weer te geven.

Het scorebord is in de eerste plaats een instrument om de EU-burgers op transparante wijze over de uitvoering van RRF te informeren. Het zal ook dienen als basis voor de jaarverslagen van de Commissie over de uitvoering van de RRF en voor het evaluatieverslag aan het Europees Parlement en de Raad, alsook voor de dialoog voor herstel en veerkracht tussen het Parlement en de Commissie.

De website van het scorebord voor herstel en veerkracht bevat specifieke rubrieken over de behaalde mijlpalen en streefdoelen en over RRF-betalingen. Het bevat ook specifieke, door de Commissie verzamelde gegevens, zoals de uitgaven per beleidsterrein en een uitsplitsing van de groene, de digitale en de sociale uitgaven op grond van de faciliteit. Middels thematische analyses biedt het scorebord ook kwalitatieve informatie van de uitvoering van de plannen op specifieke beleidsterreinen.

Het scorebord bevat twee soorten informatie:

  • door de Commissie verzamelde gegevens in het kader van het toezicht op de uitvoering van de nationale plannen voor herstel en veerkracht. Dit omvat informatie over de behaalde mijlpalen en streefdoelen zoals gerapporteerd door de lidstaten en beoordeeld door de Commissie. Ook is informatie over betalingen opgenomen, en gegevens die door de Commissie zijn verwerkt, zoals de uitgaven in alle zes de RRF-beleidsterreinen en de sociale uitgaven in het kader van de faciliteit, zoals gedefinieerd in de gedelegeerde handeling inzake RRF van 2 december 2021;
  • door de lidstaten verzamelde gegevens over 14 gemeenschappelijke verslagleggingsindicatoren, zoals gedefinieerd in de gedelegeerde handeling inzake RRF van 2 december 2021. Aan de hand van deze gegevens kan de voortgang bij de uitvoering van de nationale plannen voor herstel en veerkracht ten opzichte van de gemeenschappelijke doelstellingen van de RRF worden gemonitord, en kan ook de algemene uitvoering van de RRF worden weergegeven. De meeste verslagleggingsindicatoren meten de bijdrage van de RRF aan meer dan één beleidspijler. Zo houdt de indicator “Klaslokaalcapaciteit van nieuwe of gemoderniseerde kinderopvangvoorzieningen” verband met zowel pijler 4 (sociale en territoriale cohesie) als pijler 6 (beleid voor de volgende generatie, zoals onderwijs en vaardigheden) van de RRF. De lidstaten brengen tweemaal per jaar verslag uit over de gemeenschappelijke indicatoren, uiterlijk op 28 februari en op 31 augustus. De Commissie zal vervolgens per april en oktober de gegevens op de website van het scorebord actualiseren. De eerste verslaglegging over de gemeenschappelijke indicatoren vindt plaats in februari 2022.

Deze eerste versie van het vandaag gepubliceerde scorebord bevat gegevens over de door de lidstaten ingediende plannen die door de Commissie zijn goedgekeurd en door de Raad zijn bekrachtigd (tot op heden 22 plannen). De cijfers zullen worden bijgewerkt naarmate meer plannen worden bekrachtigd. De mijlpalen en streefdoelen worden als behaald weergegeven als een lidstaat de Commissie heeft aangetoond dat de mijlpaal of het streefcijfer is voltooid en de Commissie in een uitvoeringsbesluit een positieve beoordeling heeft gegeven (deze fase is nog door geen enkele lidstaat bereikt).

Enkele reacties van commissarissen

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor de mensen: “Dit waardevolle instrument laat precies de vooruitgang van de EU-landen zien bij het omzetten van hun geplande investeringen en hervormingen in herstel. Het online scorebord is voor iedereen toegankelijk, omdat we willen dat iedereen in Europa van deze hervormingen en investeringen kan profiteren, nu we van de directe crisis naar groei op langere termijn bewegen.

Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie: “We naderen het einde van het jaar waarin de faciliteit voor herstel en veerkracht werkelijkheid is geworden en onze economieën sterker uit de pandemie heeft laten komen. Vandaag komen we een belangrijke verbintenis na aan het Europees Parlement: dit nieuwe online platform is een krachtig instrument voor transparantie en verantwoording zijn. Hiermee kunnen onze burgers volgen hoe de RRF transformatieve investeringen en hervormingen voor duurzame groei ondersteunt, in eigen land en in heel Europa.”

Volgende stappen

De eerste verslaglegging door de lidstaten over de gemeenschappelijke indicatoren vindt plaats in het voorjaar van 2022. De Commissie zal de website vervolgens uiterlijk in april 2022 bijwerken.

Achtergrond

Gedelegeerde handelingen inzake de RRF

Op 28 september 2021 heeft de Commissie in het kader van de RRF twee gedelegeerde handelingen vastgesteld, op basis van de input van de lidstaten, het Europees Parlement en belanghebbenden:

  • in een eerste gedelegeerde handeling wordt uiteengezet op welke manier de lidstaten moeten rapporteren over de algemene uitvoering van de RRF en over de vooruitgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen ervan. Dit omvat de definitie van gemeenschappelijke verslagleggingsindicatoren;
  • in een tweede gedelegeerde handeling wordt de methode vastgesteld voor de verslaglegging over de uitgaven in de plannen voor herstel en veerkracht van de lidstaten.

Op 2 december zijn deze gedelegeerde handelingen in werking getreden, zodat de Commissie het scorebord voor herstel en veerkracht en de daarin opgenomen gegevens, zoals de gemeenschappelijke indicatoren en de verslaglegging over sociale uitgaven, kon afronden en lanceren.

Meer informatie

Scorebord voor herstel en veerkracht

Faciliteit voor herstel- en veerkracht

Verordening tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2106 tot vaststelling van de gemeenschappelijke indicatoren en het scorebord voor herstel en veerkracht

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2105 tot vaststelling van een methode voor verslaglegging over sociale uitgaven


Terug naar boven