r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Algemene Zaken, 14 december 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 14 december 2021, 19:00.

Voornaamste resultaten

Conclusies over uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces

De ministers hebben conclusies over uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces goedgekeurd.

Staatssecretaris Gašper Dovžan, Sloveens ministerie van Buitenlandse Zaken

Ik ben verheugd over de unanieme goedkeuring van de conclusies over uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces. Slovenië heeft als voorzitter van de Raad een nieuwe impuls voor de uitbreiding van de EU gegeven en de landen van de Westelijke Balkan gesteund in hun inspanningen om dichter bij de EU te komen. Wij zullen blijven voortbouwen op ons gezamenlijk engagement en actief streven naar een geloofwaardige voortzetting van het uitbreidingsproces. De Westelijke Balkan en de EU worden met dezelfde uitdagingen geconfronteerd, en wij moeten deze samen aanpakken, aangezien wij samen verantwoordelijk zijn voor onze gemeenschappelijke toekomst.

Staatssecretaris Gašper Dovžan, Sloveens ministerie van Buitenlandse Zaken

Het debat werd gevoerd naar aanleiding van de jaarlijkse mededeling van de Commissie over het uitbreidings­beleid van de EU, en van de verslagen over Montenegro, Servië, Turkije, de Republiek Noord-Macedonië, Albanië, Bosnië en Herzegovina, en Kosovo*.

De Raad beoordeelde de vooruitgang en evalueerde de situatie in elk van de kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten, stelde richtsnoeren voor hervormings­prioriteiten vast en bevestigde dat de Raad vasthoudt aan het uitbreidings­beleid van de Unie.

In de marge van de Raad Algemene Zaken vonden op 13 en 14 december intergouvernementele conferenties met Montenegro en Servië plaats.

Conclusies van de Raad over uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces

Uitbreiding van de EU (achtergrond­informatie)

Top EU‑Westelijke Balkan, 6 oktober 2021

Uitbreidingspakket 2021 (Europese Commissie)

14e bijeenkomst van de toetredingsconferentie met Montenegro op ministerieel niveau (pers­mededeling, 13 december 2021)

13e vergadering van de toetredingsconferentie met Servië op ministerieel niveau (pers­mededeling, 14 december 2021)

Europese Raad op 16 december 2021

De Raad Algemene Zaken wisselde van gedachten over de ontwerp­conclusies van de Europese top op 16 december in Brussel. De Europese Raad zal zich buigen over COVID‑19, crisis­beheersing en weerbaarheid, de energie­prijzen, veiligheid en defensie, migratie en de situatie in Belarus en Oekraïne.

De leiders zullen naar verwachting de huidige epidemiologische situatie en de opkomst van een nieuwe COVID‑19-variant bespreken, evenals de vaccinatie­situatie en de coördinatie-inspanningen.

Ze zullen het ook hebben over de externe dimensie van migratie.

De Europese Raad zal sturing geven bij het op 9 november 2021 gepresenteerde ontwerp van het strategisch kompas, dat een gemeen­schappelijke strategische visie voor veiligheid en defensie in de EU biedt.

Ook de volgende punten staan op de agenda: crisis­beheersing en weerbaarheid, na de aanneming van conclusies door de Raad Algemene Zaken op 23 november 2021; de ontwikkeling van de energie­prijzen in het licht van de voorlopige verslagen van het Agentschap voor de samenwerking tussen energie­regulators (ACER) en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA).

De leiders zullen naar verwachting de situatie aan de grens van de EU met Belarus en aan de Russische grens met Oekraïne bespreken, en de balans opmaken van de voorbereidingen voor de top EU-Afrikaanse Unie op 17 en 18 februari 2022.

Europese Raad, 16 december 2021

Conferentie over de toekomst van Europa

Het voorzitterschap informeerde de ministers over de Conferentie over de toekomst van Europa, en wees daarbij op de uitdagingen als gevolg van de epidemiologische situatie.

De Conferentie over de toekomst van Europa was een van onze duidelijke prioriteiten, en heeft grotendeels onder ons voorzitterschap van de Raad plaatsgevonden. We werden met een moeilijke epidemiologische situatie geconfronteerd, maar we hebben ons best gedaan om de burgers toch centraal te stellen in dit proces en ervoor te zorgen dat hun stem wordt gehoord. We zijn blij dat we thans een fase hebben bereikt waarin de aandacht volledig op de inhoud ligt, nu de burgers hun eerste aanbevelingen hebben gedaan, en dat we onze partners van de Westelijke Balkan in de plenaire vergadering hebben opgenomen.

Staatssecretaris Gašper Dovžan, Sloveens ministerie van Buitenlandse Zaken

De volgende plenaire vergadering van de Conferentie vindt naar verwachting in januari plaats.

Conferentie over de toekomst van Europa (achtergrondinformatie)

Rechtsstaat in Polen

De ministers bespraken de rechtsstaat in Polen in het kader van de procedure van artikel 7, lid 1, VEU.

Sinds de laatste hoorzitting met Polen tijdens de Raad Algemene Zaken in juni jongstleden hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. De Commissie gaf de ministers een update en Polen presenteerde zijn opmerkingen.

Het aantredende Franse voorzitterschap kondigde aan een formele hoorzitting te zullen houden.

De procedure van artikel 7, lid 1, VEU werd voor Polen ingeleid op 20 december 2017, toen de Commissie haar met redenen omkleed voorstel over de rechtsstaat in Polen publiceerde.

Met redenen omkleed voorstel 16007/17 dat de procedure van artikel 7, lid 1, VEU voor Polen in gang zet.

Eerbiediging van de waarden van de Unie in Hongarije

De Raad beoordeelde ook de eerbiediging van de EU‑waarden in Hongarije in het kader van de procedure van artikel 7, lid 1, VEU.

Sinds de laatste hoorzitting met Hongarije tijdens de Raad Algemene Zaken in juni jongstleden hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. De Commissie gaf de ministers een update en Hongarije presenteerde zijn opmerkingen.

Het aantredende Franse voorzitterschap kondigde aan een formele hoorzitting te zullen houden.

De procedure voor Hongarije werd ingeleid op 12 september 2018, toen de plenaire vergadering van het Europees Parlement een resolutie aannam met een met redenen omkleed voorstel waarin de Raad werd verzocht te constateren dat er een duidelijk gevaar bestond voor een ernstige schending door Hongarije van de in artikel 2 VEU bedoelde waarden.

Met redenen omkleed voorstel op grond van artikel 7, lid 1, VEU met betrekking tot Hongarije

Verslag over antisemitisme

Het Bureau van de EU voor de grondrechten presenteerde het verslag "Antisemitisme: overzicht van antisemitische incidenten in de Europese Unie 2010-2020" van 9 november.

Verslag overzicht van antisemitische incidenten in de Europese Unie 2010‑2020

Europees Semester 2022

Het Sloveense voorzitterschap en het aantredende Franse voorzitterschap presenteerden de routekaart voor het Europees Semester 2022, na de bekendmaking van het najaarspakket door de Commissie op 24 november.

Het centrale document van dit pakket is de jaarlijkse duurzame­groeianalyse (ASGS), die dit jaar weer tegelijk is bekendgemaakt met de rest van het pakket: het voorstel voor een gezamenlijk verslag over de werk­gelegenheid, de aanbeveling over de eurozone, het waarschuwings­mechanisme­verslag en het advies over ontwerp­begrotings­plannen voor de lidstaten van de eurozone.

De routekaart moet ervoor zorgen dat alle betrokken Raadsformaties en hun voorbereidende organen op gecoördineerde en consistente wijze werken aan de voorbereiding van de Europese Raad.

Europees Semester 2022 (routekaart)

Wetgevingsprioriteiten voor 2022

De ministers keurden de gezamenlijke verklaring over de wetgevings­prioriteiten van de EU voor 2022 goed.

De voorzitters van de 3 instellingen zullen deze ondertekenen in de marge van de Europese Raad van december.

Wetgevings­programmering: gezamenlijke verklaring over de wetgevings­prioriteiten van de EU voor 2022

Werkprogramma van de Raad

De ministers keurden het 18‑maanden­programma van de Raad (1 januari 2022-30 juni 2023) goed.

Frankrijk bekleedt het roulerend voorzitterschap van de Raad van januari tot juni 2022, Tsjechië van juli tot december 2022 en Zweden van januari tot juni 2023.

18‑maandenprogramma van de Raad (1 januari 2022 - 30 juni 2023)

De Raad nam de A‑punten van niet‑wetgevende aard zonder debat aan.

  • * 
    Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN‑Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheids­verklaring van Kosovo.

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3840

Brussel

14 december 2021

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN


1.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven