r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Buitenlandse Zaken, 13 december 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 13 december 2021, 19:30.

Voornaamste resultaten

Actuele kwesties

De Raad Buitenlandse Zaken begon met een bespreking over de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne.

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

De Europese Unie staat eendrachtig en vastberaden achter de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. De ministers waren zeer duidelijk dat elke agressie tegen Oekraïne politieke gevolgen en een hoge economische tol zal hebben voor Rusland.

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

De EU coördineert haar standpunt nauw met de trans-Atlantische en gelijkgestemde partners, en zal tijdens de Europese Raad op 16 december op dit onderwerp terugkomen.

Daarna bespraken de ministers de situatie in Belarus in het licht van de onlangs overeengekomen 5e sanctieronde. De beperkende maatregelen in antwoord op het politiek misbruik van migranten heeft tot resultaten geleid. De binnenlandse repressie door het regime van Loekasjenko wordt echter steeds ernstiger en het aantal politieke gevangenen is gestegen tot meer dan 900. De ministers herhaalden dat de EU solidair is met de Belarussische samenleving en hieraan steun zal blijven verlenen.

De Raad besprak ook de kwestie Varosha en de gevolgen van de unilaterale maatregelen die Turks-Cyprioten en Turkije in juli 2021 hebben genomen in strijd met de resoluties van de VN-Veiligheidsraad. De lidstaten betuigden hun solidariteit met Cyprus. Ze spraken ook hun steun uit voor het door de VN geleide onderhandelingsproces en voor Colin Stewart, de nieuwe speciale vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de VN en hoofd van de VN-vredesmacht in Cyprus.

Het Coreper zal de beschikbare opties verder evalueren, zoals de totstandbrenging van een specifieke sanctieregeling tegen personen en entiteiten die rechtstreeks betrokken zijn bij de opening van een deel van Varosha sinds juli 2021. De ministers herhaalden hoe belangrijk het is dat Turkije opnieuw serieus deelneemt aan het VN-proces en zich onthoudt van maatregelen die de situatie ter plaatse verder zouden verslechteren.

Tijdens de gedachtewisseling over Ethiopië werd erop gewezen dat het conflict in het land verder is verergerd en een verwoestende humanitaire crisis heeft veroorzaakt. Deze ondermijnt niet alleen de stabiliteit van Ethiopië, maar ook van de hele regio. De ministers waren het erover eens dat alleen een politieke oplossing de huidige negatieve en gevaarlijke dynamiek kan keren, en dat de EU prioriteit moet blijven geven aan een staakt-het-vuren en de partijen aan de onderhandelingstafel moet brengen.

Betrekkingen EU-Afrika

De Raad besprak de betrekkingen tussen de EU en Afrika met het oog op de Europese Raad van december en de 6e top EU-Afrikaanse Unie, die in februari 2022 in Brussel zal worden gehouden.

Er werd benadrukt dat de EU in haar contacten met haar Afrikaanse partners concreter, praktischer, zichtbaarder en operationeler kan zijn.

Belangrijke gebieden waar meer kan worden gedaan, zijn onder meer de respons op COVID-19, de distributie van vaccins, vrede, veiligheid en bestuur, het groene en digitale herstel via initiatieven in het kader van de Global Gateway, en betere samenwerking in multilaterale fora.

Centraal-Azië

De Raad wisselde van gedachten over Centraal-Azië, meer bepaald over een ambitieuzere rol voor de EU in de regio.

Voor de EU is het erg belangrijk dat de politieke betrekkingen met Centraal-Azië worden opgevoerd en dat de regio zich ontwikkelt tot een meer veerkrachtige, welvarende en nauwer met elkaar verbonden economische en politieke ruimte. De Centraal-Aziatische partners zijn evenzeer geïnteresseerd in meer samenwerking. Mogelijke gebieden waarop nauwer kan worden samengewerkt, zijn het bevorderen van groen en duurzaam herstel na COVID‑19, bijvoorbeeld door middel van vlaggenschip­projecten in het kader van de Global Gateway, en het beheersen van de gevolgen van de situatie in Afghanistan en andere veiligheids­gerelateerde uitdagingen. Ook is het belangrijk te focussen op het bedrijfsleven en investeringen, en op mensenrechten, democratie, de rechtsstaat en bestuur.

Venezuela

De ministers werden geïnformeerd over de resultaten van de Venezolaanse regionale en gemeenteraads­verkiezingen van 21 november 2021, en over de belangrijkste bevindingen van de EU-verkiezings­waarnemings­missie (EOM) door Isabel Santos, lid van het Europees Parlement en hoofd van deze missie.

De ministers kwamen overeen dat de EU de democratische transitie in Venezuela zal blijven bevorderen. Het einddoel blijft een door Venezuela geleide oplossing voor de crisis, die uitmondt in geloofwaardige, inclusieve en transparante verkiezingen op alle niveaus.

Conclusies van de Raad en andere besluiten

De Raad keurde conclusies over het pact inzake het civiele GVDB (gemeenschappelijk veiligheids- en defensie­beleid) goed.

Conclusies over het pact inzake het civiele GVDB: Raad looft vorderingen (pers­mededeling, 13 december 2021)

Hij nam ook een nieuwe sanctieregeling aan tegen personen en entiteiten die de politieke transitie in Mali belemmeren, en beperkende maatregelen tegen de Wagner-groep en daaraan gelieerde personen en entiteiten. De activiteiten van deze groep leggen de hybride oorlogsstrategie van Rusland bloot, vormen een bedreiging en zorgen voor instabiliteit in een aantal landen over de hele wereld.

De sancties hebben betrekking op de Wagner-groep zelf, 3 ondernemingen met banden met de groep en 8 militairen die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechten­schendingen of destabiliserende activiteiten in Oekraïne, Syrië, Libië, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Sudan en Mozambique.

Mali: autonoom EU-kader voor sancties tegen wie de politieke transitie belemmert (pers­mededeling, 13 december 2021)

Beperkende EU-maatregelen tegen de Wagner-groep (pers­mededeling, 13 december 2021)

Afghanistan

Tijdens een informele lunch wisselden de ministers van gedachten met Mohammed bin Abdulrahman Al‑Thani, vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken van Qatar.

Qatar speelt een strategische rol bij de aanpak van de situatie in Afghanistan doordat het contacten van de EU met de interim-regering van de taliban vergemakkelijkt, zorgt voor een veilige doorgang voor mensen in nood en humanitaire hulp mee mogelijk maakt. De ministers waren het erover eens dat een vorm van operationele samenwerking met de taliban noodzakelijk is, maar dat dit hun geen legitimiteit verschaft. Deze samenwerking hangt af van de vorderingen van de taliban met de 5 ijkpunten die de Raad in september 2021 heeft geformuleerd.

De Raad nam zonder debat de A‑punten van niet-wetgevende aard aan.

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3839

Brussel

13 december 2021

09:30

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN


Delen

Terug naar boven