r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (Vervoer), 9 december 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 9 december 2021, 20:00.

Voornaamste resultaten

Overzicht van het "Fit for 55"-pakket

De Raad heeft eerst nota genomen van de algemene vorderingen met de wetgevings­voorstellen van het "Fit for 55"-pakket in de verschillende Raadsformaties. Het "Fit for 55"-pakket moet de EU helpen de netto-uitstoot van broeikasgassen in 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990, en in 2050 koolstof­neutraal te zijn.

De ministers hielden vervolgens een eerste formele bespreking over de 3 voorstellen van het pakket over vervoer - ReFuelEU Luchtvaart, FuelEU Zeevaart en infrastructuur voor alternatieve brand­stoffen - om sturing te geven voor de verdere besprekingen.

Deze voorstellen zullen een belangrijke rol spelen in de inspanningen van de EU om haar vervoers­emissies met 90% te verminderen, een absolute vereiste voor klimaat­neutraliteit in 2050.

"Fit for 55"-pakket - voortgangsverslag

Duurzaam luchtvervoer

De Raad nam nota van de vorderingen en hield een oriënterend debat over een voorstel dat voor een gelijk speelveld voor duurzaam luchtvervoermoet zorgen (ReFuelEU Luchtvaart).

Doel is zowel de vraag naar als het aanbod van duurzame luchtvaart­brandstoffen, waaronder synthetische luchtvaart­brandstoffen, te vergroten, en tegelijk een gelijk speelveld op de EU-luchtvervoers­markt te garanderen.

Jernej Vrtovec, Sloveens minister van Infrastructuur en voorzitter van de Raad

Het luchtvervoer is bijzonder hard getroffen door de pandemie. De enige mogelijkheid tot herstel voor de sector is inzetten op klimaatambities en tegelijkertijd lucht­connectiviteit voor burgers en een concurrerende markt waarborgen.

Jernej Vrtovec, Sloveens minister van Infrastructuur en voorzitter van de Raad

Tijdens het debat schaarden de ministers zich grotendeels achter de doelstellingen van het voorstel. Zij debatteerden over de realisatie ervan via het gebruik van verschillende soorten brandstoffen en de invoering van verschillende ingebruiknemings­niveaus voor brandstoffen in de komende jaren. Verschillende delegaties wezen erop dat de connectiviteit behouden moet blijven en dat de specifieke situatie van de verschillende lidstaten moet worden overwogen. De ministers onderstreepten dat de Europese luchtvaart­sector, die de gevolgen van de pandemie draagt, concurrerend moet blijven. Er moet voor voldoende productie- en distributie­capaciteit worden gezorgd om in de nodige duurzame luchtvaart­brandstoffen te voorzien en om fragmentering van de markt te voorkomen. Sommige lidstaten uitten hun bezorgdheid over de begrotingsregels bij het gebruik van inkomsten uit boetes.

ReFuelEU Luchtvaart - voortgangsverslag / document voor het oriënterend debat

Video-opname van het debat van de ministers

Hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in het zeevervoer

De Raad nam nota van de vorderingen en hield een oriënterend debat over een voorstel voor hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in de zeevaart (FuelEU Zeevaart).

Dit voorstel moet de vraag naar en het consistente gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in de zeevaart verhogen en tegelijkertijd het goede verloop van het scheepvaart­verkeer garanderen en verstoringen van de interne markt voorkomen.

Zeevervoer is een essentiële motor voor de interne en externe handel van de EU en voor de connectiviteit binnen de Unie. Wij kunnen onze koolstof­voetafdruk niet voldoende verkleinen zonder bijdrage van de maritieme sector, ook al gaan daar uitdagingen mee gepaard, niet het minst vanwege het mondiale karakter van de scheepvaart.

Jernej Vrtovec, Sloveens minister van Infrastructuur en voorzitter van de Raad

De ministers schaarden zich grotendeels achter de meeste doelstellingen van het voorstel voor meer hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in een sector die nog steeds vrijwel volledig van fossiele brandstoffen afhangt. Sommigen benadrukten het belang van de mondiale dimensie, zowel voor de ambities, met name binnen de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), en voor de aanpak van mogelijke problemen met koolstof­lekkage of herroutering als gevolg van de verplichte verlaging van de broeikasgas­intensiteit van schepen en de verplichtingen voor Europese havens.

Een aantal ministers wees op de complexiteit van het voorstel en op het nauwe verband met andere "Fit for 55"-initiatieven, met name de richtlijn hernieuwbare energie, het EU-emissie­handelssysteem en de regels voor de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brand­stoffen. Zij willen een duidelijk beeld van het algehele effect op de sector. Ook was er enige bezorgdheid over de governance­aspecten, zoals het opleggen van sancties en het gebruik daarvan, en de rol van overheden bij de handhaving van de verordening. Over het algemeen werd verdere bestudering van het voorstel nodig geacht.

FuelEU Zeevaart - voortgangsverslag / document voor het oriënterend debat

Video-opname van het debat van de ministers

Infrastructuur voor alternatieve brand­stoffen

De Raad nam nota van de vorderingen en hield een oriënterend debat over een ontwerp­verordening voor de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brand­stoffen (AFIR).

Doel van het voorstel is het ondersteunen van een EU-brede uitrol van openbaar toegankelijke oplaad- en tank­infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het wegvervoer, de luchtvaart en de scheepvaart. Deze infrastructuur moet interoperabel en gebruiksvriendelijk zijn.

Momenteel zet het "kip-of-ei"-dilemma nog een rem op de overschakeling naar groenere brandstoffen. Enerzijds doet de beperkte infrastructuur veel mensen ervan afzien voertuigen op alternatieve brandstoffen te kopen; anderzijds vorderen we niet snel genoeg met de aanleg van infrastructuur uit vrees dat de investering verloren zal gaan. Deze uitgebreide herziene regels zijn van cruciaal belang voor de oplossing van dit probleem, aangezien ze rechts­zekerheid bieden, het consumenten­vertrouwen vergroten en een duidelijk signaal afgeven aan de industrie, autofabrikanten en andere belanghebbenden.

Jernej Vrtovec, Sloveens minister van Infrastructuur en voorzitter van de Raad

De ministers spraken hun brede steun uit voor de doelstellingen en de aanpak van het voorstel. Velen benadrukten echter dat er niet één pasklare oplossing is en dat er flexibiliteit nodig is om rekening te houden met specifieke nationale kenmerken als oppervlakte, bevolking, verkeers­dichtheid en geografie. Een aantal ministers opperde dat er nog steeds emissieloze technologieën worden ontwikkeld, met name voor zware wegvoertuigen. De ontwikkeling van de verschillende technologieën en markten moet dan ook worden gevolgd om na te gaan waar oplossingen haalbaar en kostenefficiënt zijn. Voor een snelle initiële markt­ontwikkeling zijn flankerende maatregelen en stimulansen nodig, maar deze mogen particuliere investeringen niet in de weg staan.

Sommige ministers wezen op de onderlinge verbanden met de andere "Fit for 55"-voorstellen en op het belang van een ecosysteem voor de transformatie naar schone mobiliteit. Een aantal lidstaten vond dat het opnieuw opnemen van de bepalingen over voertuigen in het mobiliteits­pakket, in strijd was met de klimaat­doelstellingen en verzocht de Commissie deze maatregel te annuleren.

Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen - voortgangsverslag / document voor het oriënterend debat

Video-opname van het debat van de ministers

Diversen

Het voorzitterschap briefte de ministers over de lopende wetgevings­dossiers.

Over het gebruik van gehuurde voertuigen voor het wegvervoer van goederen bereikte het voorzitterschap in oktober een voorlopig akkoord met het Europees Parlement. Het wil de tekst ter aanneming voorleggen in de laatste Raadszitting van dit jaar.

Gehuurde vrachtwagens - voorzitterschap en Europees Parlement akkoord over duidelijkere en flexibelere regels (pers­mededeling, 26 oktober 2021)

Over de hervorming van het Europees luchtverkeers­beheer, bekend als het gemeenschappelijk Europees luchtruim, heeft het voorzitterschap 2 "trialoog­vergaderingen" gehouden met het Parlement. Daarbij werd enige vooruitgang geboekt, met name op technisch gebied.

Daarnaast bestuderen de voorbereidende instanties van de Raad het ontwerpbesluit over kennisgeving inzake compensatie in het kader van de Regeling voor koolstof­compensatie en -reductie voor de internationale luchtvaart (Corsia) aan in de EU gevestigde vliegtuig­exploitanten.

De Belgische delegatie toonde zich bezorgd over nieuwe trends in het goederen­vervoer over de weg. Zij ziet de toename van het aantal bestuurders­attesten voor chauffeurs uit derde landen als een uitdaging voor sociale omstandigheden en voor een modal shift.

Nieuwe trends in het goederen­vervoer over de weg: de toename van het aantal bestuurders­attesten voor chauffeurs uit derde landen - een uitdaging voor sociale omstandigheden en voor een modal shift (informatie van de Belgische delegatie)

De Cypriotische delegatie briefte de ministers over luchtconnectiviteit, namens haarzelf en de delegaties van Bulgarije, Estland, Griekenland, Hongarije, Litouwen, Malta, Polen, Portugal en Slowakije. Ze vroeg om maatregelen tegen de door de pandemie veroorzaakte connectiviteits­kloof in de EU, voor een spoedig herstel van de sector, en voor een soepele en rechtvaardige groene transitie voor alle lidstaten.

Luchtconnectiviteit - volgende stappen (informatie van de Cypriotische en andere delegaties)

De Commissie praatte de ministers bij over het tracerings­formulier voor passagiers ("passenger locator form") en vervoers­werknemers. Ze benadrukte dat de lidstaten moeten samenwerken om de verspreiding van de nieuwe COVID-19-variant in te dammen. Ze onderstreepte ook dat de eengemaakte markt moet worden beschermd door de essentiële rol van vervoerspersoneel te erkennen en hun bijzondere behandeling te behouden.

Traceringsformulier voor passagiers en vervoers­werknemers (informatie van de Commissie)

Ten slotte presenteerde het aantredende Franse voorzitterschap zijn werkprogramma voor de eerste helft van 2022.

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3836

Brussel

9 december 2021

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven