r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Economische en Financiële Zaken, 7 december 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 7 december 2021, 18:00.

Voornaamste resultaten

Btw-tarieven

De ministers bereikten overeenstemming over een voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende btw-tarieven. De actualisering van de wetgeving moet de lidstaten een gelijke behandeling en meer flexibiliteit bieden om verlaagde btw-tarieven en nultarieven toe te passen. Ook komt er geleidelijk een einde aan preferentiële behandelingen voor goederen die schadelijk zijn voor het milieu.

Andrej Šircelj, Sloveense minister van Financiën

We hebben vandaag een akkoord bereikt over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende btw-tarieven. Dit dossier lag reeds lang op tafel in de Raad, en ik ben blij dat we het hebben kunnen afronden.

Andrej Šircelj, Sloveense minister van Financiën

De nieuwe regels houden rekening met de huidige behoeften van de lidstaten en de actuele EU-beleidsdoelstellingen, die sinds de invoering van de oude regels behoorlijk zijn veranderd.

Raad bereikt akkoord over geactualiseerde regels voor btw-tarieven (pers­mededeling, 7 december 2021)

Bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering

De Raad boog zich over het voortgangs­verslag van het voorzitterschap over het wetgevingspakket tegen witwassen en de financiering van terrorisme.

De ambassadeurs bij de EU bereikten op 1 december 2021 overeenstemming over een mandaat om met het Europees Parlement te onderhandelen over een van de voorstellen van het pakket, namelijk nieuwe regels over informatie die bij geldovermakingen moet worden gevoegd. De update moet die regels uitbreiden naar bepaalde cryptoactiva.

De overige voorstellen van het pakket zijn nog in behandeling bij de Raad.

Witwasbestrijding: onderhandelings­mandaat Raad voor transparantie bij overmakingen van cryptoactiva (pers­mededeling, 1 december 2021)

EU-respons op terrorisme (achtergrond­informatie)

Voortgangsverslag van het voorzitterschap over het antiwitwaspakket

Pakket digitale financiën

Het voorzitterschap informeerde de ministers over de stand van het pakket digitale financiën. De Raad bepaalde op 24 november 2021 zijn standpunt over de voorstellen voor een verordening betreffende markten in cryptoactiva (MiCA) en voor een wet inzake digitale operationele veerkracht (DORA). Dit standpunt vormt het onderhandelings­mandaat van de Raad voor trialoog­onderhandelingen met het Europees Parlement.

Op 24 november 2021 bereikten het voorzitterschap en de onderhandelaars van het Parlement een voorlopig akkoord op politiek niveau over een proefregeling voor markt­infrastructuren op basis van "distributed ledger"-technologie (DLT). De details van het akkoord zullen op technisch niveau worden afgehandeld. Daarna zullen de ambassadeurs van de lidstaten bij de EU het akkoord bekrachtigen en kan de formele procedure voor goedkeuring door de Raad en het Europees Parlement van start gaan.

Pakket digitale financiën: Raadsakkoord over MiCA en DORA (pers­mededeling, 24 november 2021)

Voortgangsverslag van het voorzitterschap over wetgevingsdossiers inzake financiële diensten

Versterking van de bankenunie

Op basis van een voorzitterschaps­verslag over de besprekingen in de Ad-hocgroep versterking bankenunie bespraken de ministers de vorderingen met de bankenunie in het tweede semester 2021.

Bankenunie (achtergrond­informatie)

Kapitaalmarktenunie

De ministers wisselden voor het eerst van gedachten over de wetgevings­voorstellen voor de kapitaal­markten­unie (KMU) die de Commissie op 25 november 2021 heeft ingediend.

Het KMU-pakket bestaat uit een mededeling, waarin de balans van het actieplan wordt opgemaakt, en 7 sectorale wetten die in 4 verschillende wetgevings‑blokken kunnen worden gegroepeerd: AIFM-richtlijn; Eltif; ESAP en MiFID/MiFIR. Het wetgevingspakket moet EU-bedrijven en investeerders beter met elkaar in contact brengen en hun toegang tot financiering verbeteren, kleine beleggers meer investerings­mogelijkheden bieden, en de kapitaal­markten beter integreren.

Kapitaalmarktenunie (achtergrond­informatie)

Infographic - Recovery fund: the EU delivers

Illustration: EU recovery fund supports member states to kick-start the economy and build a more resilient, green and digital Europe. Zie volledige infographic

Economisch herstel in Europa

De ministers maakten de balans op van de uitvoering van de herstel- en veerkracht­faciliteit.

De uitvoering van de faciliteit verloopt volgens plan. De Raad heeft 22 herstelplannen goedgekeurd. De tot nu toe goedgekeurde plannen zijn goed voor € 291 miljard aan niet-terugvorderbare financiering en € 154 miljard aan leningen. 18 lidstaten kregen reeds een voorfinanciering van in totaal meer dan € 54,2 miljard ter ondersteuning van hun economieën in het kader van de groene transitie en de digitale transformatie.

Andrej Šircelj, Sloveense minister van Financiën

Alle lidstaten behalve Nederland dienden hun herstel- en veerkrachtplannen in.

De Raad nam reeds 22 uitvoeringsbesluiten aan waarin hij de beoordelingen door de Commissie van de herstel- en veerkrachtplannen bekrachtigt. Ook gaf hij groen licht voor de uitbetaling van meer dan € 50 miljard aan voorfinanciering voor investeringen en hervormingen.

Herstel- en veerkrachtfaciliteit (Europese Commissie)

Europees Semester

De ministers bespraken de cyclus van het Europees Semester 2022, met onder meer de duurzame­groei­analyse 2022, het waarschuwings­mechanisme­verslag 2022 en de aanbeveling over het economisch beleid van de eurozone, die deel uitmaken van het najaarspakket dat de Europese Commissie op 24 november 2021 heeft gepresenteerd.

Europees Semester (achtergrond‑informatie)

Europees Begrotingscomité

De voorzitter van het Europees Begrotingscomité presenteerde het jaarverslag 2021 over recente ontwikkelingen in het begrotingsbeleid binnen de EU.

Dit verslag van 10 november 2021 is het vijfde jaarverslag van het Europees Begrotingscomité. Het beoordeelt de uitvoering van het EU-begrotingskader tijdens het eerste jaar van de COVID-19-pandemie. Ook wordt herinnerd aan de voorstellen van het comité voor betere budgettaire governance nu de Commissie opnieuw van start is gegaan met haar evaluatie van het economisch bestuur.

Europees Begrotingscomité - Jaarverslag 2021 (Europese Commissie)

Algemene EU-begroting voor 2022

De ministers besloten een verklaring toe te voegen aan de Raadsnotulen over de uitbreiding van het personeel van het Europees Parlement, die is opgenomen in de begroting 2022.

De Raad nam de EU-begroting 2022 op 23 november 2021 aan na een akkoord met het Europees Parlement op 16 november 2021. De begroting voorziet in € 169,5 miljard aan vastleggingskredieten en € 170,6 miljard aan betalingskredieten.

Akkoord over EU-begroting 2022 (pers­mededeling, 16 november 2021)

Verslag aan de Europese Raad over belasting­aangelegenheden

De Raad stelt sinds juni 2012 halfjaarlijkse verslagen over belasting­aangelegenheden op voor de Europese Raad. Over deze verslagen wordt overeenstemming bereikt in de voorbereidende Raadsinstanties, meer bepaald in de Groep belasting­vraagstukken.

Verslag aan de Europese Raad over belasting­aangelegenheden

"Fit for 55"-pakket

De ministers namen zonder debat nota van het verslag van het voorzitterschap over de vorderingen met de "Fit for 55"-voorstellen. Daarbij ging de aandacht vooral uit naar de voorstellen voor een mechanisme voor koolstofgrens­correctie en een herziening van de richtlijn energiebelasting.

Voortgangsverslag van het voorzitterschap over het "Fit for 55"-pakket (overzicht)

Voortgangsverslag van het voorzitterschap over het "Fit for 55"-pakket (koolstofgrens­correctie, energie­belasting­richtlijn en sociaal klimaatfonds)

Groep gedragscode (belastingregeling ondernemingen)

De ministers keurden Raadsconclusies goed over de vooruitgang van de Groep gedragscode (belastingregeling ondernemingen) tijdens het Sloveense voorzitterschap.

Groep gedragscode (belastingregeling ondernemingen) - conclusies van de Raad, 7 december 2021

Ook werd een verslag over de Groep gedragscode aan de Raad goedgekeurd.

Groep gedragscode (belastingregeling ondernemingen) - verslag aan de Raad

IMFC-voorzitter

Na het aftreden van Magdalena Andersson als voorzitter van het Internationaal Monetair en Financieel Comité (IMFC) van het IMF, gaven de ministers van Financiën en Economische Zaken hun steun aan Spaans vicepremier Nadia Calviño als de nieuwe EU-kandidaat voor het voorzitterschap. Zij zal zich nu via de toepasselijke IMF-procedures kandidaat stellen.

Tot slot nam de Raad zonder debat de A-punten van wetgevende en niet-wetgevende aard aan.

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3835

Brussel

7 december 2021

Vooraf (documenten)

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Voorlopige agenda

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN


Delen

Terug naar boven