r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nieuwe regels voor btw-tarieven bieden de lidstaten meer flexibiliteit en ondersteunen de groene, digitale en volksgezondheidsprioriteiten van de EU

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 7 december 2021.

De Commissie is ingenomen met het akkoord dat de ministers van Financiën van de EU vandaag hebben bereikt om de huidige regels inzake btw-tarieven voor goederen en diensten te actualiseren.

Deze nieuwe regels bieden overheden meer flexibiliteit met betrekking tot de tarieven die zij kunnen toepassen en zorgen voor een gelijke behandeling in de verschillende EU-lidstaten.

Tegelijkertijd brengt de geactualiseerde wetgeving de btw-regels in overeenstemming met de gemeenschappelijke prioriteiten van de EU, zoals de strijd tegen klimaatverandering, de digitalisering en de bescherming van de volksgezondheid. Het Europees Parlement moet nu over deze definitieve tekst worden geraadpleegd.

Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie: "Het unanieme akkoord van vandaag om de regels voor de btw-tarieven te moderniseren is uitstekend nieuws. Uit het resultaat van de marathon-onderhandelingen blijkt dat, waar een wil bestaat, er een Europese weg voorwaarts is. De lidstaten krijgen meer flexibiliteit om hun btw-stelsel in overeenstemming te brengen met nationale beleidskeuzes, en met gemeenschappelijke Europese prioriteiten: de groene en de digitale transitie en uiteraard de bescherming van de volksgezondheid."

Details

De huidige EU-regels voor btw-tarieven zijn bijna dertig jaar oud en moesten dringend worden gemoderniseerd, gezien de ontwikkeling van de algemene btw-regels in de loop der jaren. Daarom heeft de Commissie in 2018 voorgesteld de btw-tarieven te hervormen.

Het akkoord van vandaag zorgt ervoor dat de btw-regels van de EU volledig in overeenstemming zijn met de gemeenschappelijke beleidsprioriteiten van de EU. Daarom worden vandaag de volgende maatregelen aangekondigd:

  • Bijwerking van de lijst van goederen en diensten waarop alle lidstaten verlaagde btw-tarieven mogen toepassen (bijlage III bij de btw-richtlijn). Producten en diensten die de volksgezondheid beschermen, goed zijn voor het milieu en de digitale transitie ondersteunen, worden aan de lijst toegevoegd. Zodra de regels van kracht worden, kunnen de lidstaten voor het eerst ook vrijstelling van btw verlenen voor bepaalde goederen en diensten die worden geacht in basisbehoeften te voorzien.
  • Afschaffing (tegen 2030) van de mogelijkheid voor de lidstaten om verlaagde tarieven en vrijstellingen toe te passen op goederen en diensten die schadelijk worden geacht voor het milieu en voor de doelstellingen van de EU op het gebied van klimaatverandering.
  • Afwijkingen en vrijstellingen voor specifieke goederen en diensten, die momenteel om historische redenen in bepaalde lidstaten gelden, worden mogelijk in alle landen om gelijke behandeling te waarborgen en concurrentieverstoringen te voorkomen. Bestaande afwijkingen die niet worden gerechtvaardigd door andere doelstellingen van het overheidsbeleid dan die ter ondersteuning van de klimaatactie van de EU, moeten echter uiterlijk in 2032 worden opgeheven.

De nieuwe regels van vandaag steunen op een eerder akkoord om het huidige btw-stelsel van de EU te veranderen in een stelsel waar de btw wordt betaald in de lidstaat van de consument en niet in de lidstaat van de leverancier of dienstverlener. Hierdoor wordt het minder waarschijnlijk dat het grotere scala aan tarieven (zoals vandaag overeengekomen) de werking van de interne markt of de concurrentie verstoort. Tegelijkertijd wordt zo een wildgroei aan verlaagde tarieven voorkomen die de capaciteit van de lidstaten om inkomsten te innen in de periode na COVID-19 in het gedrang zou brengen.

De komende jaren moeten de lidstaten hun inspanningen voor een duurzaam herstel van de COVID-19-pandemie voortzetten en zwaar investeren in de groene en de digitale transitie. Het is in dit verband van bijzonder belang om de overheidsinkomsten te beschermen. Daarom bepaalt de geactualiseerde wetgeving ook het minimumniveau van de verlaagde tarieven en het maximumaantal goederen en diensten van bijlage III waarop de lidstaten die tarieven mogen toepassen (zie V&A voor alle details). Voor het eerst zullen de lidstaten echter ook één verlaagd tarief van minder dan 5% kunnen toepassen of een klein aantal artikelen op de lijst kunnen vrijstellen van btw.

Volgende stappen

De geactualiseerde regels worden nu uiterlijk in maart 2022 aan het Europees Parlement toegezonden voor raadpleging over de definitieve tekst. Zodra de wetgeving formeel door de lidstaten is aangenomen, treedt zij 20 dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking, zodat de lidstaten het nieuwe systeem vanaf die datum kunnen toepassen.

Meer informatie

V&A


Delen

Terug naar boven