r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie verheugd over politiek akkoord over het Europees Jaar van de jeugd

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 7 december 2021.

De Commissie is verheugd over het politieke akkoord dat het Europees Parlement en de Raad gisteravond hebben bereikt om 2022 uit te roepen tot Europees Jaar van de jeugd. Naar aanleiding van de aankondiging van voorzitter Von der Leyen in haar toespraak over de Staat van de Unie van 2021 dat 2022 in het teken moet staan van de jongeren, die zoveel hebben overgehad voor anderen, heeft de Commissie in oktober bij de medewetgevers een formeel voorstel ingediend om 2022 uit te roepen tot Europees Jaar van de jeugd.

De Commissie zal in 2022 het hele jaar lang een reeks activiteiten coördineren in nauw contact met het Europees Parlement, de lidstaten, regionale en lokale overheden, jongerenorganisaties en jongeren zelf.

De initiatieven die in het kader van het Europees Jaar van de jeugd worden ontwikkeld, zullen worden ondersteund met 8 miljoen EUR uit Erasmus+, het Europees Solidariteitskorps en de aanvullende financiering voor het Europees Jaar van de jeugd waartoe de begrotingsautoriteit voor 2022 heeft besloten.

Andere programma's en instrumenten van de Unie zullen ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan de doelstellingen en activiteiten van het Jaar van de jeugd. Europese jongeren zullen tal van mogelijkheden krijgen om kennis, vaardigheden en competenties op te doen voor hun professionele ontwikkeling en om hun maatschappelijke betrokkenheid te versterken om de toekomst van Europa vorm te geven.

Margaritis Schinas, vicevoorzitter voor de bevordering van de Europese levenswijze: “Deze overeenkomst is een belangrijke bouwsteen in ons jeugdbeleid. De begroting die voor dit Europees jaar is uitgetrokken, zal onze vlaggenschipacties ondersteunen. Met het Europees Jaar van de jeugd 2022 ondersteunen we Europese jongeren om vrijheid, waarden, kansen en solidariteit te verdedigen en te bevorderen. Dit zijn we verschuldigd aan de generaties die het meest afgezien hebben tijdens de pandemie en die nu hun leven weer moeten oppakken.”

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd voegt hieraan toe: “Ik ben de medewetgevers dankbaar dat zij in een recordtijd een akkoord over het Europees Jaar van de jeugd hebben bereikt. Wij begrijpen allemaal hoe belangrijk het is jongeren in het zonnetje te zetten en hun veerkracht te vieren na twee zeer moeilijke jaren. Ik nodig alle Europese jongeren uit om deel te nemen aan de talrijke geplande activiteiten, initiatieven en acties die we vanaf januari 2022 zullen lanceren. Wij willen hun stem laten horen en hen betrekken bij beslissingen die gevolgen zullen hebben voor hun toekomst. Wij willen dat dit jaar resulteert in concrete acties die nog ruimschoots na 2022 zullen voortduren. Samen zullen we dit jaar tot een succes maken.”

Om op alle niveaus jongeren eer aan te doen, te ondersteunen en met hen samen te werken, zal het Europees Jaar van de jeugd vier doelstellingen nastreven:

  • jongeren opnieuw positieve vooruitzichten bieden, met bijzondere aandacht voor de negatieve impact die de COVID-19-pandemie op hen heeft gehad, en tegelijkertijd benadrukken hoe de groene en de digitale transitie en het beleid van de Unie op andere terreinen kansen bieden voor jongeren en de samenleving als geheel;
  • jongeren - en vooral kansarme jongeren, jongeren uit achtergestelde en diverse milieus en tot kwetsbare en gemarginaliseerde groepen behorende jongeren — onder meer via jeugdwerk ondersteunen om relevante kennis en vaardigheden op te doen en zo actieve en geëngageerde burgers te worden, geïnspireerd door een Europees gevoel van samenhorigheid;
  • jongeren meer inzicht te geven in de diverse mogelijkheden die voor hen openstaan op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau om hun persoonlijke, sociale, economische en professionele ontwikkeling te ondersteunen en deze mogelijkheden actief te promoten;
  • het jeugdbeleid integreren in alle relevante beleidsterreinen van de Unie, in overeenstemming met de EU-strategie voor jongeren 2019‑2027, om ervoor te zorgen dat op elk niveau van het besluitvormingsproces rekening wordt gehouden met het perspectief van de jeugd.

De effecten van alle activiteiten en mogelijkheden tot participatie moeten ook na 2022 voortduren. Uiteraard zullen de bestaande EU-programma's voor jongeren, zoals Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps, een centrale rol spelen bij de uitvoering en financiering van de activiteiten, maar het Europees Jaar van de jeugd is bedoeld voor alle sectoren en wil voortbouwen op het EU-beleid op alle gebieden.

In de loop van het Europees jaar zullen naar verwachting meerdere vlaggenschipinitiatieven van verschillende beleidsterreinen van start gaan. Zo wordt bijvoorbeeld ALMA gelanceerd, een nieuw initiatief om jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, te helpen hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden door steun voor onderwijs, beroepsopleiding of werk in hun eigen land te combineren met een stage in een ander EU-land. Het Europees Jaar van de jeugd gaat ook hand in hand met NextGenerationEU. Dat initiatief opent nieuwe perspectieven voor jongeren, onder meer op kwaliteitsvolle banen en onderwijs- en opleidingsmogelijkheden voor het Europa van de toekomst. Ook ondersteunt het de deelname van jongeren aan de samenleving.

Bij het lanceren van haar voorstel had de Commissie de lidstaten verzocht een nationale coördinator aan te stellen die de organisatie van het Europees Jaar van de jeugd in goede banen moet leiden. De Commissie heeft op 16 november een eerste vergadering gehouden om informatie uit te wisselen over de uitvoering ervan.

Om het Jaar van de jeugd tot een succes te maken, is het belangrijk om het samen met de mensen die er het meest van zullen profiteren, vorm te geven. Jongeren en jongerenorganisaties zijn dan ook nauw betrokken bij de organisatie van het Jaar van de jeugd. Van 22 oktober tot en met 21 november is een online-enquête gehouden om verwachtingen en suggesties te verzamelen. Volgens een verslag over de enquête zijn er bijna 5 000 antwoorden uit alle lidstaten ontvangen. Een meerderheid van de respondenten (58,8 %) gaf aan actief te willen bijdragen aan het Europees Jaar van de jeugd.

Het Europees Jaar van de jeugd zal ook worden gekoppeld aan de conferentie over de toekomst van Europa, waar jongeren een sleutelrol zullen spelen. Een derde van de Europese burgerpanels bestaat uit jongeren van 16 tot en met 25 jaar. Een even groot aandeel jongeren zijn ambassadeurs van het panel en doen aanbevelingen aan de plenaire vergaderingen van de conferentie en voeren besprekingen met Europarlementariërs, nationale politici, commissarissen en andere leden van de plenaire vergaderingen die EU-organen en het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen. Ook de voorzitster van het Europees Jeugdforum is lid van de plenaire vergadering van de conferentie.

Volgende stappen

Het akkoord dat het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben bereikt, moet nu nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.

Het Europees Jaar van de jeugd zal naar verwachting in januari onder het Franse voorzitterschap worden gelanceerd.

Het volledige activiteitenprogramma en meer informatie zullen beschikbaar zijn op de Europese jongerensite.

Uiterlijk eind 2023 zal de Commissie een verslag indienen over de uitvoering, de resultaten en de algemene beoordeling van de initiatieven. Dit verslag zal ook ideeën bevatten voor verdere gezamenlijke acties op het gebied van jongeren om een blijvend effect van het Jaar van de jeugd te verzekeren.

Meer informatie

Voorstel van de Commissie inzake het Europees Jaar van de jeugd

Europese jongerensite

Verslag over de online-enquête


Delen

Terug naar boven