r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (Telecommunicatie), 3 december 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 3 december 2021, 18:00.

Voornaamste resultaten

EU-brede cyberbeveiligings­regels

De Raad is een gemeenschappelijk standpunt (algemene oriëntatie) overeengekomen over maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de EU.

Die moeten de publieke en de particuliere sector, en de hele EU, veerkrachtiger maken en een grotere responscapaciteit geven. De nieuwe richtlijn, NIS2 genoemd, zal na goedkeuring de huidige regels inzake beveiliging van netwerk- en informatiesystemen vervangen.

Boštjan Koritnik, Sloveens minister van Openbaar Bestuur

De nieuwe NIS-richtlijn zal een cruciale rol spelen bij het versterken van de cyberbeveiliging in onze steeds meer gedigitaliseerde wereld, waar cyberdreigingen enorme gevolgen kunnen hebben voor de samenleving, de economie en de democratie. Ze zal ook aantonen dat de EU een voortrekker is op het gebied van cyberbeveiliging.

Boštjan Koritnik, Sloveens minister van Openbaar Bestuur

Sterkere cyberbeveiliging en -veerkracht in de EU: Raad bepaalt standpunt (persmededeling, 3 december 2021)

Wet op de artificiële intelligentie

De Raad heeft de balans opgemaakt van de vorderingen met de voorgestelde wet op de artificiële intelligentie. De ontwerpverordening moet de ontwikkeling en toepassing in de eengemaakte markt bevorderen van veilige en legale artificiële intelligentie die de grondrechten eerbiedigt.

De wet op de artificiële intelligentie is van meet af aan een van de prioriteiten van het Sloveense voorzitterschap geweest en wij hebben intensief gewerkt aan dit baanbrekende en complexe voorstel. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk vooruitgang te boeken, en ik ben blij dat we het eerste gedeeltelijke compromisvoorstel hebben kunnen opstellen. Daarin komen onder meer het toepassingsgebied, de definities en de vereisten voor AI-toepassingen met een hoog risico aan bod - belangrijke punten met grote gevolgen voor de tekst als geheel. Afgaande op de eerste reacties meen ik te kunnen zeggen dat we op het juiste spoor zitten. Het is nu aan het aantredende voorzitterschap om hiermee voort te gaan.

Boštjan Koritnik, Sloveens minister van Openbaar Bestuur

Voortgangsverslag over de wet op de artificiële intelligentie

Compromistekst van het voorzitterschap over de wet op de artificiële intelligentie (29 november 2021)

Digitale rechten en beginselen

De Raad heeft een oriënterend debat gehouden over digitale rechten en beginselen.

De Commissie zal de bevindingen meenemen in de definitieve tekst van haar voorstel voor een interinstitutionele verklaring over dit onderwerp, die werd aangekondigd in de mededeling "Digitaal kompas 2030: de Europese aanpak voor het digitale decennium". De digitale beginselen zullen erop gericht zijn mensen die deelnemen aan de digitale omgeving beter te informeren, en moeten tegelijkertijd een referentie vormen voor beleidsmakers en digitale operatoren.

Mark Boris Andrijanič, Sloveens minister bevoegd voor Digitale Transformatie

Uit de bespreking van vandaag is gebleken dat een Europese verklaring over digitale rechten en beginselen zeer nuttig kan zijn bij het uitstippelen van het pad naar het digitale decennium van de EU. Het zou ook de eerste stap moeten betekenen op weg naar de vaststelling van een mondiale benchmark, samen met de partners die de democratische waarden van de EU omarmen.

Mark Boris Andrijanič, Sloveens minister bevoegd voor Digitale Transformatie

De ministers spraken zich uit voor een plechtige interinstitutionele verklaring over digitale rechten en beginselen waarin duidelijk gemaakt wordt dat online dezelfde grondrechten gelden als offline.

Volgens de ministers moet de verklaring de belangrijkste Europese waarden weerspiegelen. Zo moet de digitale transformatie mensgericht, inclusief en duurzaam zijn, moet de rechtsstaat vooropstaan en mag niemand aan zijn lot worden overgelaten.

Andere beginselen die eventueel in de verklaring zullen worden opgenomen: het bevorderen van de toegang tot betrouwbare en betaalbare connectiviteit en een open, eerlijke, veilige en betrouwbare online-omgeving. Veel ministers benadrukten het belang van meer digitale geletterdheid, bewustzijn en empowerment, en de noodzaak om kinderen te beschermen.

Verscheidene ministers wezen erop dat de verklaring niet los mag staan van bestaande verklaringen en internationale overeenkomsten. Ze zou ook een referentie kunnen worden voor gelijkgestemde internationale partners.

De Commissie beloofde het voorstel voor de verklaring zo spoedig mogelijk af te ronden en het te presenteren tijdens het aantredende voorzitterschap.

Video-opname van het debat van de ministers

Achtergronddocument voor het oriënterend debat over digitale rechten en beginselen

Europese digitale identiteit

De Raad heeft nota genomen van de vorderingen met het verordenings­voorstel betreffende een Europese digitale identiteit (Europese e-ID).

Doel van dat voorstel is om één interoperabel en veilig kader voor een Europese digitale identiteit tot stand te brengen voor alle EU-burgers, -ingezetenen en -bedrijven. Met de nieuwe Europese portemonnee voor digitale identiteit zouden alle Europeanen toegang krijgen tot online­diensten zonder gebruik te hoeven maken van particuliere identificatie­methoden en zonder onnodig persoons­gegevens te hoeven delen.

Voortgangsverslag over Europese digitale identiteit

Traject naar het digitale decennium

De ministers hebben de vorderingen besproken met het voorstel voor een besluit tot vaststelling van het beleidsprogramma voor 2030 "Traject naar het digitale decennium".

Het voorstel wil van digitalisering de motor van de economische groei en het sociaal welzijn in Europa maken door het digitale leiderschap van de EU te versterken en burgers en bedrijven te empoweren. Er worden concrete digitale streefcijfers vooropgesteld die de EU als geheel tegen het einde van het decennium zou moeten bereiken, zoals eerst bepaald in de mededeling over het digitale kompas.

Voortgangsverslag over het Traject naar het digitale decennium

Diversen

Het voorzitterschap heeft een stand van zaken gegeven over lopende wetgevingsdossiers.

Datagovernance­verordening

Het voorzitterschap bereikte op 30 november 2021 een politiek akkoord met het Europees Parlement over de voorgestelde datagovernance­verordening. Het is de bedoeling dat de overeengekomen tekst op 15 december ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de lidstaten.

Boost voor gegevensdeling: voorzitterschap bereikt akkoord met Parlement over datagovernance­verordening (persmededeling, 30 november 2021)

Roaming

De herziene roaming­verordening moet ervoor zorgen dat ook na het verstrijken van de huidige regels, op 30 juni 2022, er een regeling voor roaming zonder extra kosten blijft bestaan. Het voorzitterschap hoopt een akkoord met het Parlement te bereiken tijdens de volgende trialoog­vergadering, op 8 december 2021.

Geactualiseerde privacyregels voor elektronische communicatie (e-privacy)

Het Sloveense voorzitterschap hield op 18 november 2021 de tweede trialoog met het Parlement over het e-privacyvoorstel. Er is vooruitgang geboekt inzake het recht van eindgebruikers om elektronische communicatie te controleren, inzake handhaving en rechtsmiddelen, en inzake gedelegeerde handelingen en uitvoerings­handelingen. Het voorzitterschap zal de werkzaamheden met het Parlement op technisch niveau voortzetten tot het dossier aan het aantredende voorzitterschap wordt overgedragen.

Nog onder "diversen" bracht de Luxemburgse delegatie verslag uit over de ministeriële bijeenkomst D9+ (digitaal geavanceerde EU-landen) van 27 oktober 2021 in Luxemburg, die gewijd was aan de digitale en de groene transitie.

De Litouwse delegatie gaf informatie over een gezamenlijke non-paper over de digitale prioriteiten van de EU in het kader van de verkiezingen voor de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU) in 2022.

Tot slot presenteerde het aantredende Franse voorzitterschap zijn werkprogramma voor de eerste helft van 2022.

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3833-2

Brussel

3 december 2021

09:30

Vooraf (documenten)

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen

Voorlopige agenda

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Videobeelden Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN


1.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven