r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Council adopts fairer, greener and more performance-based farming policy for 2023-2027

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 2 december 2021.

Vandaag keurde de Raad het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor 2023-2027 goed. De nieuwe wet baant de weg voor een eerlijker, groener en prestatiegerichter GLB dat moet zorgen voor een duurzame toekomst voor Europese landbouwers, meer gerichte steun aan kleinere landbouwbedrijven en meer flexibiliteit voor de lidstaten om maatregelen aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden.

Na ruim drie jaar hard werken hebben we eindelijk de eindstreep bereikt. Het nieuwe GLB dat vandaag is goedgekeurd, is een mijlpaal in het landbouwbeleid van de EU en baant de weg voor een eerlijkere en duurzamere toekomst voor de Europese landbouwers.

Jože Podgoršek, Sloveens minister van Landbouw

De hervorming van het GLB begon in 2018, toen de Commissie met haar oorspronkelijke voorstel kwam. In oktober 2020 bepaalden de Raad en het Europees Parlement hun standpunt voor de onderhandelingen. Dat was het startschot voor 9 maanden van onderhandelingen, die in juni 2021 tot een politiek akkoord leidden.

Een kernpunt van het nieuwe beleid is de invoering van strategische plannen voor de lidstaten. Hiermee kunnen nationale overheden samen met lokale autoriteiten en andere betrokkenen het GLB afstemmen op de behoeften van hun eigen landbouw­gemeenschappen. Het nieuwe GLB is ook het meest milieuvriendelijke tot nu toe: een kwart van de rechtstreekse betalingen is voor groene landbouwpraktijken. Bovendien heeft het GLB voor het eerst een sociale dimensie ten behoeve van behoorlijke arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de landbouw.

Volgende stappen

De 3 verordeningen van het GLB-hervormingspakket zullen door de Raad en het Parlement worden ondertekend en in het Publicatieblad bekendgemaakt. De lidstaten kunnen tot 1 januari 2022 de ontwerpversies van hun strategische plannen indienen. De Commissie zal die beoordelen en de lidstaten feedback geven. Het nieuwe GLB zal begin 2023 in werking treden. Het loopt tot en met 2027.

Achtergrond

Het GLB beslaat ongeveer een derde van de EU-begroting. De doelstellingen zijn:

  • betaalbaar en veilig voedsel voor EU‑burgers
  • een redelijke levensstandaard voor landbouwers
  • instandhouding van natuurlijke hulpbronnen en ontzien van het milieu

Op 1 juni 2018 kwam de Europese Commissie met 3 wetsvoorstellen om het GLB toekomst­bestendig te maken:

De belangrijkste aspecten van de voorstellen waren:

  • doelgerichtere rechtstreekse betalingen en interventies voor plattelands­ontwikkeling, beide in combinatie met strategische planning
  • een nieuwe "groene" architectuur op basis van milieuvoorwaarden waaraan landbouwers moeten voldoen, en aanvullende vrijwillige maatregelen onder beide GLB-pijlers
  • een prestatiegerichte aanpak (het "nieuwe uitvoeringsmodel"): de lidstaten moeten elk jaar een prestatieverslag uitbrengen

GLB-overgangsverordening (2021-2022)

Eind 2020 werd de GLB-overgangs­verordening goedgekeurd. Die is bedoeld voor continuïteit in de juridische en financiële GLB-steun aan landbouwers en andere begunstigden, voordat in 2023 de nieuwe regels van kracht worden. Door deze verordening worden de betalingen niet onderbroken en krijgen de lidstaten de tijd om hun nationale strategische GLB-plannen op te stellen.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven