r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Financiële instrumenten van de EU hebben in 2020 tijdens de coronacrisis 29 miljard euro steun aan Europese kmo's verleend

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 2 december 2021.

De Commissie heeft het samenvattend jaarverslag over de uitvoering van de financiële instrumenten in 2020 gepubliceerd. Uit het verslag blijkt dat de financiële instrumenten in 2020 in totaal 29 miljard euro steun aan Europese kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en andere begunstigden hebben verleend. Van dit bedrag is 21,6 miljard euro (waarvan 7 miljard euro werkkapitaal) in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) ten goede gekomen aan 478 000 kmo's, met inbegrip van 375 000 micro-ondernemingen.

Volgens Elisa Ferreira, commissaris voor Cohesie en Hervormingen, “kunnen financiële instrumenten op een flexibele en kostenefficiënte manier voor investeringen in het kader van het cohesiebeleid zorgen en extra investeringen aantrekken. Mede dankzij deze instrumenten kon tijdens de coronacrisis snel steun aan kleine ondernemingen worden verleend zodat ze konden overleven en hun werknemers behouden. Ik roep de lidstaten en de regio's op om in de periode 2021-2027 nog meer van financiële instrumenten en de voordelen ervan gebruik te maken.”

Financiële instrumenten zijn van cruciaal belang om de economische gevolgen van de crisis te helpen opvangen

Meer nog dan anders zijn financiële instrumenten (bijvoorbeeld aandelenkapitaal en schulden, leninggaranties, durfkapitaal en faciliteiten met risicodeling) tijdens de crisis een hulpbronnenefficiënte manier gebleken om middelen van het cohesiebeleid te gebruiken. De coronaviruspandemie heeft de kmo's bijzonder hard getroffen en vele werknemers dreigden hun baan te verliezen, omdat bedrijven het moeilijk hadden het hoofd boven water te houden. De financiële instrumenten hebben een cruciale rol gespeeld bij de ondersteuning van de zwaarst getroffen kmo's en er dus toe bijgedragen dat de negatieve economische gevolgen van de coronacrisis voor regio's en steden in de EU konden worden opgevangen. Vooral de financiële instrumenten in het kader van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling hebben hulp geboden in de vorm van financiële producten zoals leningen, garanties en aandelenkapitaal. 365 000 kmo's meer dan in 2019 hebben via de financiële instrumenten steun ontvangen, d.w.z. ongeveer 1 000 kmo's meer per dag. In totaal hebben 478 000 kmo's in 2020 steun ontvangen.

Extra flexibiliteit dankzij de EU

De financiële instrumenten zijn een belangrijke troef gebleken, vooral dankzij de door het investeringsinitiatief coronavirusrespons (CRII) en het investeringsinitiatief coronavirusrespons plus (CRII+) geboden extra flexibiliteit waardoor de lidstaten de middelen aan de veranderende behoeften van de begunstigden konden aanpassen. Belangrijk is ook dat financiële instrumenten een hefboomeffect sorteren: ze kunnen extra investeringen aantrekken van particuliere of publieke investeerders. Tot slot zijn financiële instrumenten een kostenefficiënt uitvoeringsmechanisme met zeer lage beheerskosten en vergoedingen.

Achtergrondinformatie

Ter ondersteuning van beleidsmaatregelen en programma's kan de EU voor financiële instrumenten onder gedeeld beheer zorgen via financiële intermediairs in de lidstaten. Startende ondernemingen, micro-ondernemingen en grotere bedrijven kunnen allemaal van dit soort financiering profiteren. Er zijn verschillende soorten financiële instrumenten: aandelenkapitaal en schulden, leninggaranties, durfkapitaal en faciliteiten met risicodeling. Tijdens de programmeringsperiode 2014-2020 heeft de EU dubbel zo vaak van de financiële instrumenten van de ESIF gebruikgemaakt dan in 2007-2013.

Het samenvattend jaarverslag over de uitvoering van de financiële instrumenten bevat gegevens over de vooruitgang bij de financiering en de uitvoering van door de Europese structuur- en investeringsfondsen ondersteunde financiële instrumenten in de programmeringsperiode 2014-2020 (tot en met 31 december 2020). Het verslag is gebaseerd op de gegevens die door de managementautoriteiten zijn gerapporteerd overeenkomstig artikel 46 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad (de verordening gemeenschappelijke bepalingen), Uitvoeringsverordening (EU) nr. 821/2014 van de Commissie en fondsspecifieke verordeningen.

Meer informatie

Samenvattend jaarverslag

Financiële instrumenten in het kader van het cohesiebeleid

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling

Cohesiefonds

Europese structuur- en investeringsfondsen

Investeringsinitiatief coronavirusrespons (CRII) en Investeringsinitiatief coronavirusrespons plus (CRII+)


Delen

Terug naar boven