r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Staat van de Europese Unie 2022

Acronym "SOTEU" for the State of the European Union
Bron: European Commission

Op 26 november 2021 presenteerde minister Ben Knapen de Staat van de Europese Unie 2022, de Nederlandse reactie op het werkprogramma van de Commissie-Von der Leyen. Dit programma is opgedeeld in 36 beleidsdoelstellingen, samengevoegd in 6 kernprioriteiten.

Het kabinet is positief over de plannen van de Commissie. De plannen sluiten voor een groot deel aan bij de prioriteiten van het kabinet. Ook sluiten de plannen goed aan bij de strategische agenda 2019-2024. In de brief van minister Knapen wordt erop gewezen dat het kabinet de Commissie op zal roepen om bij het uitwerken van hun ambities een focus dient te liggen op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Inhoud

1.

Europese Green Deal

Over de Green Deal is kabinet vooral positief gestemd. Om de doelstellingen van het Fit for 55-pakket te halen stelt de Commissie onder meer voor om de CO2-normen aan te scherpen. Dit past binnen het streven om de logistieke sector en dan vooral het (zware) vrachtvervoer te verduurzamen. Ook doet de Commissie verschillende voorstellen voor het garanderen van de kwaliteit van grondwater.

Het kabinet onderschrijft ook de doelstellingen van de Commissie voor de herziening van de Europese richtlijnen over luchtkwaliteit. De goede recyclebaarheid en het gebruik van bioafbreekbare plastics in gft-afval zijn aandachtpunten van het kabinet. Ook is het kabinet verheugd dat de Commissie bewust toegevoegde microplastics wil tegengaan.

De boer-tot-bord strategie wordt in de Staat van de Unie verder uitgewerkt. Dit beleid sluit op hoofdlijnen aan bij het kabinetsbeleid. Wel merkt het kabinet op dat er geen lange termijnvisie voor het plattenland is uitgewerkt. Ook wil het kabinet dat het visserijbeleid adequater wordt uitgerust om de betrokken sectoren te ondersteunen in de transitie naar duurzaam beleid.

2.

Een digitaal Europa

Het kabinet ondersteunt de inzet op digitale weerbaarheid van de overheid, burgers en het bedrijfsleven. Digitale veiligheid is volgens het kabinet een randvoorwaarde voor de digitale transitie van de economie en samenleving. Over het algemeen is het kabinet te spreken over de ambitieuze digitaliseringsagenda van de EU. De Commissie zal in 2022 het mededingingsrecht evalueren. Voor het kabinet is het van belang dat dit objectief en politiek onafhankelijk gebeurt.

De Commissie is bezig met een herziening van de staatsteunwetgeving om deze up to date te maken ten aanzien van technologische ontwikkelingen. Voor het kabinet is het belangrijk dat het op de Europese interne markt een gelijk speelveld blijft. Hiermee bedoelt het kabinet dat de markt dus niet te veel verstoord moet worden door overheidsingrijpen. Ook niet te veel door maatregelen in het kader van het bestrijden van corona.

Digitale soevereiniteit en digitale weerbaarheid mag voor het kabinet geen doel op zich worden, maar een middel om de Nederlandse en Europese economie open, weerbaar en veilig te maken. Om dataverkeer en communicatie van publieke en private partijen in de EU veilig te houden kijkt het kabinet uit naar het voorsteel voor de bouw van een in de ruimte gestationeerd EU-systeem voor wereldwijde beveiligde communicatie. Ook onderschrijft het kabinet het belang van goede digitale basisvaardigheden voor EU-burgers.

3.

Een economie die werkt voor de mensen

Het kabinet onderschrijft de Europese sociale pijlers en ziet uit naar hoe de Commissie de verdere implementatie van deze pijlers kan worden ondersteund. Het kabinet benadrukt wel dat het belangrijk is om hierbij vast te houden aan de bestaande bevoegdheidsverdeling tussen lidstaten en de Europese Unie. De Commissie heeft ook aangekondigd dat ze voorstellen zal doen om lidstaten op het gebied van minimuminkomen te ondersteunen. Het kabinet vindt het goed dat er vanuit de EU hier aandacht voor is, maar wil ook hierbij dat de bestaande verdeling in bevoegdheden gerespecteerd wordt.

De Commissie heeft ook aangekondigd dat ze het sociale dialoog op Europees en nationaal niveau wil versterken. Dit houdt in dat de dialoog tussen vakbonden van werkgevers en werknemers gestimuleerd zal worden. Dit acht het kabinet ook van belang met het oog op de veranderingen op de arbeidsmarkt. Hierbij is het voor het kabinet van belang dat er ruimte blijft voor nationale verschillen.

Het kabinet is voorstander van het wegnemen van barrières op de Europese kapitaalmarkt. Dat betekent voor wat het kabinet betreft niet dat er ingrijpende wijzigingen in bestaande wet- en regelgeving nodig zijn, maar vooral dat de huidige regels van de kapitaalmarktunie goed worden geïmplementeerd. Ook onderschrijft het kabinet de inzet van de Commissie om het wereldwijde minimum belastingtarief ook op te nemen in EU wetgeving.

4.

Een sterker globaal Europa

Het kabinet kan zich vinden in de visie van de Commissie dat de invloed van Europa wereldwijd versterkt dient te worden en staat positief tegenover de 'Global gateway-strategie'. Het kabinet is ook groot voorstander van een nieuwe EU-NAVO-verklaring. Het kabinet ziet uit naar voorstellen voor een Europese defensie-unie. Ook vindt het kabinet het van belang dat de logistieke netwerken onafhankelijk van het buitenland blijven. Het is van belang om hierin de samenwerking met niet-EU bondgenoten te blijven zoeken.

5.

Bevordering van onze Europese levenswijze

De Commissie heeft in de Staat van de Unie aangegeven dat er wordt ingezet op overeenkomst voor de nog lopende voorstellen onder het asiel- en migratiepact. Het kabinet onderschrijft het belang hiervan en wil graag concrete stappen zien in de EU hiervoor. De Commissie heeft ook aangegeven dat ze terrorisme, georganiseerde misdaad en mensensmokkel in Europees verband tegen wil blijven gaan en daarbij wil werken aan de totstandkoming van een veiligheidsunie. Het kabinet wil wel graag dat de optimalisatie gebeurt in de bestaande verdragen en staat kritisch tegenover nieuwe samenwerkingsverbanden. Het is van belang dat de rechtssystemen van verschillende lidstaten de ruimte krijgen.

Vergaande samenwerking op het gebied van hoger onderwijs is voor het kabinet ook van belang. Hierbij is het van belang dat academische vrijheid gewaarborgd is. De Commissie wil graag een Europese zorgstrategie tot stand brengen waarbij betaalbare en goede zorg voor iedereen in de EU beschikbaar is. Deze strategie gaat van kinderopvang tot langdurige zorg op leeftijd. Deze strategie past binnen het nationale beleid. Het kabinet wil wel graag dat hierbij de nationale bevoegdheden van verschillende lidstaten blijven bestaan.

6.

Europese democratie

Het kabinet heeft verheugd gereageerd op de aandacht voor mediavrijheid en verscheidenheid van meningen in de media en kijkt uit naar een Europese wet die mediavrijheid garandeert. Het kabinet is het met de Commissie eens dat de rechtsstaat van essentieel belang is voor de Europese identiteit

De Europese samenwerking op het gebied van justitiële samenwerking wordt door de Commissie aangemoedigd. Het kabinet is het met de Commissie eens dat een samenwerking op het gebied van het Europees Arrestatiebevel wenselijk is. Ook moet het makkelijker worden om een vervolging van de ene lidstaat naar een andere lidstaat over te dragen. Het doel hiervan is om straffeloosheid te verminderen.

Het kabinet is voorstander van het makkelijker maken om ouderschap in andere lidstaten erkend te krijgen, ongeacht gezinssamenstelling. Ook kijkt het kabinet uit naar voorstellen op het gebied van justitiële samenwerking om kwetsbare volwassenen in grensoverschrijdende situaties te beschermen. Tevens is het kabinet te spreken over het voorstel om lidstaten te ondersteunen bij het verbeteren van de manieren om schadelijke praktijken tegen meisjes en vrouwen tegen te gaan.

7.

Meer informatie

Terug naar boven