r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese gezondheidsunie: Commissie verheugd over akkoord over versterking Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 30 november 2021.

Gisteravond hebben het Europees Parlement en de Raad een akkoord bereikt over een sterkere rol voor het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Door het herziene, versterkte mandaat zal het ECDC de EU en haar lidstaten beter kunnen ondersteunen bij de preventie en beheersing van overdraagbare ziekten en zal de EU beter voorbereid zijn op toekomstige gezondheidsproblemen.

Margaritis Schinas, de vicevoorzitter voor de bevordering van onze Europese levenswijze, en Stella Kyriakides, de commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, reageerden opgetogen:

“Vandaag zijn wij een stap dichter bij een sterkere Europese gezondheidsunie, die over alle nodige instrumenten beschikt om COVID-19 resoluut te blijven aanpakken en die klaar is voor toekomstige gezondheidscrises. Sinds het begin van de pandemie heeft het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding het voortouw genomen bij onze gezamenlijke inspanningen om deze ongekende situatie het hoofd te bieden, door tijdige en duidelijke risicobeoordelingen en kaarten te verstrekken om veilig vrij verkeer te vergemakkelijken, en door de uitbraak van het virus in de EU te volgen en maatregelen aan te bevelen voor de bestrijding ervan. Zonder deze inspanningen zou de coördinatie op EU-niveau niet zo sterk zijn geweest als nu het geval is.

Het akkoord van vandaag betekent geavanceerde surveillance van toekomstige uitbraken, meer gezamenlijke paraatheids- en responsplanning met de lidstaten, sterkere begeleiding in noodsituaties en meer steun aan de lidstaten in alle stadia van het beheer van gezondheidscrises, onder meer in de vorm van bijstand van een permanente en direct inzetbare EU-taskforce voor gezondheidszorg.

De slagvaardigheid van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding staat of valt echter met de aanwezigheid van strenge EU-regels voor grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen en de daadkracht van de Europese autoriteit voor paraatheid en respons op gezondheidscrises (HERA). We hebben alle stukken nodig om de puzzel te vervolledigen.

We moeten zo spoedig mogelijk een politiek akkoord bereiken over alle voorstellen met betrekking tot de Europese gezondheidsunie. De voorstellen van de Commissie liggen op tafel. Gezien de situatie op het terrein roepen wij alle instellingen op hun verantwoordelijkheid te nemen en snel samen te werken aan oplossingen.

Dat is de beste manier om een Unie op te bouwen die veerkrachtiger, responsiever, en beter voorbereid is op toekomstige crises. Een sterke Europese gezondheidsunie die onze burgers beschermt.”

Volgende stappen

De verordening zal nu formeel moeten worden vastgesteld door de Raad en het Europees Parlement voordat zij in werking kan treden.

Achtergrond

In haar voorstel voor een Europese gezondheidsunie in november 2020 richtte de Commissie zich op crisisparaatheids- en -responsmaatregelen, en heeft zij onder meer het mandaat van het ECDC herzien, waarbij de coördinerende rol van het centrum is versterkt en het centrum is belast met het doen van wetenschappelijke aanbevelingen ter voorbereiding op en tijdens gezondheidscrises. Het voorstel voor een versterkt mandaat voor het Europees Geneesmiddelenbureau was het eerste van de crisisgerelateerde voorstellen die moesten worden goedgekeurd. Over het daarmee samenhangende voorstel voor een verordening over ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid wordt nog onderhandeld. Het voorstel betreffende een kader van urgente maatregelen in verband met medische tegenmaatregelen zal door de Raad worden vastgesteld. Samen weerspiegelen deze voorstellen de lessen die uit COVID-19 zijn getrokken en vormen zij de basis voor een sterke Europese gezondheidsunie.

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

Informatieblad EU-agentschappen

Europese gezondheidsunie


Terug naar boven