r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Algemene Zaken, 23 november 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 23 november 2021, 20:00.

Voornaamste resultaten

Europese Raad, 16-17 december 2021

De ministers hielden een eerste gedachtewisseling over de Europese Raad op 16 en 17 december. Daar zullen de leiders terugkomen op de coördinatie van de respons op de COVID-19-pandemie en de balans opmaken van het werk in de Raad om de collectieve paraatheid, responscapaciteit en bestendigheid bij toekomstige crises te verbeteren.

Zoals overeengekomen in oktober zal de Europese Raad zich ook opnieuw buigen over de energieprijzen.

Op basis van het informele diner in Brdo en de zitting van de Raad Buitenlandse Zaken zullen de leiders sturing geven voor ontwerp van het strategisch kompas en de samenwerking tussen de EU en de NAVO.

Ze zullen de top EU-AU voorbereiden conform de Leidersagenda.

De migratiesituatie en de ontwikkelingen aan de grens met Belarus (Wit-Rusland) worden nauwlettend gevolgd, en de leiders zullen daar zo nodig op terugkomen tijdens de Europese Raad.

Voorlopige agenda

Conclusies over veerkracht en crisisrespons

De ministers keurden conclusies goed over het vergroten van de paraatheid, responscapaciteit en bestendigheid ten aanzien van toekomstige crises.

Staatssecretaris Gašper Dovžan, Sloveens ministerie van Buitenlandse Zaken

We zijn op dag één van ons voorzitterschap beginnen werken aan het opschalen van de EU-paraatheid bij crises. De door de lidstaten overeengekomen conclusies zijn een belangrijke stap voorwaarts op onze gemeenschappelijke weg naar een veerkrachtiger Europa.

Staatssecretaris Gašper Dovžan, Sloveens ministerie van Buitenlandse Zaken

In juni 2021 vroeg de Europese Raad het voorzitterschap om in de Raad voort te werken aan het versterken van de collectieve paraatheid, responscapaciteit en veerkracht van de EU bij toekomstige crises, en aan het beschermen van de werking van de interne markt.

Tijdens hun informele bijeenkomst in Brdo pri Kranju op 23 juli 2021 hielden de ministers van Europese Zaken een bespreking over het versterken van de veerkracht van de EU en steunden ze de inspanningen van het Sloveense voorzitterschap voor een bredere respons op crises.

Het voorzitterschap besloot dat het in het licht van het debat van de ministers conclusies voor de Raad Algemene Zaken zou opstellen.

Specifiek voor die conclusies werd er een ad-hocgroep opgezet.

Raad neemt conclusies over veerkracht en crisisrespons aan (persmededeling, 23 november 2021)

Uitbreiding en stabilisatie- en associatieproces

De ministers debatteerden over uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces, op basis van een stand van zaken. Het voorzitterschap onderstreepte hoe belangrijk het is om hiermee door te gaan.

Het is onze prioriteit om als voorzitterschap de uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces vooruit te helpen. Het uitbreidingsbeleid van de EU is een belangrijke motor om in de Westelijke Balkan veranderingen op gang te brengen. Daarom moet er verdere vooruitgang richting EU worden gemaakt.

Staatssecretaris Gašper Dovžan, Sloveens ministerie van Buitenlandse Zaken

Dit debat kwam er na de top over de Westelijke Balkan, de publicatie van het uitbreidingspakket door de Commissie en de besprekingen over de Westelijke Balkan in de Raad Buitenlandse Zaken.

De ministers bespraken hoe het uitbreidingsproces het best kan worden voortgezet.

De Raad bereikte vorig semester een akkoord over de toepassing van de verbeterde uitbreidingsmethode op Montenegro en Servië, waardoor de eerste "politieke" intergouvernementele conferenties met beide landen in juni 2022 kunnen worden gehouden.

Ook gaf de Raad in september 2021 definitief groen licht voor bijna € 14,2 miljard aan financiële pretoetredingssteun voor de periode 2021-2027 ten gunste van de partners van de Westelijke Balkan en Turkije.

Uitbreiding van de EU (achtergrond­informatie)

Top EU‑Westelijke Balkan

Uitbreidingspakket 2021 (Europese Commissie)

Dialoog over de rechtsstaat

De ministers hielden een landspecifieke bespreking in het kader van de jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat, met bijzondere aandacht voor de situatie in Kroatië, Italië, Cyprus, Letland en Litouwen. Dit was de derde ronde van de landspecifieke besprekingen, na die in november 2020 en april 2021.

De rechtsstaat is cruciaal als waarborg voor onze rechten en vrijheden. Dankzij deze bespreking konden wij uitdagingen aanpakken voordat ze problematisch worden. We houden ons aan onze belofte om de dialoog over de rechtsstaat sterker en meer gestructureerd te maken, waarbij de beginselen objectiviteit, non-discriminatie en gelijke behandeling van alle lidstaten volledig worden geëerbiedigd. Deze landspecifieke bespreking biedt ons allen de gelegenheid om beste praktijken uit te wisselen.

Staatssecretaris Gašper Dovžan, Sloveens ministerie van Buitenlandse Zaken

De ministers besteedden ongeveer een half uur aan elk van de 5 lidstaten, te beginnen met een korte inleiding door de Commissie op basis van een samenvatting en de belangrijkste bevindingen van het hoofdstuk over het land in kwestie in haar verslag over de rechtsstaat 2021. Daarna presenteerde elk van de 5 delegaties de belangrijkste ontwikkelingen en specifieke aspecten van zijn nationaal kader voor de rechtsstaat. Tot slot konden andere delegaties opmerkingen maken en hun ervaringen en beste praktijken omtrent de genoemde ontwikkelingen uitwisselen.

Verslag over de toestand van de rechtsstaat 2021 (Europese Commissie)

Betrekkingen EU-VK

De ministers bespraken de betrekkingen tussen de EU en het VK. Het ging vooral over de lopende besprekingen met het VK over praktische oplossingen in het kader van het Protocol inzake Ierland en Noord-Ierland, met als doel de problemen aan te pakken waarmee de mensen in Noord-Ierland te kampen hebben.

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie, praatte de ministers bij over de jongste ontwikkelingen, waaronder zijn recente ontmoeting met David Frost op 19 november 2021. De ministers herhaalden daarbij hun steun voor de aanpak van de Commissie.

De EU benadrukt dat moet worden overgestapt op een resultaatgerichte aanpak en dat werk moet worden gemaakt van de kwesties die de Noord-Ierse belanghebbenden aan de orde stellen. Het is van essentieel belang dat de recent veranderde toon leidt tot gezamenlijke tastbare oplossingen in het kader van het Protocol. Het voorzitterschap benadrukte ook dat de eenheid tussen de lidstaten een hoeksteen blijft van de betrekkingen en onderhandelingen met het VK.

Perstoelichting door vicevoorzitter Maroš Šefčovič na zijn ontmoeting met David Frost (19 november 2021)

Protocol inzake Ierland en Noord-Ierland: Commissie stelt regelingen op maat van Noord-Ierland voor (persbericht Europese Commissie, 13 oktober 2021)

Werkprogramma Commissie 2022

De Commissie presenteerde haar werkprogramma voor 2022. Dit programma draagt bij tot de opstelling van de gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten voor 2022, die later dit jaar door de 3 instellingen zal worden overeengekomen.

In 2016 kwamen Raad, Parlement en Commissie overeen de jaarlijkse en meerjarige programmering van de EU te versterken door middel van het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven.

Volgens dit akkoord moet de Commissie zowel voor als na de goedkeuring van haar jaarlijks werkprogramma in dialoog treden met Parlement en Raad.

Strategisch prognoses (Europese Commissie)

Intentieverklaring over de opstelling van het werkprogramma van de Commissie voor 2022

EU-begroting 2022

De Raad nam de EU-begroting 2022 aan na een akkoord met het Europees Parlement op 16 november 2021. De begroting voor volgend jaar voorziet in een totaal van € 169,5 miljard aan vastleggingskredieten en € 170,6 miljard aan betalingskredieten. Deze begroting weerspiegelt de belangrijkste prioriteiten van de EU: economisch herstel, bestrijding van klimaatverandering en de groene en de digitale transitie. Daarnaast blijven er onder de uitgavenplafonds voor de periode 2021-2027 nog voldoende middelen beschikbaar om op onvoorziene behoeften te kunnen reageren.

Gemeenschappelijk ontwerp voor de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022

Akkoord over EU-begroting 2022 (persmededeling, 16 november 2021)

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3829

Brussel

23 november 2021

09:30

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Stemuitslagen zitting


Terug naar boven