r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Solidariteitskorps: ruim 138 miljoen euro voor vrijwilligerswerk van jongeren in 2022

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 17 november 2021.

Vandaag heeft de Commissie de oproep tot het indienen van voorstellen voor het Europees Solidariteitskorps in 2022 gelanceerd. Het Europees Solidariteitskorps is een EU-programma voor jongeren die op tal van gebieden - van hulp aan kansarmen tot activiteiten op het gebied van gezondheid en milieu - aan solidariteitsactiviteiten in de EU en elders willen deelnemen.

In het kader van deze oproep kan nu ook worden deelgenomen aan wereldwijde humanitaire hulpoperaties in het teken van solidariteit tussen organisaties en vrijwilligers uit EU-lidstaten en mensen en gemeenschappen elders in de wereld. Dit nieuwe type internationale projecten heet het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening.

In het kader van de oproep is bijna 139 miljoen euro beschikbaar voor nog meer solidariteitsactiviteiten van jongeren tijdens het Europees Jaar van de jeugd 2022.

Met het geld zullen vrijwilligerswerk, solidariteitsprojecten van jongeren, het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening en activiteiten van teams ter bevordering van een gezonde levensstijl en het behoud van cultureel erfgoed in hoog prioritaire gebieden worden gefinancierd.

De totale begroting van het Europees Solidariteitskorps voor de periode 2021-2027 bedraagt 1 miljard euro. Dankzij dit EU-programma zullen in 2021-2027 ten minste 270 000 jongeren aan solidariteitsactiviteiten kunnen deelnemen.

Volgens Margaritis Schinas, vicevoorzitter voor de bevordering van onze Europese levenswijze, “is solidariteit een belangrijke waarde binnen onze Unie en in onze relaties met partners wereldwijd. Het Europees Solidariteitskorps betrekt jongeren bij vrijwilligersprojecten. Daarbij kunnen ze nuttige ervaringen opdoen en tegelijkertijd gemeenschappen helpen en een positieve bijdrage leveren. Ik ben zeer trots dat het programma verder wordt ontwikkeld en voor het eerst ook humanitaire hulpacties omvat. Jongeren kunnen de wereld veranderen en de Commissie helpt hen daarbij.”

Volgens Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, “kunnen jongeren een belangrijke bijdrage aan de samenleving leveren. In het Europees Jaar van de jeugd 2022 zal het Europees Solidariteitskorps een belangrijk instrument zijn om jongeren te helpen zich maatschappelijk te engageren en hen te ondersteunen bij de opbouw van een betere, groenere, digitalere en inclusievere toekomst. Voor het eerst biedt het programma mogelijkheden om aan humanitaire hulpacties deel te nemen. Volgend jaar zullen we ook vrijwilligers inzetten bij activiteiten en projecten ter bevordering van een gezonde levensstijl en het cultureel erfgoed.”

Dankzij het programma kunnen jongeren een zinvolle bijdrage aan de samenleving leveren, waardevolle ervaringen opdoen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Jongeren van 18 tot en met 30 jaar kunnen aan maatschappelijk zinvolle solidariteitsactiviteiten deelnemen en jongeren van 18 tot en met 35 jaar aan internationale humanitaire hulpacties.

Het Europees Solidariteitskorps ondersteunt de politieke prioriteiten van de EU en betrekt organisaties en jongeren bij projecten rond die prioriteiten. Het programma:

  • bevordert inclusie en diversiteit en wil alle jongeren gelijke toegang bieden tot de mogelijkheden van het Europees Solidariteitskorps;
  • steunt projecten en activiteiten om natuurlijke habitats te vrijwaren en te vergroten, het milieu te beschermen, voorlichting over milieuduurzaamheid te geven en gewoonten te veranderen;
  • draagt bij tot de digitale transitie door steun te verlenen aan projecten en activiteiten die digitale vaardigheden stimuleren, digitale geletterdheid bevorderen en het inzicht in de risico's en de mogelijkheden van digitale technologie ontwikkelen;
  • stimuleert jongeren en biedt hen de kans om maatschappelijk actief te zijn en echte veranderingen tot stand te brengen.

Jongeren die aan activiteiten van het Europees Solidariteitskorps willen deelnemen, moeten zich registreren op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps, waar ze informatie vinden over organisaties die projecten uitvoeren. Groepen jongeren die op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps zijn geregistreerd, kunnen ook financiële steun aanvragen voor solidariteitsprojecten die ze zelf leiden.

Particuliere en overheidsorganisaties kunnen financiering aanvragen voor activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps. Ze moeten zich van een kwaliteitskeurmerk verzekeren dat bewijst dat ze solidariteitsactiviteiten van hoge kwaliteit kunnen uitvoeren die aan de beginselen, de doelstellingen en de vereisten van het programma beantwoorden. Ze kunnen zich bij hun aanvraag laten bijstaan door de nationale agentschappen van het Europees Solidariteitskorps in alle EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen of door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) voor gecentraliseerde acties.

Er kunnen voorstellen voor vrijwilligerswerk en solidariteitsprojecten worden ingediend tot 23 februari voor projecten die in 2022 worden uitgevoerd, en tot 4 oktober voor projecten in 2023.

Achtergrondinformatie

Het Europees Solidariteitskorps wordt sinds oktober 2018 door de EU gefinancierd met een operationele begroting van 375,6 miljoen euro voor de periode 2018-2020. Het programma bouwt voort op eerdere EU-initiatieven op het gebied van solidariteit en fungeert als enige toegangspoort voor organisaties in de solidariteitssector en jongeren die een maatschappelijke bijdrage willen leveren op gebieden die hen nauw aan het hart liggen. Vanwege het succes van het initiatief worden de activiteiten van het Europees Solidariteitskorps in 2021-2027 voortgezet en uitgebreid met humanitaire hulpacties in derde landen.

Meer informatie

Informatieblad

Programmagids 2022

Oproep tot het indienen van voorstellen

Website


Delen

Terug naar boven