r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Commissie tevreden over akkoord EU-jaarbegroting 2022

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 16 november 2021.

Maandagavond hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie op basis van een voorstel van de Europese Commissie een informeel politiek akkoord bereikt over de EU-begroting voor 2022, de tweede van het meerjarig financieel EU-kader voor 2021-2027. Het akkoord omvat € 169,5 miljard aan vastleggingen en € 170,6 miljard aan betalingen.

Zodra de begroting is goedgekeurd, beschikt de EU over aanzienlijke middelen om een continue respons op de coronapandemie en de gevolgen daarvan te bieden, duurzaam herstel aan te jagen en banen te beschermen en te creëren. Zij zal zorgen voor nieuwe investeringen in een groener, digitaler en veerkrachtiger Europa, en terzelfder tijd de meest kwetsbare personen in onze nabuurschap en in de wereld bescherming bieden.

Commissaris Johannes Hahn, verantwoordelijk voor Begroting en Administratie, over het bereikte politieke akkoord: “Dit akkoord toont aan dat alle instellingen bereid zijn een compromis te bereiken voor een begroting ter ondersteuning van een duurzaam herstel en de noodzakelijke transitie van de EU ten voordele van iedereen. ”

De begroting waarover gisteren overeenstemming is bereikt, kanaliseert de middelen naar waar zij het grootste effect kunnen sorteren, naar de meest essentiële herstelbehoeften van de lidstaten en de partners van de EU in de wereld.

Meer concreet is het volgende overeengekomen:

 • € 49,7 miljard aan vastleggingen om het herstel te ondersteunen door investeringen in economische, sociale en territoriale cohesie te stimuleren;
 • € 53,1 miljard voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid en € 971,9 miljoen voor het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur, maar ook om de veerkracht van de agro-voedingssector en de visserijsector te versterken en de nodige ruimte te creëren voor crisisbeheer;
 • € 12,2 miljard voor Horizon Europa ter ondersteuning van EU-onderzoek op gebieden als gezondheid, digitalisering, industrie, ruimtevaart, klimaat, energie en mobiliteit; en € 613,5 miljoen voor het programma voor de eengemaakte markt, ter ondersteuning van het concurrentievermogen en kmo's, onder meer in de toeristische sector;
 • € 839,7 miljoen voor het EU4Health-programma om de EU-gezondheidsunie te ondersteunen en een alomvattend antwoord te bieden op de gezondheidsbehoeften van de Europese burgers;
 • € 1,2 miljard in het kader van het Fonds voor een rechtvaardige transitie om ervoor te zorgen dat de transitie naar klimaatneutraliteit voor iedereen werkt en € 755,5 miljoen in het kader van het LIFE-programma ter ondersteuning van milieu en klimaatactie;
 • € 2,8 miljard voor de Connecting Europe Facility, voor een moderne, goed presterende vervoersinfrastructuur om grensoverschrijdende verbindingen te vergemakkelijken;
 • € 3,4 miljard voor Erasmus+, om te investeren in jongeren, en € 406 miljoen voor de creatieve en cultuursectoren via het programma Creatief Europa;
 • €1,1 miljard voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie en € 809,3 miljoen voor het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer ter versterking van de samenwerking op het gebied van het beheer van de buitengrenzen, met inbegrip van € 25 miljoen ter bescherming van de grens met Belarus, alsook op het gebied van migratie- en asielbeleid, met inbegrip van aanvullende financiering voor hervestigingstoezeggingen;
 • € 227,1 miljoen voor het Fonds voor interne veiligheid en €945,7 miljoen voor het Europees Defensiefonds ter ondersteuning van de Europese strategische autonomie en veiligheid;
 • € 15,2 miljard ter ondersteuning van onze buren en van internationale ontwikkeling en samenwerking. Het akkoord omvat ook gerichte verhogingen van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI) - Europa als wereldspeler (€ 190 miljoen), gericht op Afghanistan en Syrië, en voor het programma voor humanitaire hulp (€ 211 miljoen) om crisissituaties overal ter wereld aan te pakken.

De volledige uitsplitsing per rubriek is hier beschikbaar:

 

EU-begroting voor 2022 (in miljoen euro):

   

KREDIETEN PER RUBRIEK

Begroting 2022

Vastleggingen

Betalingen

 • 1. 
  Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid

21 775,1

21 473,5

 • 2. 
  Cohesie, veerkracht en waarden

56 039,0

62 052,8

— Economische, sociale en territoriale samenhang

49 708,8

56 350,9

— Veerkracht en waarden

6 330,2

5 701,8

 • 3. 
  Natuurlijke hulpbronnen en milieu

56 235,4

56 601,8

Marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen

40 368,9

40 393,0

 • 4. 
  Migratie en grensbeheer

3 091,2

3 078,3

 • 5. 
  Veiligheid en defensie

1 785,3

1 237,9

 • 6. 
  Nabuurschap en de wereld

17 170,4

12 916,1

 • 7. 
  Europees openbaar bestuur

10 620,1

10 620,2

Thematische speciale instrumenten

2 799,2

2 622,8

Totaal kredieten

169 515,8

170 603,3

Bron: Europese Commissie: cijfers in miljoen euro, in lopende prijzen

Naast de begroting voor 2022 hebben de EU-instellingen ook de voorgestelde wijzigingen van de begroting 2021, zoals eerder dit jaar door de Commissie ingediend in de ontwerpen van gewijzigde begrotingen 5 en 6, goedgekeurd. Zodra het goedkeuringsproces is afgerond, zal de Commissie de humanitaire hulp voor Syrische vluchtelingen in Turkije kunnen verhogen en de wereldwijde vaccinaties kunnen helpen versnellen door aan lage-inkomenslanden 200 miljoen extra doses te verstrekken.

Naast de jaarlijkse begroting voor 2022 zullen de EU-landen een beroep blijven doen op steun uit het NextGenerationEU-herstelinstrument en de centrale faciliteit voor herstel en veerkracht.

De Commissie heeft momenteel positieve beoordelingen gegeven aan de herstel- en veerkrachtsplannen van 22 lidstaten. De Raad heeft vervolgens elk van deze beoordelingen goedgekeurd. De Commissie heeft tot dusver € 52,3 miljard aan voorfinancieringsbetalingen aan zeventien lidstaten uitbetaald.

Wat gebeurt er vervolgens?

De jaarlijkse begroting voor 2022 zal nu formeel worden goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement. De stemming in de plenaire vergadering, die het einde van het proces zal markeren, is momenteel gepland voor 24 november 2021.

Meer informatie

EU-langetermijnbegroting 2021-2027

Herstelplan

Jaarbudget(2022):


Terug naar boven