r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ongeoorloofde booractiviteiten van Turkije in oostelijke Middellandse Zee: Raad verlengt sancties met één jaar

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 11 november 2021.

De EU veroordeelt Turkse illegale booractiviteiten

Naar aanleiding van de herziening van het kader voor "beperkende maatregelen" (sancties) als reactie op de ongeoorloofde booractiviteiten van Turkije in de oostelijke Middellandse Zee, heeft de Raad vandaag een besluit aangenomen tot verlenging van de regeling met één jaar, tot en met 12 november 2022.

De Europese Unie kan dus gerichte sancties blijven opleggen aan personen of entiteiten die verantwoordelijk zijn voor of betrokken zijn bij ongeoorloofde booractiviteiten met betrekking tot koolwaterstoffen in het oostelijke deel van de Middellandse Zee. Deze sancties bestaan uit een bevriezing van vermogens‑bestanddelen voor personen en entiteiten op de sanctielijst, en een reisverbod naar de EU voor die personen. Daarnaast mogen personen en entiteiten uit de EU geen financiering aanbieden aan gesanctioneerde personen en entiteiten.

Momenteel zijn 2 personen onderworpen aan sancties.

Het besluit gaat in op de dag na bekendmaking in het Publicatieblad van de EU.

Achtergrond en volgende stappen

De sanctieregeling in verband met ongeoorloofde booractiviteiten in het oostelijke deel van de Middellandse Zee kwam er na de conclusies van de Raad van 14 oktober 2019, die op 17‑18 oktober 2019 door de Europese Raad werden bekrachtigd. De EU herhaalde toen dat zij volkomen solidair is met Cyprus wat betreft de eerbiediging van de soevereiniteit en de soevereine rechten van dat land conform het internationaal recht. De hoge vertegenwoordiger en de Commissie kregen het verzoek voorstellen voor een kader voor beperkende maatregelen in te dienen.

Het besluit dient constant te worden herzien. Het zal zo nodig worden verlengd of gewijzigd, indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn bereikt.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven