r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie start voorbereiding Europees Jaar van de jeugd 2022

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 14 oktober 2021.

Na de aankondiging van voorzitter Von der Leyen in haar Staat van de Unie 2021 heeft de Commissie vandaag haar formele voorstel aangenomen om 2022 uit te roepen tot Europees Jaar van de jeugd. Europa heeft de visie, het engagement en de participatie van alle jongeren nodig om aan een betere toekomst te werken: een groenere, digitalere en inclusievere toekomst.

Met dit voorstel streeft Europa ernaar jongeren meer en betere kansen voor de toekomst te bieden. Samen met dit voorstel publiceert de Commissie haar meest recente EU-jeugdverslag met een overzicht van de situatie van jonge Europeanen op het gebied van onderwijs, opleiding, leren, werkgelegenheid en burger- en politieke participatie.

Met het Europees Jaar van de jeugd wil de Commissie in samenwerking met het Europees Parlement, de lidstaten, de regionale en lokale overheden, belanghebbenden en de jongeren zelf:

  • de generatie die tijdens de pandemie de grootste offers heeft gebracht, eren en ondersteunen en jongeren nieuwe hoop, energie en vertrouwen in de toekomst geven door de nieuwe perspectieven en kansen van de digitale en de groene transitie in de kijker te zetten;
  • alle jongeren - en vooral kansarme en kwetsbare jongeren, uit landelijke en afgelegen gebieden - aanmoedigen om actieve burgers te worden en zich voor positieve veranderingen in te zetten;
  • de mogelijkheden promoten die het EU-beleid jongeren biedt om zich persoonlijk, sociaal en professioneel te ontwikkelen. Het Europees Jaar van de jeugd zal in combinatie met de succesvolle uitvoering van NextGenerationEU voor hoogwaardige banen en onderwijs- en opleidingsmogelijkheden zorgen; en
  • inspiratie putten uit de activiteiten, de standpunten en de inzichten van jongeren om het gemeenschappelijk EU-project verder te versterken en nieuw leven in te blazen, voortbouwend op de conferentie over de toekomst van Europa.

De Commissie werkt momenteel het activiteitenprogramma uit en alle geïnteresseerden zullen worden uitgenodigd om hun ideeën en voorstellen in te dienen. De komende dagen zal daarvoor een speciale enquête worden gehouden op de Jongerensite. Het hele jaar door zal de Commissie samen met de andere EU-instellingen, de lidstaten, maatschappelijke organisaties en jongeren activiteiten op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau organiseren en nieuwe initiatieven overwegen. In harmonie met de prioriteiten van de jongerendoelstellingen zullen de activiteiten verband houden met thema's die vooral voor jongeren van belang zijn, zoals gelijkheid en inclusie, duurzaamheid, geestelijke gezondheid en welzijn, en kwaliteitsvolle werkgelegenheid. Jongeren buiten de EU zullen bij de activiteiten worden betrokken. De Commissie verzoekt elke lidstaat om een nationale coördinator aan te stellen die de organisatie van het Europees Jaar van de jeugd in goede banen moet leiden.

Het voorstel van de Commissie zal nu worden besproken door het Parlement en de Raad, waarbij rekening wordt gehouden met de adviezen van het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's. De evenementen en activiteiten zullen naar verwachting in januari 2022 van start gaan.

Enkele reacties van de leden van het college:

Volgens Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, “heeft de pandemie jongeren vele kansen ontnomen - kansen om elkaar te ontmoeten, nieuwe vrienden te maken en nieuwe culturen te ervaren en te ontdekken. Hoewel we hen die verloren tijd niet kunnen teruggeven, stellen we vandaag voor om 2022 uit te roepen tot Europees Jaar van de jeugd. Van klimaat tot sociaal en digitaal beleid: jongeren hebben een centrale plaats in ons beleid en in onze politieke prioriteiten. We beloven naar hen te zullen luisteren - zoals we nu al doen tijdens de conferentie over de toekomst van Europa - en we willen samen aan de toekomst van de Europese Unie werken. Een daadkrachtige Unie die op waarden berust en sterker is als met de aspiraties van onze jongeren rekening wordt gehouden.

Vicevoorzitter voor de bevordering van de Europese levenswijze Margaritis Schinas: “Onze Unie is een ruimte van vrijheid, waarden, mogelijkheden en solidariteit die uniek is in de wereld. Nu we samen sterker uit de pandemie komen, zal het Europees Jaar van de jeugd 2022 deze beginselen bevorderen voor en met onze jongere generaties in heel Europa. Het is onze plicht hen te beschermen en mondiger te maken omdat hun diversiteit, moed en vastberadenheid essentieel zijn voor onze toekomst als Europeanen.”

Volgens Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “moet het Europees Jaar van de jeugd leiden tot een grondige verandering van de wijze waarop we jongeren betrekken bij het beleid en de besluitvorming. Tijdens het Jaar is het de bedoeling naar jongeren te luisteren, met hen in dialoog te treden en concrete kansen voor jongeren te promoten. We moeten ook de kloof tussen de generaties overbruggen. De jongeren van vandaag zijn minder geïnteresseerd in traditionele vormen van participatie, maar komen actief op voor datgene waarin ze geloven en engageren zich op nieuwe manieren. Dit Jaar wil de inzet van jongeren huldigen en erkennen. Met dit besluit starten we een proces van cocreatie met alle belanghebbenden om van de organisatie van het Jaar een succes te maken.”

Achtergrondinformatie

Het Europees Jaar van de jeugd gaat hand in hand met NextGenerationEU. Dat initiatief opent weer perspectieven voor jongeren, onder meer op kwaliteitsvolle banen en onderwijs- en opleidingsmogelijkheden voor het Europa van de toekomst en ondersteunt de deelname van jongeren aan de samenleving.

Het Jaar van de jeugd zal streven naar synergie en complementariteit met andere EU-programma's over het gehele beleidsspectrum die gericht zijn op jongeren (van programma's voor plattelandsontwikkeling die gericht zijn op jonge landbouwers tot programma's voor onderzoek en innovatie, van cohesie tot maatregelen op het gebied van klimaatverandering), waaronder transnationale programma's of programma's met een internationaal bereik.

Naast Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps - met een begroting van respectievelijk 28 miljard euro en 1 miljard euro voor de huidige financiële periode - scheppen de jongerengarantie van de EU en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief meer mogelijkheden voor jongeren. In 2022 zal ook een nieuw programma, ALMA, worden opgestart om de grensoverschrijdende beroepsmobiliteit van kansarme jongeren te ondersteunen.

De EU-strategie voor jongeren 2019-2027 vormt het kader voor de samenwerking op het gebied van jeugdbeleid in de EU. De strategie ondersteunt de deelname van jongeren aan het democratische leven en wil ervoor zorgen dat alle jongeren hun rol in de samenleving spelen. De EU-jongerendialoog is een belangrijk instrument voor die inspanningen.

Tot slot waarborgt de conferentie over de toekomst van Europa, waarvan de conclusies ook in 2022 zullen worden geformuleerd, dat de standpunten en meningen van jongeren over de toekomst van onze Unie worden gehoord. Een derde van de deelnemers aan de Europese burgerpanels en van de vertegenwoordigers van de panels in de plenaire vergaderingen van de conferentie zijn ook jongeren. Verder neemt ook de voorzitter van het Europees Jeugdforum aan de plenaire vergaderingen deel.

Meer informatie

EU-jeugdverslag

Europese Jongerensite


Delen

Terug naar boven