r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Landbouw en Visserij, 11-12 oktober 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 12 oktober 2021, 19:00.

Voornaamste resultaten

Visserij

Vangstmogelijkheden Oostzee voor 2022

De Raad werd het eens over de totaal toegestane vangsten (TAC's) en nationale quota voor 2022 voor de 10 in commercieel opzicht belangrijkste visbestanden in de Oostzee. Het akkoord legt de hoeveelheden vast die de lidstaten in 2022 van elke soort mogen vangen, evenals de voorwaarden voor de vissersvaartuigen die daar actief zijn.

Ook werd een aantal TAC's gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Meer bepaald:

is, door de lage biomassaniveaus, de TAC voor haring in het westelijke deel van de Oostzee beperkt tot bijvangsten én met 50% verlaagd, en in het centrale deel van de Oostzee met 45% verlaagd

heeft de Raad, aangezien er geen verbetering is in de kabeljauwbestanden, opnieuw alleen een specifieke TAC voor bijvangsten vastgesteld - dat is ook gebeurd voor zalm in het centrale bekken, maar de TAC voor de zalmbestanden in de Finse Golf is licht verhoogd

De TAC's voor schol en sprot zijn respectievelijk met 25% en 13% verhoogd.

Jože Podgoršek, Sloveens minister van Landbouw

Het akkoord van vandaag zorgt voor een evenwicht tussen het ondersteunen van EU-vissers en het garanderen van de duurzaamheid op lange termijn van de visbestanden in de Oostzee. Het berust op degelijk wetenschappelijk advies en weerspiegelt het engagement van de Raad om de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid te handhaven en tegelijkertijd milieuproblemen aan te pakken.

Jože Podgoršek, Sloveens minister van Landbouw

Oostzee: Raad bepaalt vangstmogelijkheden voor 2022 (persmededeling, 12 oktober 2021)

Akkoord in Raad over vangstbeperkingen voor 2022 in Oostzee Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Beheer van de vis­bestanden van de EU (achtergrond­informatie)

Infographic - Visquota na de brexit

Illustratie: visquota na de brexit Zie volledige infographic

Visbestanden van het VK

De ministers wisselden van gedachten over de vangstmogelijkheden voor 2022 voor met het Verenigd Koninkrijk gedeelde bestanden. Nu het VK de EU heeft verlaten, wordt jaarlijks overleg gepleegd over gedeelde visbestanden, overeenkomstig de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK. De delegaties hebben de Commissie richtsnoeren verstrekt over het EU-standpunt voor dat overleg. Ze onderstreepten met name dat de TAC's op wetenschappelijk advies gebaseerd moeten zijn en dat moet worden voldaan aan de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid, rekening houdend met de economische, sociale en ecologische aspecten van duurzaamheid. Veel lidstaten wezen erop dat in deze onderhandelingen één front moet worden gevormd. In de marge van de zitting ondertekende een aantal lidstaten een politieke verklaring over het besluit van het VK om geen visvergunningen te verlenen aan een aantal Franse vissersvaartuigen in de wateren van Jersey en Guernsey. Deze verklaring dient ter ondersteuning van het Franse standpunt en bevat een oproep aan het VK om de Handels- en samenwerkingsovereenkomst te respecteren.

Gedeelde visbestanden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (achtergrond­informatie)

Iccat (website)

Visserijoverleg EU-Noorwegen en kuststaten voor 2022

De ministers wisselden van gedachten over het overleg met Noorwegen en de kuststaten over vangstmogelijkheden in 2022. De onderhandelingen met Noorwegen zullen tussen midden oktober en eind november plaatsvinden; die met de kuststaten beginnen eind oktober. De delegaties bespraken de EU-prioriteiten en legden de basis voor dit overleg.

Deelname EU aan bijeenkomst over Atlantische tonijn

De ministers werd verzocht de Commissie sturing te geven inzake het EU-standpunt voor de jaarlijkse vergadering van de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (Iccat) (15‑22 november). Aan bod kwamen onder meer de voorgestelde maatregelen voor het beheer van tropische tonijn (met name grootoogtonijn) en voor de bescherming van makreelhaai, het herstel van de blauwvintonijn­bestanden, en het voorkomen van negatieve gevolgen voor de kleinschalige en ambachtelijke visserij. De Iccat is verantwoordelijk voor de instandhouding op lange termijn en het duurzame gebruik van visbestanden en voor de bescherming van mariene ecosystemen. Haar aanbevelingen hebben rechtstreekse gevolgen voor de jaarlijkse vangstmogelijkheden van de EU.

Landbouw

Strategische GLB-plannen

In het kader van het hervormde gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor 2023-2027 wordt de lidstaten verzocht strategische plannen op te stellen over de uitvoering die zij aan dit beleid willen geven. De ministers bespraken de voorbereiding van hun plannen, de problemen die ze ondervinden en de openbare raadplegingen van betrokken belanghebbenden. De Commissie kreeg het verzoek een transparante aanpak te hanteren bij de evaluatie van de plannen, bijvoorbeeld door voor duidelijke beoordelings­criteria te zorgen en zo veel mogelijk sturingsdocumenten openbaar te maken.

Toekomst van het GLB (achtergrond­informatie)

Een eerlijker, groener en prestatie­afhankelijker EU-landbouwbeleid (infographic)

EU-handelsnormen

De ministers bogen zich over de herziening van de EU-handelsnormen voor landbouwproducten. Die normen zijn belangrijk en er moet worden nagegaan hoe ze verder kunnen worden verbeterd, met name om bij te dragen tot meer duurzaamheid. Ook moet duidelijke informatie aan de consumenten worden verstrekt, en mag de concurrentiepositie van EU-producten op de internationale markt niet verzwakken. Velen steunden het voorstel van het Sloveense voorzitterschap om de regels voor de etikettering van honingmengsels te herzien en de landen van oorsprong te vermelden.

De EU-handelsnormen zijn minimumeisen voor producten die tussen bedrijven worden verhandeld of worden verkocht aan consumenten. Met de "van boer tot bord"-strategie wordt een herziening van de handelsnormen beoogd die de voedselvoorzieningsketen duurzamer moet maken. Voorts moeten sommige normen worden gemoderniseerd en in overeenstemming gebracht met de verwachtingen van de consument.

De actualisering van de etiketteringsregels voor honingmengsels is een grote prioriteit voor het Sloveense voorzitterschap, en de steunbetuiging van vandaag brengt ons een stap dichter bij dit belangrijke doel.

Jože Podgoršek, Sloveens minister van Landbouw

Van boer tot bord: gezonder en duurzamer voedsel voor Europa (achtergrondinformatie)

Nieuwe EU‑bosstrategie voor 2030

De ministers bespraken de mededeling van de Commissie van 16 juli 2021 over de nieuwe EU-bosstrategie voor 2030. Deze strategie is verankerd in de Europese Green Deal en is gericht op het aanpassen van de Europese bossen aan dreigingen zoals de klimaatverandering, het behoud van de rol van bossen als koolstofputten, het beschermen en herstellen van ecosystemen, en tegelijk het duurzaam beheren van bosbestanden.

De ministers waren ingenomen met de strategie, maar benadrukten dat er een evenwicht moet zijn tussen milieudoelstellingen en de cruciale economische en sociale rol van de Europese bossen. In de strategie moet rekening worden gehouden met specifieke nationale omstandigheden en met nationale strategieën en maatregelen, met volledige inachtneming van het subsidiariteits­beginsel, en er moet in voldoende financiering worden voorzien. Naar verwachting zal de Raad Landbouw en Visserij in november conclusies over de strategie aannemen.

Mededeling over de nieuwe EU-bosstrategie voor 2030

Infographic - Hoe de EU de groene transitie waarmaakt

Illustratie: groene transitie Zie volledige infographic

Klaar voor 55

Er werd van gedachten gewisseld over de mogelijke bijdrage van de land- en de bosbouwsector aan het nieuwe "Klaar voor 55"-pakket. De ministers bogen zich over de uitdagingen en kansen die het initiatief met zich meebrengt. Ze hadden het onder meer over de mogelijke overlapping met het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), en dat er bij het vaststellen van klimaat­doelstellingen rekening moet worden gehouden met de verschillende startposities van de lidstaten. Een belangrijke boodschap van de ministers was dat de voedselzekerheid, een primaire GLB-doelstelling, steeds moet worden gewaarborgd. Een aantal delegaties pleitte ook voor een effectbeoordeling van het pakket. De ministers erkenden de essentiële rol die bossen spelen als koolstofputten en bij het behoud van de biodiversiteit. Toch benadrukten ze dat de grootste uitdaging zal bestaan in het vinden van een evenwicht tussen de ambitieuzere milieudoelstellingen voor de bosbouw en de sociale en economische aspecten van de duurzaamheid van bossen.

"Klaar voor 55" is een pakket onderling samenhangende voorstellen dat de Commissie op 14 juli heeft aangenomen om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen (ten opzichte van 1990). Van die voorstellen houden er 3 duidelijk verband met land- en bosbouw. Ze hebben namelijk betrekking op de herziening van 3 belangrijke verordeningen:

de verordening landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF)

de verordening verdeling van de inspanningen

de richtlijn hernieuwbare energie

Klaar voor 55 (achtergrond‑informatie)

Hoe de EU de groene transitie waarmaakt (infographic)

Andere agendapunten

Op de eerste dag van de Raadszitting werden de ministers door de delegaties geïnformeerd over, onder meer, IOO-visserij door Turkije in de Griekse territoriale wateren, de hoge prijs van meststoffen, de situatie in de varkensvleessector, de recente bijeenkomst van de G20-ministers van Landbouw, de aanstaande herziening van het Europees kwaliteitsbeleid, en een voorstel tot verlenging van het tijdelijke kader voor staatssteun. Op de tweede dag gaf het voorzitterschap een update van de recente top van de Verenigde Naties over voedselsystemen, presenteerde de Spaanse delegaties haar kandidaat voor het voorzitterschap van de VN-Commissie inzake Wereldvoedselzekerheid, en verzocht de Deense delegatie om herziening van de EU-wetgeving over dierenwelzijn.

Informatie van de Italiaanse delegatie

Informatie van de Belgische delegatie

Informatie van de Kroatische en de Hongaarse delegatie

Informatie van de Poolse delegatie

Informatie van de Deense delegatie

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3817

Luxemburg

11 oktober 2021

10:00

12 oktober 2021

10:00

Vooraf (documenten)

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Voorlopige agenda

Voorlopige lijst van A-punten Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Deelnemerslijst 11 oktober 2021 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Deelnemerslijst 12 oktober 2021 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Videobeelden Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN


Delen

Terug naar boven