r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Oostzee: akkoord over vangst­beperkingen voor 2022

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 12 oktober 2021.

De EU-ministers van Landbouw en Visserij hebben een politiek akkoord voor 2022 bereikt over de totaal toegestane vangsten (TAC's) en de quota per lidstaat voor de 10 commercieel belangrijkste visbestanden in de Oostzee. Het akkoord legt de hoeveelheden vast die de lidstaten in 2022 van elke soort mogen vangen, evenals de voorwaarden voor de vissers­vaartuigen die daar actief zijn.

Ook werd een aantal TAC's gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Meer bepaald:

  • is, door de lage biomassa­niveaus, de TAC voor haring in het westelijke deel van de Oostzee beperkt tot bijvangsten én met 50% verlaagd, en in het centrale deel van de Oostzee met 45% verlaagd
  • heeft de Raad, aangezien er geen verbetering is in de kabeljauw­bestanden, opnieuw alleen een specifieke TAC voor bijvangsten vastgesteld - dat is ook gebeurd voor zalm in het centrale bekken, maar de TAC voor de zalmbestanden in de Finse Golf is licht verhoogd
  • De TAC's voor schol en sprot zijn respectievelijk met 25% en 13% verhoogd.

Dit akkoord heeft zowel oog voor de sociaal-economische behoeften van de visserij­gemeenschappen aan de Oostzee als voor de duurzaamheid van de visbestanden op lange termijn. Het berust op degelijk wetenschappelijk advies en weerspiegelt het engagement van de Raad om de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid te handhaven en tegelijkertijd milieuproblemen aan te pakken.

Jože Podgoršek, Sloveens minister van Landbouw

Het akkoord in detail

De overeengekomen TAC's en quota zijn gebaseerd op het meest recente wetenschappelijke advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES). Ze sluiten ook aan bij de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en bij het meerjarig beheersplan voor de Oostzee. De eerste onderhandelingen vonden plaats op regionaal niveau via BALTFISH, het regionale visserijorgaan voor de Oostzee, momenteel voorgezeten door Letland.

Naast bovengenoemde TAC's en nationale quota heeft de Raad specifieke maatregelen voor kabeljauw­bestanden aangenomen:

  • beperkingen voor recreatie­visserij in de deelsectoren 22-26;
  • tijdelijke vangstverboden (met bepaalde uitzonderingen) gedurende specifieke perioden om paaiende kabeljauw te beschermen.

In het kader van het politiek akkoord heeft de Raad ook een besluit genomen over de vangst­mogelijkheden voor kever, waarvoor het visseizoen elk jaar op 1 november begint. Aangezien een deel van dit bestand zich in de Britse wateren bevindt, zal de TAC aan het eind van het jaar worden herzien na het overleg met het Verenigd Koninkrijk.

Volgende stappen

Het akkoord zal formeel worden aangenomen via de schriftelijke procedure, na bijwerking door de juristen-vertalers.

Achtergrond

Artikel 43, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bepaalt dat de Raad de vangst­mogelijkheden vaststelt en verdeelt, op voorstel van de Commissie. Het Europees Parlement of het Europees Economisch en Sociaal Comité hoeft niet te worden geraadpleegd.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven