r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

119,5 miljoen euro extra EU-steun voor democratie en mensenrechten in 2021 aangekondigd

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 20 september 2021.

Aansluitend op de internationale week van de democratie 2021 heeft de Europese Unie vijf acties ter waarde van 119,5 miljoen euro aangekondigd waarmee zij de democratie en de mensenrechten overal ter wereld in 2021 nog sterker wil ondersteunen.

Jutta Urpilainen, commissaris voor Internationale Partnerschappen: “Duurzame ontwikkeling en gelijke kansen hangen af van democratie: ze vereisen sterke democratische instellingen, sociale inclusie en participatieve samenlevingen. Met dit bedrag van 119,5 miljoen euro hernieuwen wij ons engagement voor wereldwijde democratie. Ik ben er ook trots op dat wij als EU het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten blijven ondersteunen en onverminderd bijdragen aan de emancipatie van lokale maatschappelijke organisaties, voorvechters van de democratie, mensenrechtenactivisten, jongeren en vrouwen overal ter wereld.

De EU zet zich ten volle in om mensen te beschermen en te emanciperen, veerkrachtige, inclusieve en democratische samenlevingen op te bouwen en een mondiaal systeem voor mensenrechten en democratie te bevorderen. Zij kijkt niet lijdzaam toe en komt in het geweer tegen aantastingen van de democratie en toenemende mensenrechtenschendingen, ongelijkheid, onverdraagzaamheid, vooroordelen en discriminatie.

De vandaag aangekondigde maatregelen garanderen EU-steun aan maatschappelijke organisaties, voorvechters van de democratie, en mensenrechtenactivisten in 116 landen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar vrouwen en jongeren. De maatregelen zullen ook politieke samenwerking op het hoogste niveau bevorderen om de democratie wereldwijd te verdedigen.

De middelen zullen bijdragen tot de uitvoering van het EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie 2020-2024 en de landenplannen in het kader van het EU-genderactieplan III. Zij zullen ook de broodnodige steun bieden aan het Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten (OHCHR) van de Verenigde Naties.

Kort overzicht van de vandaag aangekondigde acties

De bijdrage van 5 miljoen euro aan de Alliantie ter ondersteuning van de democratie zal steun bieden voor het verzamelen van gegevens en analyse en voor een versterkte samenwerking tussen de EU en de lidstaten op het gebied van democratie en mensenrechten.

De EU zal 4,8 miljoen euro bijdragen aan het budget voor 2021 van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten (OHCHR) van de VN, de mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

Ongeveer 100,8 miljoen euro is bestemd voor de ondersteuning van lokale maatschappelijke organisaties, voorvechters van de democratie, en mensenrechtenactivisten in 116 partnerlanden. Deze middelen zijn afkomstig uit de landentoewijzingen in het kader van het nieuwe instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking - Europa in de wereld (NDICI) en zullen worden wordt beheerd door de EU-delegaties.

Uit de “Human Rights Crises Facility” van de EU wordt 4 miljoen euro beschikbaar gesteld om snelle en vertrouwelijke steun te blijven bieden aan maatschappelijke organisaties die actief zijn waar de politieke omstandigheden tot de moeilijkste, gevaarlijkste en onvoorspelbaarste ter wereld behoren en de mensenrechten en fundamentele vrijheden het kwetsbaarst zijn en het meest onder druk staan.

De Global Campus of Human Rights, een uniek netwerk van honderd universiteiten, zal 4,9 miljoen euro ontvangen voor het academisch jaar 2021-2022. De Global Campus is door de EU opgetuigd om regionale en mondiale samenwerking op het gebied van mensenrechteneducatie te bevorderen door middel van zeven regionale masterprogramma's.

Achtergrond

Tijdens de week van de democratie 2021 vond een reeks evenementen plaats rond de Internationale Dag van de Democratie, onder het motto “Samen sterker: partnerschappen om de democratie te ondersteunen”.

De bescherming en bevordering van de mensenrechten en de democratie, fundamentele waarden van de Europese Unie, staan centraal in het externe optreden van de EU en zijn een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling en voor de opbouw van meer inclusieve, open en veerkrachtige samenlevingen.

In het kader van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking - Europa in de wereld (NDICI) wordt voor de periode 2021-2027 een bedrag van 1,562 miljard euro uitgetrokken voor mensenrechten en democratie. Dat is zowat 17% meer dan het bedrag dat voor 2014-2020 beschikbaar was in het kader van het vorige instrument, het Europees instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR).

De actiegebieden zijn: i) het bevorderen van de fundamentele democratische waarden; ii) de rechtsstaat; iii) de universaliteit, ondeelbaarheid en onderlinge afhankelijkheid van de mensenrechten; iv) eerbiediging van de menselijke waardigheid; v) de beginselen van non-discriminatie, gelijkheid en solidariteit; en vi) de eerbiediging van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht inzake de mensenrechten.

Meer informatie

European Commission and Democracy

European Commission and Human Rights

EU Human Rights and Democracy Action Plan 2020-2024

EU-genderactieplan III

Internationale Dag van de Democratie: gezamenlijke verklaring van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Josep Borrell en vicevoorzitter Dubravka Šuica


Terug naar boven