r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP wil een speciaal visumprogramma voor Afghaanse vrouwen die bescherming zoeken

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 16 september 2021.

Het EP veroordeelt de agressieve machtsovername in Afghanistan en roept op tot meer humanitaire hulp en een gecoördineerde reactie om de meest kwetsbaren te beschermen.

De Europarlementariërs zijn geschokt door de berichten van geweld, waaronder executies, het werven van kindsoldaten, vreedzaam protest en uitingen van afwijkende meningen die onderdrukt worden en de inperkingen van mensenrechten, vooral voor vrouwen en meisjes. In een resolutie, die op donderdag werd aangenomen met 536 stemmen voor, 96 stemmen tegen en 50 onthoudingen, roepen de EP-leden de EU en de lidstaten op om samen te werken bij de evacuatie van EU-burgers en Afghanen die gevaar lopen, met name door gebruik te maken van de beschikbare veilige corridors.

Help de buurlanden van Afghanistan en hen die bescherming zoeken tegen de Taliban

Het Parlement benadrukt dat de meeste Afghaanse vluchtelingen veiligheid zullen zoeken in buurlanden. De EU moet daarom deze landen steunen en helpen bij het opzetten van humanitaire corridors voor het aanvoeren van voedsel, water, sanitaire voorzieningen en medicijnen. Dit is echter geen alternatief voor een volwaardig Europees asiel- en migratiebeleid. Dat beleid zou zich moeten focussen op hen die het meeste risico lopen en het kwetsbaarst zijn, en zou een speciaal visumprogramma voor Afghaanse vrouwen die bescherming zoeken tegen het Taliban-regime moeten bevatten.

Het Parlement dringt er bij de lidstaten op aan lopende en recente asielaanvragen, met inbegrip van afgewezen aanvragen, opnieuw te beoordelen in het licht van de recente ontwikkelingen. De leden onderstrepen dat er in geen geval sprake mag zijn van gedwongen terugkeer naar Afghanistan. Zij roepen de Europese Commissie op om een wetgevend voorstel te doen voor humanitaire visa en dringen er bij de lidstaten aan op een gelijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten.

Operationele contacten met de Taliban, maar geen officiële erkenning

De Europarlementariërs erkennen dat operationeel contact met het Taliban-regime nodig is voor logistieke en humanitaire redenen. Alleen dan kan er humanitaire hulp worden geboden aan burgers in nood en kan een veilige uittocht voor EU-burgers en Afghanen in nood bewerkstelligd worden. Deze contacten moeten echter beperkt blijven tot die doeleinden. De leden benadrukken dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor de politieke erkenning van de feitelijke Taliban-leiders, die momenteel de verwezenlijkingen van de afgelopen twintig jaar aan het vernietigen zijn.

Wake-upcall voor de Europese Unie

De terugtrekking van de Amerikaanse en internationale strijdkrachten uit Afghanistan is een teken van collectief falen van het beleid en de strategie van het Westen op het gebied van buitenlandse zaken en veiligheid, stellen de EP-leden, en hier moeten serieuze lessen uit getrokken worden. Ze wijzen er ook op dat dit falen een strategisch voordeel kan zijn voor niet-westerse mogendheden en buurlanden, zoals Pakistan en China en, in mindere mate, Rusland.

Tot slot benadrukt het Parlement dat de EU de capaciteit om autonoom op te treden aanzienlijk moet versterken en moet werken aan een sterkere defensiesamenwerking door het uitbouwen van een echte Europese defensie-unie.


Terug naar boven