r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees burgerinitiatief: Commissie besluit nieuw burgerinitiatief te registreren

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 8 september 2021.

Vandaag heeft de Europese Commissie besloten een Europees burgerinitiatief te registreren, genaamd “Ensuring Common Commercial Policy conformity with EU Treaties and compliance with international law” (Waarborgen van de conformiteit van het gemeenschappelijk handelsbeleid met de EU-Verdragen en naleving van het internationaal recht).

De organisatoren van het initiatief verzoeken de Commissie om “op het gemeenschappelijk handelsbeleid gebaseerde rechtshandelingen voor [te] stellen om te voorkomen dat rechtspersonen uit de EU producten invoeren die afkomstig zijn uit illegale nederzettingen in bezette gebieden, of producten uitvoeren naar dergelijke gebieden, om de integriteit van de interne markt te behouden en niet mee te werken aan of bij te dragen tot de instandhouding van onwettige situaties.”

De Commissie is van mening dat dit Europese burgerinitiatief juridisch gezien ontvankelijk is, aangezien het aan de noodzakelijke voorwaarden voldoet. Het is belangrijk te benadrukken dat het initiatief de Commissie verzoekt een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling in het kader van het gemeenschappelijk handelsbeleid, dat algemeen van aard is en niet op een specifiek land of gebied is gericht. Zij heeft in dit stadium nog niet gekeken naar de inhoud van het initiatief.

Met het besluit van vandaag komt de Commissie naar aanleiding van aanvullende informatie van de organisatoren en een arrest van het Gerecht terug op een eerder besluit over het voorgestelde initiatief.

Volgende stappen

Nu het initiatief is geregistreerd, kunnen de organisatoren beginnen met het verzamelen van handtekeningen. Indien een Europees burgerinitiatief binnen een jaar een miljoen steunbetuigingen uit ten minste zeven lidstaten verzamelt, moet de Commissie reageren. Zij kan beslissen om al dan niet in te gaan op het verzoek om actie te ondernemen. In beide gevallen moet zij haar besluit motiveren.

Achtergrond

Het Europees burgerinitiatief (EBI) is ingevoerd bij het Verdrag van Lissabon. Via dit instrument kunnen burgers de Europese agenda mede bepalen. Het Europees burgerinitiatief is in april 2012 officieel van start gegaan.

Om ontvankelijk te worden verklaard: 1) mag de voorgestelde actie niet duidelijk buiten het kader vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel voor een rechtshandeling in te dienen, 2) mag zij niet kennelijk beledigend, lichtzinnig of ergerlijk zijn en 3) mag zij niet kennelijk indruisen tegen de waarden van de Unie.

Sinds het begin van het Europees burgerinitiatief heeft de Commissie 107 verzoeken ontvangen om een initiatief te mogen starten. Daarvan hadden er 83 betrekking op gebieden waarop de Commissie bevoegd is wetgeving voor te stellen; deze initiatieven kwamen derhalve in aanmerking voor registratie.

Nadere informatie

“Ensuring Common Commercial Policy conformity with EU Treaties and compliance with international law” (Zorgen voor conformiteit tussen het gemeenschappelijk handelsbeleid en de EU-verdragen en naleving van het internationaal recht)

Website van het Europees burgerinitiatief

Europese burgerinitiatieven waarvoor momenteel handtekeningen worden verzameld

Forum voor het Europees burgerinitiatief

Campagne #EUTakeTheInitiative


Terug naar boven