r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Een assertief handelsbeleid: De EU-maatregelen ter bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken zijn in 2020 doeltreffend gebleven

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 30 augustus 2021.

Het systeem ter bescherming van EU-bedrijven tegen invoer met dumping en subsidiëring heeft ook in 2020 goed gefunctioneerd dankzij de robuuste en innovatieve manieren om handelsbeschermingsinstrumenten in de EU te gebruiken, ondanks de praktische uitdagingen die de COVID-19-pandemie met zich meebrengt. Dit maakt deel uit van de nieuwe handelsstrategie van de Europese Commissie, waarbij de EU assertiever optreedt bij de verdediging van haar belangen tegen oneerlijke handelspraktijken.

Uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor Handel Valdis Dombrovskis zei hierover: “De EU heeft doeltreffende instrumenten nodig om ons te verdedigen wanneer we geconfronteerd worden met oneerlijke handelspraktijken. Dit is een belangrijke pijler van onze nieuwe strategie voor een open, duurzaam en assertief handelsbeleid. Tijdens de COVID-pandemie zijn wij onze handelsbeschermingsinstrumenten doeltreffend blijven gebruiken, hebben wij het toezicht en handhaving ervan verbeterd en maatregelen genomen tegen nieuwe manieren van subsidieverlening door derde landen. Wij zullen het misbruik van handelsbeschermingsinstrumenten door onze handelspartners niet tolereren en wij blijven steun verlenen aan onze exporteurs die in dergelijke zaken verwikkeld zijn. Het is van cruciaal belang dat onze bedrijven en hun werknemers kunnen blijven vertrouwen op robuuste handelsbeschermingsinstrumenten die hen beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken.”

Eind 2020 waren in de EU 150 handelsbeschermende maatregelen van kracht, in overeenstemming met de activiteitsniveaus van de voorgaande jaren, met een toename van het aantal zaken dat tegen eind 2020 aanhangig was gemaakt. Daarnaast heeft de Commissie voor het eerst maatregelen genomen tegen een nieuw soort subsidie van derde landen in de vorm van grensoverschrijdende financiële steun, die een grote uitdaging voor EU-ondernemingen vormde.

In 2020 waren de belangrijkste punten op het gebied van handelsbescherming:

Het voortdurend hoge niveau van de handelsbeschermingsactiviteiten van de EU

Als gevolg van de COVID-19-pandemie moest de Commissie snel tijdelijke wijzigingen aanbrengen in haar werkmethoden, vooral wat bezoeken ter plaatse betreft. Hierdoor kon de Commissie de instrumenten op het hoogste niveau blijven toepassen, zonder dat het activiteitsniveau daalde. Eind 2020 bestonden de 150 handelsbeschermingsmaatregelen die de EU had ingesteld — 10 meer dan eind 2019 - uit 128 antidumping-, 19 antisubsidie- en 3 vrijwaringsmaatregelen.

In 2020 startte de Commissie:

  • 15 onderzoeken, tegen 16 in 2019, stelde zij 17 voorlopige en definitieve maatregelen in, tegen 15 in 2019,
  • en startte zij 28 evaluaties, tegen 23 in het voorafgaande jaar.

Het grootste aantal handelsbeschermingsmaatregelen van de EU betreft invoer uit:

  • China (99 maatregelen);
  • Rusland (9 maatregelen);
  • India (7 maatregelen);
  • Verenigde Staten (6 maatregelen).

Aanpak van nieuwe soorten subsidies

In 2020 heeft de Commissie haar optreden tegen subsidies van derde landen versterkt. De Commissie heeft met name compenserende rechten ingesteld op grensoverschrijdende financiële steun van China aan ondernemingen in Chinese eigendom in Egypte, die glasvezelweefsels en continuglasvezelproducten produceren voor uitvoer naar de EU.

Dit betekent dat de Commissie voor het eerst maatregelen heeft genomen tegen grensoverschrijdende subsidies van een land aan in een ander land gevestigde ondernemingen voor uitvoer naar de EU.

Ondersteuning en verdediging van EU-exporteurs die te maken krijgen met handelsbeschermingsonderzoeken op exportmarkten

Het belang van toezicht op de handelsbeschermingsmaatregelen van derde landen werd opnieuw duidelijk in 2020. Het aantal van kracht zijnde handelsbeschermingsmaatregelen van derde landen die gevolgen hebben voor exporteurs uit de EU, bereikte het hoogste niveau sinds de Commissie met deze monitoringactiviteit is begonnen, met 178 maatregelen. Bovendien nam ook het aantal ingeleide zaken in 2020 toe, met 43 tegen 37 in het voorgaande jaar.

Het verslag schetst de activiteiten van de Commissie om ervoor te zorgen dat de WTO-regels correct worden toegepast en dat procedurefouten en juridische inconsistenties worden aangepakt om misbruik van handelsbeschermingsinstrumenten door derde landen te voorkomen. De interventies van de Commissie hebben succes opgeleverd in enkele gevallen waarin uiteindelijk geen maatregelen werden opgelegd, wat belangrijke uitvoerproducten van de EU, zoals keramische tegels en meststoffen, betrof.

Sterke nadruk op monitoring en handhaving

Er werd opnieuw de nadruk gelegd op het toezicht op de maatregelen die in 2020 van kracht waren, met inbegrip van wijzigingen in de toezichtpraktijken om de continue doeltreffendheid van de handelsbeschermingsinstrumenten te waarborgen. Hierbij waren ook douaneautoriteiten, de EU-industrie en in sommige gevallen het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) betrokken. De Commissie heeft in 2020 haar inspanningen voortgezet om gevallen aan te pakken waarin exporteurs maatregelen probeerden te ontwijken. Zo heeft zij drie antiontwijkingsonderzoeken geopend en vijf dergelijke onderzoeken in de loop van het jaar afgerond, waarbij de maatregelen in vier gevallen werden uitgebreid tot de invoer uit derde landen waar overlading had plaatsgevonden.

In het verslag wordt ook herinnerd aan de bevindingen van de Europese Rekenkamer van juli 2020, waarin de succesvolle handhaving van de handelsbeschermingsinstrumenten van de EU door de Commissie werd bevestigd. In het verslag wordt een aantal aanbevelingen gedaan om het antwoord van de Commissie op de uitdagingen van oneerlijk verhandelde invoer, dat de Commissie in 2020 is beginnen uitrollen, verder te versterken, zoals het verbeteren van het toezicht om de doeltreffendheid van de maatregelen te waarborgen.

Meer informatie

39e jaarverslag over de handelsbeschermingsactiviteiten van de EU

Aanvulling op het verslag (werkdocument van de diensten van de Commissie)

Meer informatie over de handelsbeschermingsprocedures van de EU en de lopende zaken


Terug naar boven