r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie voert maatregelen op ter bevordering van hoogwaardig en inclusief basis- en middelbaar onderwijs

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 5 augustus 2021.

Vandaag heeft de Commissie een voorstel gepubliceerd voor een aanbeveling van de Raad over blended leren ter bevordering van hoogwaardig en inclusief basis- en secundair onderwijs. “Blended leren” in formeel onderwijs en formele opleiding is de term die gebruikt wordt wanneer een school, een leerkracht of een student het leerproces vanuit verschillende invalshoeken benadert. Het kan gaan om een combinatie van onderwijs op school en in andere fysieke omgevingen (bedrijven, opleidingscentra, afstandsonderwijs, openluchtonderwijs, onderwijs op culturele sites enz.) of de combinatie van verschillende (zowel digitale als niet-digitale) leermiddelen. De Commissie stelt maatregelen op kortere termijn voor om de dringendste door de COVID-19-pandemie nog aangescherpte problemen aan te pakken, alsook een manier om leeromgevingen en leermiddelen in het basis- en middelbaar onderwijs te combineren met het oog op de opbouw van veerkrachtigere onderwijs- en opleidingsstelsels.

Volgens Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, “beperkt het bevorderen van de kwaliteit en de inclusiviteit van onderwijs en opleiding zich geenszins tot de context van COVID-19. De mogelijkheid biedt zich nu aan om van de meest recente ervaringen te leren en vooruitgang te boeken. Het voorstel van vandaag schetst een visie van het soort onderwijs waarnaar we in Europa streven. Een visie die de algemene doelstellingen van de Europese onderwijsruimte en het actieplan voor digitaal onderwijs ondersteunt om groen en digitaal onderwijs, kwaliteit en inclusie in heel Europa te bevorderen. De aanbeveling wil de lidstaten helpen de paraatheid en de actieradius van hun onderwijsstelsels te vergroten ten behoeve van leerlingen en studenten, hun gezinnen en het pedagogisch personeel.”

Blended leren kan - vooral door de flexibiliteit ervan - de inclusiviteit van het onderwijs bevorderen. Dankzij blended leren kan beter onderwijs worden verstrekt in afgelegen en plattelandsgebieden en voor leden van rondtrekkende gemeenschappen, ziekenhuispatiënten, bewoners van zorgcentra en personen die een topsportopleiding volgen. Minderheidsgroepen en kinderen met een handicap of uit een sociaaleconomisch achtergesteld milieu moeten in gelijke mate toegang tot alle omgevingen en middelen hebben zonder dat het tot discriminatie of segregatie komt.

In het voorstel van de Commissie voor deze aanbeveling van de Raad worden de lidstaten onder meer aanbevolen:

  • extra leermogelijkheden te bieden en gerichte steun te verlenen aan lerenden die met leermoeilijkheden kampen, speciale onderwijsbehoeften hebben, uit kansarme groepen afkomstig zijn of anderszins met de negatieve gevolgen van de onderbrekingen van het onderwijs op school zijn geconfronteerd. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan meer gepersonaliseerde ondersteuning, mentorsystemen, extra leertijd tijdens het schooljaar en/of de vakantieperiode, toegang tot aanvullende leeromgevingen (bijvoorbeeld openbare bibliotheken en gemeenschappelijke ruimten) en naschoolse opvang met pedagogische ondersteuning. De Commissie beveelt in dat verband aan extra personeel te mobiliseren of aan te werven om meer tijd te kunnen besteden aan individuele ondersteuning op school en tijdens naschoolse activiteiten;
  • prioriteit te verlenen aan het lichamelijke en geestelijke welzijn van lerenden en hun gezinnen, leerkrachten en opleiders. Er kan onder meer worden overwogen om richtsnoeren voor geestelijke gezondheid te ontwikkelen en het welzijn van leerlingen en leerkrachten en beleidsmaatregelen ter bestrijding van pestgedrag in de schooldoelstellingen te integreren;
  • de ontwikkeling van de digitale competenties van lerenden en hun gezinnen, leerkrachten en opleiders te bevorderen en investeringen in beschikbare apparatuur en connectiviteit op school en op gemeenschapsniveau te stimuleren;
  • doeltreffende partnerschappen op het gebied van infrastructuur en middelen te ondersteunen tussen verschillende onderwijsaanbieders, onder andere uit de domeinen van het bedrijfsleven, de kunst, cultureel erfgoed, sport, natuur, hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen, de leermiddelensector (met inbegrip van technologie, uitgeverijen en andere leerbenodigdheden) en onderwijsonderzoek.
  • ten volle gebruik te maken van de EU-fondsen en -expertise voor hervormingen en investeringen in infrastructuur, instrumenten en pedagogie om de veerkracht en de paraatheid van toekomstbestendige scholen te vergroten, met name Erasmus+, de faciliteit voor herstel en veerkracht, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het programma Digitaal Europa, Horizon Europa en het instrument voor technische ondersteuning.

De Commissie staat klaar om de uitvoering van de aanbeveling te ondersteunen door wederzijds leren en uitwisselingen tussen de lidstaten en alle relevante belanghebbenden te vergemakkelijken binnen de dialoogfora in het kader van de Europese onderwijsruimte en het actieplan voor digitaal onderwijs en op haar onlineplatforms en -gemeenschappen voor onderwijs en opleiding: School Education Gateway en eTwinning.

Er zal bijzondere aandacht aan de ontwikkeling van blended leren in het basis- en middelbaar onderwijs worden geschonken in het kader van de regelmatige voortgangsverslagen over de Europese onderwijsruimte en het actieplan voor digitaal onderwijs 2021-2027.

De Commissie roept de lidstaten op om het voorstel van vandaag voor een aanbeveling van de Raad snel goed te keuren.

Meer informatie

Voorstel voor een aanbeveling van de Raad over blended leren ter bevordering van hoogwaardig en inclusief basis- en secundair onderwijs

Europese onderwijsruimte

Actieplan voor digitaal onderwijs 2021-2027


Delen

Terug naar boven