r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Lebanon: EU adopts a framework for targeted sanctions

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 30 juli 2021.

De Raad heeft een kader goedgekeurd voor gerichte beperkende maatregelen om de situatie in Libanon aan te pakken. Met dit kader kunnen sancties worden opgelegd aan personen en entiteiten die op een van de volgende manieren de democratie of de rechtsstaat in Libanon ondermijnen:

  • belemmeren of ondermijnen van het democratische politieke proces door de vorming van een regering aanhoudend tegen te werken of door verkiezingen te belemmeren of ernstig te ondermijnen
  • belemmeren of ondermijnen van plannen die zijn goedgekeurd door de Libanese autoriteiten en worden gesteund door internationale actoren - waaronder de Unie - ter verbetering van de verantwoording en goed bestuur in de overheidssector of van de uitvoering van cruciale economische hervormingen in onder meer het bankwezen en de financiële sector, en van de vaststelling van transparante en niet-discriminerende wetgeving over de uitvoer van kapitaal
  • ernstig financieel wangedrag met overheidsmiddelen, voor zover de betrokken handelingen onder het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie vallen, en de ongeoorloofde uitvoer van kapitaal

Voor personen bestaan de sancties in een reisverbod naar de EU en een bevriezing van tegoeden, en voor entiteiten in een bevriezing van tegoeden. Daarnaast mogen personen en entiteiten uit de EU geen financiering aanbieden aan personen en entiteiten waartegen sancties gelden.

Achtergrond

De Raad heeft op 7 december 2020 conclusies aangenomen waarin hij met toenemende bezorgdheid constateerde dat de ernstige financiële, economische, sociale en politieke crisis in Libanon steeds dieper werd, en dat het in de eerste plaats de Libanese bevolking was die te lijden had onder de alsmaar groter wordende problemen. Hij onderstreepte dat de Libanese autoriteiten dringend hervormingen moesten doorvoeren om het vertrouwen van de internationale gemeenschap te herstellen. De Raad riep alle Libanese belanghebbenden en politieke krachten op steun te verlenen aan de dringende vorming van een missiegedreven, geloofwaardige en verant­woordings­plichtige regering die in staat is de nodige hervormingen door te voeren.

Sindsdien heeft de Raad meerdere keren ernstige bezorgdheid geuit over de verslechterende situatie in Libanon. Ondanks herhaalde oproepen aan de Libanese politieke krachten en belanghebbenden om in het nationale belang te handelen en niet langer te wachten met de vorming van een volledig bevoegde regering die in de dringende behoeften van het land kan voorzien en kritieke hervormingen kan doorvoeren, komt er geen schot in de zaak. Ondertussen wordt de economische, sociale en humanitaire situatie steeds slechter en gaat het lijden van de bevolking door.

De Unie is bereid al haar beleids­instrumenten aan te wenden om de huidige crisis duurzaam te boven te komen en zich in te zetten tegen een verdere achteruitgang van de democratie, de rechtsstaat en de economische, sociale en humanitaire situatie. Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van 12 juli 2021 heeft de hoge vertegenwoordiger een politiek akkoord aangekondigd over de instelling van een sanctieregeling tegen de verantwoordelijken.

De EU blijft vastbesloten Libanon en zijn bevolking te helpen de huidige problemen te boven te komen en is bereid al haar instrumenten daarvoor in te zetten. Het is echter van het grootste belang dat de Libanese leiders hun verschillen opzij zetten en samenwerken om een regering te vormen en het land op weg zetten naar een duurzaam herstel. De stabiliteit en welvaart van Libanon zijn cruciaal voor de hele regio en voor Europa.


Terug naar boven