r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie stelt nieuwe richtsnoeren over klimaatbestendigheid van toekomstige infrastructuurprojecten vast

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 29 juli 2021.

Vandaag heeft de Europese Commissie nieuwe technische richtsnoeren inzake klimaatbestendigheid van infrastructuurprojecten voor de periode 2021-2027 gepubliceerd. De richtsnoeren zullen ertoe bijdragen om klimaatoverwegingen te integreren in toekomstige investeringen en de ontwikkeling van infrastructuurprojecten, gaande van gebouwen en netwerkinfrastructuur tot een breed gamma aan systeeminfrastructuur en activa. Zo zullen institutionele en particuliere Europese investeerders weloverwogen beslissingen kunnen nemen over projecten die verenigbaar worden geacht met de Overeenkomst van Parijs en de klimaatdoelstellingen van de EU.

De vandaag goedgekeurde richtsnoeren zullen de EU dan ook helpen de Europese Green Deal te realiseren, te voldoen aan de vereisten van de Europese klimaatwet en de uitgaven van de EU groener te maken. Zij zijn afgestemd op een traject voor broeikasgasemissiereductie van -55 % netto emissies tegen 2030 en klimaatneutraliteit tegen 2050, zij volgen de beginselen “energie-efficiëntie eerst” en “geen significante schade berokkenen” en voldoen aan de in de wetgeving vastgestelde vereisten voor verschillende EU-fondsen, zoals InvestEU, de Connecting Europe Facility (CEF), het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds (CF) en het Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF).

De klimaatverandering heeft al gevolgen voor activa en infrastructuur met een lange levensduur, zoals spoorwegen, bruggen of elektriciteitscentrales, en deze zullen in de toekomst nog groter worden. Zo moet bijvoorbeeld bijzondere aandacht worden geschonken aan bouwactiviteiten in gebieden die vermoedelijk zullen worden getroffen door de stijging van de zeespiegel en moet de hittebestendigheid van treinsporen berekend zijn op de voorziene hogere maximumtemperaturen in plaats van te zijn gebaseerd op waarden uit het verleden. Het is daarom van essentieel belang om infrastructuur die klaar is voor een klimaatneutrale en klimaatbestendige toekomst duidelijk te identificeren en daar dan ook in te investeren.

Klimaatbestendig maken is een proces waarbij maatregelen ter mitigatie van en aanpassing aan de klimaatverandering worden geïntegreerd in de ontwikkeling van infrastructuurprojecten. De vandaag goedgekeurde technische richtsnoeren bevatten gemeenschappelijke beginselen en praktijken voor de identificatie, classificatie en beheersing van fysieke klimaatrisico's bij de planning, ontwikkeling, uitvoering en monitoring van infrastructuurprojecten en -programma's. Het proces is onderverdeeld in twee pijlers (mitigatie en aanpassing) en twee fasen (screening en gedetailleerde analyse) en de documentatie en verificatie van klimaatbestendigheid worden beschouwd als een essentieel onderdeel van de redenering bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Specifiek voor infrastructuur met een levensduur tot na 2050 is in de richtsnoeren bepaald dat de exploitatie, het onderhoud en de uiteindelijke ontmanteling van elk project klimaatneutraal moeten zijn, hetgeen overwegingen in verband met de circulaire economie kan omvatten, zoals recyclage of herbestemming van materialen. De klimaatbestendigheid van nieuwe infrastructuurprojecten moet worden gewaarborgd door passende aanpassingsmaatregelen op basis van een klimaatrisicobeoordeling.

Aanvullende technische richtsnoeren voor de klimaatbestendigheid van andere investeringen dan die in infrastructuur staan in mededeling 2021/C 280/01 van de Commissie.

Achtergrond

De Commissie heeft de nieuwe technische richtsnoeren inzake klimaatbestendigheid van infrastructuurprojecten ontwikkeld in nauwe samenwerking met potentiële uitvoerende partners voor InvestEU en de EIB-groep.

Zij zijn in de eerste plaats bedoeld voor projectontwikkelaars en deskundigen die betrokken zijn bij de voorbereiding van infrastructuurprojecten. Zij kunnen ook een nuttige referentie zijn voor overheidsinstanties, uitvoerende partners, investeerders, belanghebbenden en anderen.

Op basis van de lessen die zijn getrokken uit het klimaatbestendig maken van grote projecten in de periode 2014-2020, integreren deze richtsnoeren klimaatbestendigheid ook in processen voor projectcyclusbeheer (PCM), milieueffectbeoordeling (MEB) en strategische milieueffectbeoordeling (SMEB), en bevatten zij aanbevelingen ter ondersteuning van nationale klimaatbestendigheidsprocessen in de lidstaten.

Meer informatie

Nieuwe technische richtsnoeren inzake klimaatbestendigheid van infrastructuurprojecten

EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering

Website inzake aanpassing aan de klimaatverandering


Terug naar boven