r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Varosha: verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 27 juli 2021, 14:00.

De Europese Unie veroordeelt met klem de unilaterale stappen van Turkije en de onaanvaardbare aankondigingen van de Turkse president en de leider van de Turks-Cypriotische gemeenschap van 20 juli 2021 over de verdere heropening van de spookstad Varosha.

De EU is ingenomen met de verklaring die de voorzitter van de VN-Veiligheidsraad op 23 juli 2021 namens de Veiligheidsraad heeft afgelegd, met name de veroordeling en de grote teleurstelling van de Veiligheidsraad over de unilaterale acties in Varosha die in strijd zijn met de eerdere resoluties en verklaringen van de Veiligheidsraad. De EU roept tevens op tot onmiddellijke stopzetting van die stappen en tot het terugdraaien van alle stappen die sinds oktober 2020 zijn ondernomen met betrekking tot Varosha.

De EU laat zich leiden door de resoluties van de VN-Veiligheidsraad met betrekking tot Varosha, met name Resolutie 550 (1984) en Resolutie 789 (1992), waarin wordt gesteld dat pogingen om welk deel van Varosha dan ook te laten bewonen door andere mensen dan de eigen inwoners, onaanvaardbaar zijn en waarin wordt opgeroepen om het gebied onder VN-bestuur te brengen. Acties met betrekking tot Varosha die niet in overeenstemming zijn met die resoluties, zijn onaanvaardbaar. Voor de volledige naleving en uitvoering van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad is tevens vereist dat onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan de beperkingen van het vrije verkeer van de VN-vredesmacht in Cyprus (UNFICYP) in Varosha. De EU blijft de Turkse regering verantwoordelijk houden voor de situatie in Varosha.

De EU onderstreept nogmaals dat unilaterale acties die in strijd zijn met het internationaal recht evenals hernieuwde provocaties moeten worden vermeden, omdat daardoor de spanningen op het eiland kunnen toenemen en de inspanningen om overeenstemming te bereiken over een duurzame regeling van de kwestie-Cyprus conform de desbetreffende resoluties van de VN-Veiligheidsraad in gevaar kunnen komen.

De EU blijft zich ten volle inzetten voor een integrale regeling van de kwestie-Cyprus die berust op een federatie van 2 gemeenschappen en 2 zones met politieke gelijkheid, overeenkomstig de resoluties ter zake van de VN-Veiligheidsraad en in overeenstemming met de beginselen waarop de EU is gegrondvest. Turkije moet zich blijven inzetten voor en een constructieve bijdrage leveren aan de hervatting van onderhandelingen over een integrale regeling, overeenkomstig de desbetreffende resoluties van de VN-Veiligheidsraad. De EU zal de inspanningen van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties volledig blijven steunen.

Als Turkije de stappen die in strijd zijn met Resoluties 550 en 789 niet terugdraait, zullen de ministers zich tijdens hun volgende zitting beraden op maatregelen, zulks op basis van de verklaring van de leden van de Europese Raad van 25 maart 2021, waarin de leiders herhaalden dat de EU, in geval van hernieuwde provocaties en unilaterale acties die in strijd zijn met het internationaal recht, gebruik zal maken van de instrumenten en opties waarover zij beschikt om haar belangen en die van haar lidstaten te verdedigen en om de regionale stabiliteit te bewaren.

De kandidaat-lidstaten de Republiek Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Albanië1), de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Armenië, sluiten zich bij deze verklaring aan.

  • 1) 
    De Republiek Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Albanië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatie­proces.

Terug naar boven